HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-615 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 3 d. Nr. D1-340

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-615 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-340

redakcija)

 

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato juridinių asmenų paraiškų (toliau – paraiška), mokėjimo prašymų ir ataskaitų pateikimo, vertinimo reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, nustato išlaidų finansavimo reikalavimus ir sąlygas.

2. Finansavimas juridiniams asmenims teikiamas pagal Klimato kaitos programos (toliau – programa) lėšų naudojimo 2021 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata) ir programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija administruoja programą ir  nustato finansavimo skyrimo tvarką juridiniams asmenims įsigyti elektromobilį.

4.  Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu, metine sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. elektromobilis transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio;

5.2. pareiškėjas – juridinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs paraišką subsidijai gauti;

5.3. subsidija – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka juridiniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjui įsigyti elektromobilį;

5.4. mokėjimo prašymas – Agentūrai teikiamas Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas;

5.5.  finansavimo sutartis – Agentūros su pareiškėju sudaroma sutartis subsidijos projektui įgyvendinti, kurioje numatoma lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka;

5.6. nauja transporto priemonė – transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

5.7. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos  Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (toliau – Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas), Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

 

6. Finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, kurie (atsižvelgiant į transporto priemonių klasifikavimą, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) įsigyja naują M1, M2, N1, N2 klasės elektromobilį ar elektromobilius.

7. Finansavimas M1, M2, N1, N2 klasės elektromobiliams pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014) su visais pakeitimais. Pagalbos (finansinės paramos) suma  neviršija 40 % tinkamų finansuoti išlaidų, kurios nustatomos vadovaujantis Reglamento 651/2014 36 straipsnio 5 dalimi. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų.

Parama neteikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 4 punkto c papunkčio nuostatos taikomos įmonėms, kurios iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d.–2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis. Teikiamai valstybės pagalbai taikomi Reglamento Nr. 651/2014 5 ir 6 straipsniuose nustatyti skaidrumo ir skatinamojo poveikio reikalavimai.

8. Agentūra pagal Reglamento Nr. 651/2014 7 ir 12 straipsnio nuostatas vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, saugo suteiktos paramos išsamius duomenis ir dokumentus. Dokumentai, susiję su sprendimu skirti finansinę paramą ir šios paramos išmokėjimu, saugomi 10 metų nuo paskutinės finansinės paramos suteikimo dienos.

9. 4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data;

10. 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (Registracijos liudijimo B kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (Registracijos liudijimo (I.1) kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

11. Pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja elektromobilį ar elektromobilius arba tampa elektromobilio valdytoju. Transporto priemonės valdytojas pagal šį aprašą suprantamas, kaip transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas juridinis asmuo.

12. Parama teikiama įsigyjant tik naujus elektromobilius. Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta jo vardu registracijos data, pirmoji registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

13. Papildoma 1 000 (vienas tūkstantis) eurų subsidija kartu su tvarkos aprašo 9 ir (ar) 10 punktuose nurodyta subsidija skiriama pareiškėjui už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę, kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 14 punkte.

14. Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir transporto priemonė turi būti išregistruota  iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

15. Agentūra duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą teikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

16. Sąlygos subsidijai gauti:             

16.1. įsigyta (įsigijimas suprantamas, kaip nurodyta tvarkos aprašo 11 punkte) M1, M2, N1, N2 klasės transporto priemonė ar priemonės, kuriose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

16.2. pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą;

16.3. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;

16.4. pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

17. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

17.1. pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai užtikrina, kad projekto išlaidos (subsidija) papildomai nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų;

17.2. pateikia sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti projekto įgyvendinimui;

17.3. pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį (10 metų). Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį nuvažiuotą atstumą kilometrais per metus ir sunaudotą skaičiuojamąjį iškastinio kuro (dyzelino) kiekį l/100km iki projekto (M1 klasė – 30 MWh/metai, M2 klasė - 75 MWh/metai, N1 klasė - 60 MWh/metai, N2 klasė – 100 MWh/metai (dyzelinas perskaičiuotas į MWh)). Gautas dėmuo yra dauginamas iš kuro taršos faktoriaus, kuris lygus 0,29 CO2e/MWh. Vertinama, kad elektros energija įsigytiems elektromobiliams naudojama iš atsinaujinančių energijos išteklių, kurios taršos faktorius lygus 0 t CO2e/MWh. Pagal skaičiuojamąsias vertes per projekto vertinamąjį laikotarpį (10 metų) sutaupoma:

17.3.1. M1 klasės (lengvasis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 87 t. CO2e;

17.3.2. M2 klasės (autobusas) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 217 t. CO2e;

17.3.3. N1 klasės (lengvasis krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 174 t. CO2e;

17.3.4. N2 klasės (krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 290 t. CO2e.

17.4. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

17.5. pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.

