http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. 1K-134

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“:

1.   T v i r t i n u Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

3.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Informacinių technologijų departamento direktorius,                                         Aurimas Baliukevičius

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. 1K-134

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau VLK arba perkančioji organizacija) tarptautinių, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią perkančiosios organizacijos poreikių nustatymą, pirkimų planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir įgyvendinimą.

2. Perkančioji organizacija, organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų laikymąsi.

3. Perkančioji organizacija, planuodama ir vykdydama pirkimus, įgyvendindama pirkimo sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Pirkimų iniciatorius – perkančiosios organizacijos struktūrinio padalinio vadovas arba struktūrinio padalinio atsakingasis darbuotojas (struktūrinių padalinių vadovai arba struktūrinio padalinio atsakingieji darbuotojai, jei pirkimo poreikio nustatymas ir sutarties vykdymas yra susiję su kelių struktūrinių padalinių veikla), įvertinantis prekių, paslaugų ar darbų poreikį ir koordinuojantis (organizuojantis) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, užtikrinantis prekių pristatymo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitokiems reikalavimams, taip pat inicijuojantis ar teikiantis pasiūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

4.2. Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be PVM), o atitinkamų metų VLK darbuotojų mokymo paslaugų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

4.3. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią bei potencialią prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nurodytas įstaigas ir įmones, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų, pagal kurias priimami sprendimai dėl pirkimų vykdymo, rengimas.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualių jų redakcijų nuostatos.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

7. Viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo:

7.1. VLK viešųjų pirkimų poreikių ir galimybių subalansavimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė), kurios paskirtis – įvertinti PSDF biudžeto ir kitomis lėšomis numatytų vykdyti VLK viešųjų pirkimų poreikį ir finansines sutartinių įsipareigojimų vykdymo galimybes, šių duomenų pagrindu parengti metinio VLK viešųjų pirkimų plano projektą ir teikti jį tvirtinti VLK direktoriui. Šis planas turi būti parengtas ir paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) iki kalendorinių metų kovo 15 d.;

7.2. Nuolat veikianti VLK centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių viešųjų pirkimų komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir vykdyti VLK viešųjų pirkimų plane numatytus centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių viešuosius pirkimus;

7.3. VLK nuolat veikianti informacinių technologijų viešųjų pirkimų komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir vykdyti VLK viešųjų pirkimų plane numatytus informacinių technologijų tarptautinius ir supaprastintus viešuosius bei mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be PVM);

7.4. VLK nuolat veikianti supaprastintų ir mažos vertės viešųjų pirkimų komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir vykdyti VLK viešųjų pirkimų plane numatytus supaprastintus viešuosius pirkimus ir mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be PVM);

7.5. pirkimo organizatoriai.

8. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali pavesti pirkimą vykdyti VLK nuolat veikiančiai informacinių technologijų viešųjų pirkimų komisijai ar VLK nuolat veikiančiai supaprastintų ir mažos vertės viešųjų pirkimų komisijai, neatsižvelgdamas į Aprašo 4.2, 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas pirkimų vertes.

9. Kiekviena 7 punkte nurodyta komisija dirba pagal VLK direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.

10. Vykdant mažos vertės pirkimus, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta mažos vertės pirkimų tvarka (toliau – VPT nustatyta tvarka), taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

11. Atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką, perkančioji organizacija gali sudaryti komisiją konkrečiam pirkimui organizuoti ir vykdyti, skirti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti, o jos funkcijas nustatyti šios komisijos darbo reglamente.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS, INICIAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS VYKDYTI

 

12. Perkančioji organizacija, rengdamasi pirkimui ir (ar) norėdama iš anksto pranešti tiekėjams apie pirkimo planus ir reikalavimus, gali prašyti rinkos ekspertų, taip pat nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas ir jas gauti (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnis), taip pat gali iš anksto CVP IS paskelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus pagal Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

13. Kiekvienas pirkimų iniciatorius Darbo grupei iki einamųjų metų gruodžio 20 d. per VLK Dokumentų valdymo sistemą pateikia preliminarias kitų metų viešųjų pirkimų poreikio pažymas, kurių forma patvirtinta VLK direktoriaus įsakymu (toliau – pažyma apie poreikį), dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų įtraukimo į VLK viešųjų pirkimų planą, taip pat – kitą reikiamą informaciją pirkimams vykdyti.

