LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 721 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1367

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 721 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pareiginės algos koeficientai yra šie:

1) instituto direktoriaus – 10,0–17,83;

2) instituto mokslinio sekretoriaus – 7,51–14,35;

3) vyriausiojo mokslo darbuotojo – 8,61–15,5;

4) vyresniojo mokslo darbuotojo – 7,51–12,04;

5) mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo – 7,51–9,16;

6) jaunesniojo mokslo darbuotojo – 5,0–6,32.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė