TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

  DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR DOVANŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

 2021 m. birželio 8 d. Nr. A1-917

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu,  Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“, 11 punktu:

1.Tvirtinu Telšių rajono savivaldybės administracijos  ir seniūnijų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u šios sudėties Dovanų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

2.1. Eglė Tarvainytė – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija)  Kultūros ir turizmo skyriau vedėja  (Komisijos pirmininkė);

2.2. Reda Lukauskienė – Administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

2.3. Agnė Petrulytė – Administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

2.4. Dalia Sapranavičienė – Administracijos Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė;

2.5. Lina Valnickienė – Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Skiriu Komisijos sekretore Stefaniją Gedmintienę – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus specialistę.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Tomas Katkus

 

 

Parengė

Adelė Pociuvienė

2021-05-31

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus                2021 m. birželio 8 d. įsakymu

 

Nr. A1-917

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) ir seniūnijų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su valstybinėje tarnyboje arba pagal darbo sutartį dirbančio asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Darbuotojai), pagal perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarką. Asmeninės ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka į šio Aprašo reguliavimo sritį.

2Dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

3Pagal šį Aprašą registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios yra susijusios su valstybinėje tarnyboje ar pagal darbo sutartį dirbančio asmens padėtimi ar pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų.

4Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsniu ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

 

II SKYRIUS

DOVANŲ ĮVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

 

5Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma nuolatinė Dovanų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

6. Darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos informuoja el. paštu ar kitu būdu Komisijos pirmininką ir jam perduoda šią dovaną. Jeigu Darbuotojas gautos dovanos, kurios vertė galimai viršija 150 eurų, neturi galimybių perduoti per nustatytą terminą dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie gautą dovaną informuoja Komisijos pirmininką ir perduoda jam dovaną per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.

7Pagal šį Aprašą tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susiję su jo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatų, yra neteisėtas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti. Apie tokius atvejus Darbuotojas privalo informuoti Komisijos pirmininką.

8. Komisijos pirmininkas, gavęs iš Darbuotojo informaciją apie jo gautą dovaną, inicijuoja dovanos vertinimo atlikimą.

9Dovanos vertė nustatoma vadovaujantis šiuose teisės aktuose nurodytais vertinimo kriterijais:

9.1.    Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

9.2.    Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo.

10.     Dovanos vertės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į tapačių daiktų ar jų atitikmenų rinkos vertę pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose esančius duomenis ar vadovaujantis kita informacija.

11.     Sprendimas dėl dovanos vertinimo priimamas komisijos narių balsų dauguma.

12.     Komisijai nustačius dovanos vertę, dovana yra užregistruojama: Komisijos sekretorius užpildo Dovanos vertinimo aktą (Tvarkos aprašo priedas). Visi komisijos nariai, dalyvavę vertinant dovaną, pasirašo Dovanos vertinimo aktą. Pasirašytas dovanos vertinimo aktas teikiamas Administracijos direktoriui tvirtinti. Patvirtintas aktas pateikiamas Buhalterinės apskaitos skyriui.

13.     Jeigu dovanos vertė yra akivaizdi, ją galima nustatyti iš tiesiogiai nurodytos kainos (pavyzdžiui, kainos žymos, priklijuotos etiketės ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas neatliekamas, o Komisijos sekretorius, sudarydamas Dovanos vertinimo aktą, pastabose pažymi, kokiu būdu buvo nustatyta vertė.

14Kiekviena dovana vertinama eiliškumo tvarka individualiai. Kai dovaną sudaro keletas skirtingų daiktų, jų vertė yra sumuojama ir į Dovanos vertinimo aktą įrašoma bendra dovanos vertė vienu registracijos numeriu.

15Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertė neviršija 150 eurų, tokia dovana į apskaitą netraukiama. Tokiu atveju dovana grąžinama dovaną gavusiam Darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali būti užregistruojama ir perduodama Administracijai ar seniūnijai naudoti, eksponuoti ir pan.

16Komisijos pirmininkas gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovaną vertinti, jeigu kyla įtarimų, kad jos vertė didesnė nei 150 eurų, arba gauta daugiau dovanų, nei pateikta vertinti, ir pan.

17.     Dovana, kurios vertė didesnė nei 150 eurų, yra laikoma savivaldybės nuosavybe. Tokią dovaną Komisijos pirmininkas perduoda darbuotojui, atsakingam už ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (toliau – atsakingas asmuo).

18.     Kai dovanos vertė viršija 150 eurų:

18.1ji įtraukiama į apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais Komisijos nustatyta verte;

18.2gali būti nurašoma turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tais atvejais, kai ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių arba pagrobta ar kitaip neteisėtai pasisavinta;

18.3 jei ji yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendimą dėl naudojimo priima Administracijos direktorius, o seniūnijose – seniūnas.

19.     Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Komisijos sprendimu.

20Kiti dovanos, kurios vertė viršija 150 eurų, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

21Informacija apie Administracijoje ir seniūnijose užregistruotas dovanas pagal Komisijos sekretoriaus pateiktus duomenis,  skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

DOVANŲ EKSPONAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 

22Dovana, kurios vertė viršija 150 eurų:

22.1. naudojama bendroms Administracijos ar seniūnijos reikmėms, jei tai atitinka dovanos paskirtį, ir tai pažymima Dovanos vertinimo akto pastabų skiltyje;

22.2. gali būti eksponuojama Administracijoje ar seniūnijose;

22.3. eksponuojant laikoma visiems Administracijos ar seniūnijų darbuotojams laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje.

23Su dovanų eksponavimu ir priežiūra susijusius klausimus sprendžia atsakingas asmuo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.     Su Aprašu per vidinę dokumentų valdymo sistemą supažindinami visi Administracijos ir seniūnijų darbuotojai.

25.     Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

 

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

(Dovanos vertinimo akto forma)

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

____________Nr. ______________

(data)

___________________

(miestas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas

Dovaną perdavusios įstaigos pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė

Dovaną gavęs asmuo

Įteikimo data

Įteikimo vieta

Įteikimo aplinkybės

Kiekis

Vertė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas         parašas                                vardas, pavardė

 

 

Komisijos sekretorius           parašas                                vardas, pavardė

 

 

Komisijos nariai:

 

Pareigos                               parašas                                vardas, pavardė

 

Pareigos                               parašas                                vardas, pavardė

 

Pareigos                               parašas                                vardas, pavardė

 

Pareigos                               parašas                                vardas, pavardė

 

 

 

 

Dovaną perdavė priežiūrai (vardas, pavardė, parašas)

 

Dovaną priėmė priežiūrai Komisijos pirmininkas (vardas, pavardė, parašas)