14. Pirkimo, kuris įtrauktas į VLK viešųjų pirkimų planą, procedūroms pradėti:

14.1. pirkimo iniciatorius užpildo teikimo formą (1 priedas) (toliau – teikimas) ir pateikia šį teikimą perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, ar struktūrinio padalinio vadovui, ar atitinkamai komisijai;

14.2. pirkimo organizatorius užpildo teikimą (1 priedas) ir jį pateikia perkančiosios organizacijos vadovui ar įgaliotam asmeniui, ar struktūrinio padalinio vadovui.

15. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos:

15.1. atlikti rinkos tyrimą dėl potencialių tiekėjų ir pirkimo vertės nustatymo (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais);

15.2. įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus pirkti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu ir pirkimų pagrindime pateikti vieną iš toliau nurodytų siūlymų:

15.2.1. pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, jei jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus įvertintus perkančiosios organizacijos poreikius ir pirkimas negali būti vykdomas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas;

15.2.2. pirkimą vykdyti nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu. Kartu turi būti pateikiamas šio siūlymo argumentuotas paaiškinimas, jeigu perkančioji organizacija pagal teisės aktus privalo užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu tais atvejais, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų vykdyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas;

15.3. rengti pažymą apie poreikį;

15.4. rengti pirkimo objekto techninę specifikaciją (jei nesudaryta teisės aktų nustatyta tvarka darbo grupė ir (ar) komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei VPT rekomendacijomis, ir pateikti ją atitinkamai komisijai ar pirkimų organizatoriui;

15.5. užpildyti teikimo formą (1 priedas) kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti;

15.6. rengti atsakymus į tiekėjų paklausimus apie pirkimo objektų technines specifikacijas;

15.7. teikti atitinkamai komisijai ar pirkimų organizatoriui visą reikiamą informaciją pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti;

15.8. koordinuoti (organizuoti) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūrėti, kad iki nustatytų terminų būtų pristatytos sutartyse numatytos prekės ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat įvertinti pirkimo sutartyse numatytų kiekio, kokybės ir kitų reikalavimų laikymąsi;

15.9. inicijuoti siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui;

15.10. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, jei jie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

16. Pirkimo organizatoriaus funkcijos:

16.1. pildyti ir registruoti VLK Dokumentų valdymo sistemoje teikimus, vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras, vadovaujantis VPT nustatyta tvarka, arba atlikti viešojo pirkimo procedūras naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

16.2. užpildyti mažos vertės pirkimo (išskyrus pirkimus, vykdomus per CPO elektroninį katalogą) pažymos formą (2 priedas) ir šią pažymą užregistruoti VLK Dokumentų valdymo sistemoje;

16.3. parengti pirkimo sutarties projektą ir jį suderinti perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka;

16.4. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, jei jie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

17. Komisijų nariai, ekspertai, darbuotojai, VLK vadovo paskirti pirkimams vykdyti, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas) ir nešališkumo deklaraciją, patvirtintą VPT direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93, ir susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone, patvirtinta VPT direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu www.vpt.lt 

18. Perkančioji organizacija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija) vykdyti pirkimo procedūras. Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.

 

IV SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS

 

19. Komisijos, pirkimo organizatoriai pirkimo sutartis rengia vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.

20. Parengusi pirkimo sutarties projektą, Komisija ar pirkimo organizatorius suderina jį su pirkimo iniciatoriumi, Teisės skyriumi ir Apskaitos skyriumi.