17.6. paraiškos dėl subsidijos gavimo pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei subsidijos gavėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, jeigu jį privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu.

18. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos su paraiška jis turi pateikti, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiuos ir kitus reikalavimus patikrinti Agentūra gali naudotis prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SUTARČIŲ DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO SUDARYMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

19. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti paraiškas ir kitą reikalingą informaciją.

20. Paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektroninės versijos, pasirašytos teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

21. Pareiškėjas pateikia notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja fizinį ar kitą juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su elektromobilio įsigijimu, paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimu. 

22. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Iš jų sudaromas paraiškų pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančiame plane finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos rezervuojamos rezerviniame sąraše, kuris  sudaro 30 procentų kvietimui skirtos sumos. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

Projektų rezerviniame sąraše paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše paraiškos projektų vertinimui atlikti atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai atsiėmė paraiškas. Vertinimui ir finansavimui projektai teikiami eilės tvarka pagal registracijos datą APVIS. Sprendimas dėl projektų finansavimo iš rezervinio sąrašo gali būti priimamas ir projektai į pagrindinį sąrašą įtraukiami iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, gruodžio 31 d.

23. Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis, paraiška atmetama.

24. Paraiškų vertinimą sudaro administracinės atitikties ir aplinkosauginistechninis vertinimas.

25. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Agentūros direktoriaus sprendimu, vertinimo terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas tinkamas subsidijai gauti. Paraiškos, neatitinkančios tvarkos aprašo 17 punkte nustatyto bent vieno reikalavimo, atmetamos.

26. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, nustatytus Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 17.1 papunktyje, toliau vertinamos aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etape, kuris negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų, nuo paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

27. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros leidimo negali būti koreguojami ar tikslinami.

28. Aplinkosauginistechninis projekto vertinimas turi trukti ne ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

29. Aplinkosauginį–techninį projekto vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas (-ai) ir, prireikus, nepriklausomas (-i) ekspertas (-ai). Atitikties aplinkosauginiams–techniniams kriterijams vertinimas atliekamas vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu ir Agentūros nustatyta tvarka.

30. Sprendimas skirti finansavimą įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Apie spendimą skirti finansavimą Agentūra per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją ir pareiškėją. Sprendimas skirti finansavimą skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamojoje  informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai, numatoma subsidija.

31. Skyrus finansavimą, Agentūra per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia finansavimo sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Finansavimo sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta per 1 mėnesį nuo sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepasirašius finansavimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako ir įsakymu priimamas sprendimas dėl subsidijos skyrimo nutraukimo.

32.  Finansavimo sutartyje nurodomi pareiškėjo įsipareigojimai, planuojamas sutaupyti ŠESD kiekis, paramos viešinimo sąlygos, projekto įgyvendinimo trukmė, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 mėnesių. Finansavimo sutartis pasirašoma kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

33. Pareiškėjui gali būti mokamas avansas, kuris negali būti didesnis kaip 30 proc. skiriamos subsidijos sumos iš Programos lėšų. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų. Tinkamai užpildytą avansinio mokėjimo prašymą Agentūra patikrina per 15 darbo dienų ir prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmoka pareiškėjui. 

34. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą. Su mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie  išlaidas, jas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.

35. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos, jei:

35.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas;

35.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis finansuoti;

35.3. tiesioginės išlaidos atitinka sąlygas, nurodytas tvarkos apraše;

35.4. išlaidos įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

36. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus Agentūra projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pateikto mokėjimo prašymo registravimo APVIS dienos. Pareiškėjas informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą finansinės paramos sumą.

37. Pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą programos lėšomis, privalo pažymėti įsigytas transporto priemones ir viešinti suteiktą paramą. Išsamios paramos viešinimo sąlygos įrašomos finansavimo sutartyse.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS PARAMĄ, PRIEŽIŪRA

 

38. Jeigu pareiškėjas nesilaiko projekto finansavimo sutarties, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties nutraukimo arba finansinių korekcijų taikymo.

39. Agentūra per 3 (trejų) metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada patikrinti ar nepasikeitė elektromobilio valdytojas. Pareiškėjui nevykdant šiame Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją.

40. Už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn arba tampa valdytoju ir naudoja finansavimo sutartyje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir 3 (trejus) metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui. Be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitokiu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais), išskyrus atvejus, kai elektromobilis po eismo įvykio arba dėl nenumatytų aplinkybių ir (ar) nenugalimos jėgos sugadinamas nepataisomai.

41. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

42. Pareiškėjai turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________