LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 7 d. Nr. V-13

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-7 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo“ ir 2.2 papunktį išdėstau taip:

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 10 d.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė, 

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                                              Jurgita Šiugždinienė