21. Pirkimo iniciatoriai nuolat stebi, ar laikomasi pirkimo sutarčių galiojimo terminų ir kas mėnesį teikia informaciją perkančiosios organizacijos vadovui ar jo pavaduotojui pagal kuruojamą sritį apie sutarties vykdymo eigą ir naujo pirkimo tikslingumą.

22. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį prireikia keisti tam tikras pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo iniciatorius inicijuoja pirkimo sutarties pakeitimą, priskiriamą pirkimo sutarties (sutartinių įsipareigojimų) vykdymo koordinavimui (organizavimui). Inicijuodamas sutarties pakeitimą, pirkimo iniciatorius nustato, ar:

22.1. pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo numatyta pirkimo sutartyje;

22.2. nebus pažeisti pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai pakeitus pirkimo sutarties sąlygas.

23. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta galimybė ją pratęsti, o prekių tiekimas, paslaugų teikimas ar darbų atlikimas yra būtinas perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti, pirkimų iniciatorius privalo numatyti jų pirkimą einamaisiais ar ateinančiais biudžetiniais metais Apraše nustatyta tvarka.

24. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta galimybė ją pratęsti, pirkimų iniciatorius, atsižvelgdamas į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.

25. Nustatęs, kad perkančiajai organizacijai netikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius parengia pažymą apie poreikį ir pateikia ją Darbo grupei dėl naujo pirkimo įtraukimo į einamųjų biudžetinių metų VLK viešųjų pirkimų planą arba dėl naujo pirkimo įtraukimo į ateinančių biudžetinių metų viešųjų pirkimų sąrašą, jei klausimas jo įtraukimo svarstomas einamųjų biudžetinių metų pabaigoje.

26. Jei nustatoma, kad tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį su Teisės skyriumi ir Apskaitos skyriumi.

27. Perkančiosios organizacijos vadovas, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, taip pat pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį (jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), sąrašai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis ir pagal VPT patvirtintas tipines formas bei reikalavimus.

30. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

______________________

 

 


 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

viešųjų pirkimų organizavimo ir

vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Teikimo forma)

 

TEIKIMAS

 

 

(Įrašyti arba pažymėti, kam adresuojamas teikimas)

___________________________________________________________________________

(VLK vadovo įgalioto asmens ar struktūrinio padalinio vadovo pareigos, vardas ir pavardė)       

 

Nuolat veikiančiai VLK centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir

medicinos pagalbos priemonių viešųjų pirkimų komisijai                                                    

VLK nuolat veikiančiai informacinių technologijų viešųjų pirkimų komisijai                     

VLK nuolat veikiančiai supaprastintų ir mažos vertės viešųjų pirkimų komisijai                

Kita: ____________________________________________________________________

(atitinkamos komisijos pavadinimas) ..................................                                 

 

DĖL ___________________________________________________

(prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas)

 

20___ m. ____________ ___ d.

Vilnius

 

 

1.   Pirkimo objekto pavadinimas __________________________________________________

 

2.   Pirkimo objekto kodas _______________________________________________________

 

3.   Pirkimo trukmė (įskaitant galimus pratęsimus) ____________________________________

 

4.   Preliminarus bendras kiekis (nurodoma tekste ir (ar) techninėje specifikacijoje) __________

 

5.   Teisinis pagrindas:

5.1.          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas ar kt. ______________________

____________________________________________________________________________

 

5.2.          Pirkimo Eil. Nr. pagal VLK 20..... m. viešųjų pirkimų planą ___________________________

 

6.   VLK einamųjų metų viešųjų pirkimų plane numatytos lėšos ir pirkimui skiriamos lėšos________________________________________________________________________

 

7.   Paskutinio tokių pačių prekių, paslaugų ar darbų pirkimo data, nupirktas kiekis ir laikotarpis, kuriam numatytas nupirktas kiekis ________________________________________________

 

8.   Tiekėjas (gamintojas), konkurencija, kainos (rinkos tyrimas, analizė, kainų palyginimas)_____ ____________________________________________________________________________

 

