JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2022
METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 2V-165 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.2.3 priemonę „įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 1,1.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 ir 5.4.1. papunkčiuose nurodytas priemones;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Tvirtinu:

1.1 Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė)  (pakaitinis narys, Eitvydas Zurba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Giedrė Valčiukaitė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos pirmininkė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (pakaitinė narė, Justina Garbauskaitė-Jakimovska, Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos valdybos narė);

Vilma Mečiukonienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos narė, Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, (pakaitinė narė, Lina Maslauskienė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė);

Nerijus Miginis – Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos narys;

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja (pakaitinė narė, Laima Jasionytė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Gintarę Stankevičienę (pakaitinis asmuo, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąjį specialistą Darių Grigaliūną) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajai patarėjai Gintarei Stankevičienei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 2V-165 (1.4)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2022
METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo projektų Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.sppd.lt ir www.jrd.lt.

3.  Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1atvirasis darbas su jaunimu –  darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas vadovaujantis darbo su jaunimu principais;

4.2atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.3dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekto numatytose veiklose (pvz., projekto numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

4.4gyvenamoji aplinka – aplinka, kuri kasdien supa jauną žmogų: mokykla, veikla už mokyklos ribų, santykiai su mokytojais, bendraamžiais, įvairiomis jaunų žmonių grupėmis ir pan.;

4.5individualus darbas – ilgalaikės ar trumpalaikės veiklos organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui – atvirojo jaunimo centro ir (ar) erdvės lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes, padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį, skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą (-as);

4.6informacinė sistema – SPPD valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.7.    jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.8.    jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių; 

4.9mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

4.10nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:

4.10.1. juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;

4.10.2. juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;

4.10.3. politinės partijos;

4.10.4. profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;

4.10.5. organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;

4.10.6. sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;

4.10.7. šeimynos;

4.10.8. nuolatinės arbitražo institucijos.

4.11padalinys – viešojo juridinio asmens struktūrinis vienetas, turintis savo nuostatus, įstatus, statutą ir pan.;

4.12pareiškėjas – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

4.13partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

4.14pirminė intervencija – savęs pažinimui, motyvacijai įvertinti, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti ir aktyviam visuomeniniam gyvenimui pasirengti skirta individuali arba grupinė veikla jauniems žmonėms;

4.15projektas – atvirosios jaunimo erdvės veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

4.16projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

4.17projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD;

4.18. projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

4.19veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota projekto misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašytas vykdomas projektas, siekiami rezultatai ir kt.;

4.20 unikalus atvirosios jaunimo erdvės lankytojas – nesikartojantis atvirosios jaunimo erdvės lankytojas.

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme,  Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Rekomendacijose atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintose Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl, jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7. Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos:

7.1. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 11 000 (vienuolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur;

7.2. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur.

8. Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

9. Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

9.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas; 

9.2. veiklų organizavimas atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);

9.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) erdvėmis) vykdomos veiklos.

10. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, kuria jis būtų skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

10.2. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

11. Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant projektus, skiriami papildomi balai:

11.1. Atvirojoje jaunimo erdvėje tiesioginį darbą su jaunimu dirba darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo profesinę kvalifikaciją arba yra įgyjęs jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) ir kuris paraiškoje nurodytas vykdytoju (būtina pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus Nuostatų 33.4 punkte);

11.2. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, atitinkanti sąlygas, nurodytas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, kurios vienas iš veiklos tikslų, vykdyti darbą su jaunimu;

11.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede išvardintus visus šiuos bruožus, pažymėtus numeriais – 1, 3, 4 (būtina pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus Nuostatų 33.7 punkte).

12. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros, meno, politinių, religinių renginių ir renginių, skirtų akademinėms, profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

13. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, jeigu to reikalauja epidemiologinė situacija Lietuvoje.

14. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

14.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

14.2. skirtas siekti pelno;

14.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

14.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

14.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

14.7. skiriamas politinei reklamai įsigyti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti ir kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

15. Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

15.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso Nuostatuose 4.12 papunktyje nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei ir kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintų pareiškėjo nuostatuose, įstatuose ir pan.;

15.2. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

15.3. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

15.4. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

15.5. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu  Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame papunktyje numatytą didžiausią vienam projektui  galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

15.6. pareiškėjas yra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius Registrų centrui (už ataskaitinius ir (ar) einamuosius metus), pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

16. Konkursui teikiamo projekto vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų, turi atitikti bent vieną iš šių keliamų reikalavimų:

16.1. per 2019–2021 metus ir (ar) einamaisiais metais dalyvavo ne trumpesniuose nei 6 astronominių valandų Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims;

16.2. yra įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ESMINIAI KRITERIJAI IR RODIKLIAI

 

17. Pareiškėjai, projekto vykdytojai iki 2022 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

17.1. esminius kiekybinius:

17.1.1. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

17.1.2. užtikrinti ne mažiau kaip 1 su jaunimu dirbančio asmens tiesioginį darbą su jaunimu atvirojoje jaunimo erdvėje pagal darbo sutartį, ne mažiau nei pusę etato, projekto vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, projekto vykdytojo valios;

17.2. kiekybinius:

17.2.1. į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 75 jaunų žmonių – unikalių atvirosios jaunimo erdvės lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

17.2.2. projekto metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 18 asmenų (jaunimu, jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais);

17.3. kokybinius:

17.3.1. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

17.3.2. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

17.3.3   sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties.

18. Pareiškėjas, projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti Nuostatų 17.1 punkte nurodytus esminius kiekybinius rodiklius. Esminių kiekybinių rodiklių nepasiekimas, vadovaujantis Nuostatų 58.5 papunkčiu numato sankcijų taikymą.

19. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant aktualią informaciją apie projekto dalyvius, jų sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir gavus Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui ir (ar) SPPD, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams. 

20. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose. 

21. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei naudoti Departamento patvirtintą logotipą, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

22. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

23. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

24. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projektų įgyvendinimo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. 

25. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

25.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

25.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

25.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

25.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

25.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti 100 procentų iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; vykdytojas privalo atitikti bent vieną iš Nuostatų 16 punkte numatytų reikalavimų);

25.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

25.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 vykdytojui per mėnesį), pašto);

25.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo Lietuvos Respublikoje) ir transporto paslaugos (Lietuvos Respublikoje autobuso ar kito sausumos transporto ekonominės klasės, taip pat viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

25.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

25.2.2.4. lektorių, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis su lektoriais, mokymų vadovais, skiriant ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.);

25.2.2.5. komunalinės paslaugos (pareiškėjo, projekto vykdytojo patalpų, nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų pareiškėjo, projekto vykdytojo ir skirtų projektui vykdyti) (elektros, vandens, šildymo išlaidos);

25.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

25.2.2.6.1. kitos Nuostatų 25.2.2.1–25.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai, apsaugos priemonės: medicininės kaukės, respiratoriai, dezinfekciniai skysčiai);

25.2.2.7. kitos Nuostatų 25.2.2.1–25.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

25.2.2.7.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 12 Eur 1 asmeniui per dieną);

25.2.2.7.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 25 Eur 1 asmeniui per parą);

25.2.2.7.3 viešinimo paslaugos (išlaidos lankstinukams gaminti, straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti);

25.2.2.7.4. kitos Nuostatų 25.2.2.1–25.2.2.5 ir 25.2.2.7.1–25.2.2.7.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga).

26. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. 

27.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

27.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

27.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

27.3.  išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai ir po 2022 m. gruodžio 31 d.

27.4.  išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

27.5. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

27.6.  išlaidos, skirtos politinei reklamai įsigyti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti ir kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

27.7 išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

27.8.  kitos, tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

28. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikė daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta jo paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė negu Nuostatų 34 punkte nustatytas terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną konkursą organizuojančiai įstaigai nurodo, kurią paraišką vertinti. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

29. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 31 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30. Paraiška turi būti surašyta lietuvių kalba.