9.   Planuojamas pirkti kiekis (Nuolat veikiančiai VLK centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių viešųjų pirkimų komisijai nurodomi ir planuojami gydyti pacientai bei laikotarpis, kuriam turi užtekti numatomo pirkti prekių kiekio)__________ ____________________________________________________________________________

 

10. Siūlomas pirkimo būdas (reikiamą pažymėti):

CPO LT katalogas                                                                                                      

Tarptautinis atviras                                                                                                     

Supaprastintas atviras                                                                                                 

Neskelbiamos derybos                                                                                               

Kita (pvz., skelbiama ar neskelbiama apklausa) (nurodyti):___________________________

 

11. Pasirinkto pirkimo būdo pagrindimas ____________________________________________

 

12. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal (reikiamą pažymėti):

Kainos ir sąnaudų kokybės santykį                                                                           

Sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą,             

aprašytą Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnyje

Kainą                                                                                                                          

 

13. Išvada ir pasiūlymas ________________________________________________________

14. Kita informacija ___________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.   Techninė specifikacija.

2.   Kita.

_______________________                              _____________                  _____________________

(Pirkimo iniciatoriaus pareigos) (Parašas)                                     (Vardas, pavardė)

_________________________                            _____________                _____________________

(Pirkimo organizatoriaus pareigos)* (Parašas)                                            (Vardas, pavardė)

*Pasirašoma, kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius.

 

 

___________________________________                  ___________                      ________________________  

(Pirkimų verčių apskaitą tvarkančio asmens pareigos) (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

(Išskyrus VLK centralizuotai apmokamų vaistinių

preparatų ir medicinos pagalbos priemonių

viešųjų pirkimo komisijos vykdomus pirkimus)

 

SUDERINTA:

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo įgalioto asmens ar struktūrinio padalinio vadovo pareigos)

 

(Parašas)

 

Vardas ir pavardė)

 

** Numatant VLK darbuotojų mokymo paslaugų pirkimus

pildomi tik 1, 2, 5.2, 6, 10, 12, 14 punktai.

 


 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

viešųjų pirkimų organizavimo ir

vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Mažos vertės pirkimo pažymos forma)

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA

 

20__ m._____________ d.

__________________________

Vilnius

 

Pirkimo organizatorius:

 

Pirkimo objekto pavadinimas:

 

 

Informacija apie tiekėjus:

Eil. Nr.

Tiekėjai, į kuriuos buvo kreiptasi dėl perkamo objekto

Pasiūlymo kaina (Eur) ir kitos svarbios aplinkybės

(nurodyti)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATAU laimėtoją _______________________________ ir NUTARIU su juo sudaryti pirkimo sutartį.

(nurodyti laimėjusio tiekėjo pavadinimą)

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(nurodyti, ar: sudaryta pasiūlymų eilė, tiekėjai informuoti apie pirkimo rezultatus, gauta pretenzijų

ir į jas atsakyta)

 

 

(Pirkimo organizatoriaus pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

SUDERINTA:

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo įgalioto asmens ar struktūrinio padalinio vadovo pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 


 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

viešųjų pirkimų organizavimo ir

vykdymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

_______________________________________________________________________________________

(komisijos nario, eksperto, stebėtojo, darbuotojo, perkančiosios organizacijos vadovo paskirto atlikti pirkimą,

vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

201__ m.____________d. Nr. ______

Vilnius

 

Būdamas _________________________________________________________________:

(komisijos nariu, ekspertu, stebėtoju, pirkimo iniciatoriumi, pirkimo organizatoriumi)

 

1. pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. neatskleisti tiekėjams konfidencialios informacijos, esančios tiekėjo pasiūlyme, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjo ar perkančiosios organizacijos komerciniams interesams ar trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Komisijos ar Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovo (ar jo įgalioto asmens). Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė šią informaciją pateikusioji šalis ir kurios atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimo dokumentų rengimu ar pirkimo procedūrų vykdymu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti jo įgyvendinamieji teisės aktai nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. kita informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

____________________                                                             _______________________________

(Parašas)                                                                                              (Vardas ir pavardė)