31. Paraiškoje nurodoma:

31.1. projekto pavadinimas, paraiškos užpildymo data;

31.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

31.3. projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma, banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

31.4. informacija apie 2021 m. vykdytas veiklas atvirojo darbo su jaunimu lauke / srityje;

31.5. pareiškėjo biudžetas atviram darbui su jaunimu vykdyti už 2021 m.

31.6. projekto tikslas;

31.7. projekto uždaviniai;

31.8. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės);

31.9 projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, jeigu yra problemos iškėlimas, pagrindimas, kokios veiklos bus įgyvendinamos);

31.10. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

31.11. projekto aprašymas, pagrindžiant poreikį projektui įgyvendinti;

31.12. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai ir (ar) savanoriai) ir jų pajėgumas įgyvendinti projektą (projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) pareigos projekte, kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas, įgyvendinti planuojamą projektą, informacija pateikiama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą);

31.13. projekto atitiktį privalomosioms sąlygoms, Nuostatų 10 punkte nurodytiems reikalavimams įgyvendinti;

31.14. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11 punkte nustatytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1 - 11.3 papunktyje (-čiuose) nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

31.15. informacija apie mažiau galimybių turinčio, atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančio jaunimo įtraukimo būdus projekto įgyvendinimo metu (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos įtraukimo būdus);

31.16. informacija apie projekto dalyvius, planuojamą individualų darbą su lankytojais ir (ar) jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais;

31.17. informacija apie tai, kaip projekto įgyvendinimo metu bus keliama vykdytojų kvalifikacija ir (ar) kompetencijos , užtikrinama psichohigiena;

31.18. laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

31.19. informacija apie projekto metu planuojamą paslaugų plėtrą;

31.20.  pareiškėjo turimo inventoriaus ir patalpų, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos aprašymas (pvz. patalpų adresas, plotas, turimų kabinetų ir (ar) salių skaičius veikloms vykdyti);

31.21. projekto veiklų įgyvendinimo planas 2022 m., kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 17 punkte;

31.22. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą); 

31.23. informacija apie projekto tikslo, uždavinių ir veiklų atitikimą atvirojo darbo su jaunimu principams nurodytiems Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“;

31.24. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu (pvz., informacija apie projekto partnerį (jei yra).

32. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų projektų / programų finansavimo konkursuose.

33. Kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33.1. pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

33.2. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

33.3. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

33.4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2019–2021 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1. nustatyto prioriteto ir (ar) 16 punkto reikalavimus);

33.5. dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

33.6.pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

33.7. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.3. nustatytą prioritetą);

33.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

33.9. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

33.10. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

34. Nuostatai skelbiami SPPD, Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 33 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

35. Informacija apie konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

36. Informaciją ir konsultacijas paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia Departamento vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63179, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

37. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose. 

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

38. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams Projektų administravimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka vertina SPPD.

39. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15, 28-30, 33 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

40. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti  komisija, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu. 

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

41. Ekspertai vertindami projekto turinį ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

41.1. projekto atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

41.2. projekto atitiktį Nuostatų 11 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams, kiekvieną prioritetą įvertinant 0 (nulis) arba 5 (penki) balais;

41.3. pareiškėjo sukuriamą pridėtinę vertę vykdomomis veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.4. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

41.5. projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.6. projekto vykdytojų kvalifikacijos kėlimo, psichohigienos užtikrinimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 3 (trijų) balų: 0 – neatitinka, 1–2 – iš dalies atitinka, 3 – atitinka;

41.7. atskirtį patiriančio jaunimo pritraukimo būdų įvairovę projekto vykdymo metu, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.8. projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui bei atitikimą Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ numatytoms funkcijoms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9-10 – atitinka;

41.9. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

41.10. projekto metu vykdomo  individualaus darbo su jaunais žmonėmis ir (ar) jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais nuoseklumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.11. pareiškėjo turimo inventoriaus ir patalpų, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos aprašymas (pvz. patalpų adresas, plotas, turimų kabinetų ir (ar) salių skaičius veikloms vykdyti, dokumentams saugoti), patalpų pritaikymas atvirajam darbui su jaunimui vykdyti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.12. projekto veiklų atitikimą atvirojo darbo su jaunimu principams nurodytiems Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.13. projekto sąmatos, skaičiavimų teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekto numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.14. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

41.15. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

42. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 90 balų vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 36 balai. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

43. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. 

44. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi pareiškėjų pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektu, jos vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti pateiktam vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente. 

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra didesnis.

45. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje  informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

46. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

47. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas SPPD ir Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

48. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir rezervinių projektų sąrašą. Rezerviniame sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 51 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

49. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, informacinės sistemos priemonėmis pasirašo su SPPD.

50. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis.

51. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams oficialaus perdavimo SPPD dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

52. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2022 metams. Projektams įgyvendinti 2022 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu. 

53. Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2021 metais, iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

54. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD raštu nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, projektus trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

55. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., metinę projekto veiklos ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

55.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį); 

55.2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį); 

55.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

55.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

55.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal projekto tikslus;

55.4.2. informacija apie Nuostatų 17 punkte išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

55.4.3. informacija apie projekto viešinimą.

56. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

57. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

58. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

58.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimų;

58.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba, sudarius Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui, Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

58.3. vadovaujantis Nuostatų 57 punktu, projekto vykdytojui per nustatytą terminą nepašalinus veiklos trūkumų arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformavus SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus;

58.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

58.5. jei dar kitaip netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatuose nustatytais esminiais kiekybiniais kriterijais, Departamento direktoriaus įsakymu iš SPPD ir Departamento atstovų patvirtinama Sankcijų taikymo komisija, kuri vadovaudamasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir SPPD paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusia su projekto įgyvendinimu, gali organizuoti posėdį, kurio metu, jei yra galimybė, kviečiami dalyvauti ir projekto vykdytojas ar jo atstovas. Posėdyje svarstomas sankcijų projekto vykdytojui skyrimas. Nustačius, kad projekto vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl projekto vykdymo, ar paaiškėjus, kad per 2022 metus projekto vykdytojas neįvykdė Nuostatų atitinkamai 17.1 papunkčiuose nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, Sankcijų taikymo komisija gali taikyti šias sankcijas:

58.5.1. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9 punkte numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 50 procentų nuo projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

58.5.2. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9 punkte numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 100 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

58.6. nustatoma, kad pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2021 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

59. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma projektų partneriams), įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti. 

60. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui. Projekto vykdytojui pašalinus priežastis, dėl kurių jis nutraukė ar sustabdė projekte numatytas veiklas, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

61. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas. 

62. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 19 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos (po 2022 m. gruodžio 31 d.).

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

63. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse.. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis. 

64. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

65. Jeigu tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 66 punkte nustatyta tvarka ir terminais. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 66 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką ir terminus.

66. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiksmų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Departamento paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Departamento paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Departamento paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Departamentas ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl paraiškoje ir (arba) sutartyje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu. Pareiškėjas, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti Departamentą ir SPPD apie pasikeitusius pareiškėjo, projekto vykdytojo kontaktinius duomenis.

69. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

70. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vykdytojui skiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų Projektų administravimo taisyklių 102 punkte nustatytu pagrindu, netaikomas konkurso nuostatuose nustatytas didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams apribojimas, taip pat konkurso nuostatuose nustatytas išlaidų darbo užmokesčiui ar kitų pagrįstų išlaidų dydžio apribojimas.

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos Nuostatų 68 punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias projekto vykdytojas įsipareigoja įvykdyti, prašomų valstybės biudžeto lėšų pagrindimas.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų projektų vykdytojams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

71. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui. 

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

72. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma ir didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

73. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą. Jei ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o konkursą administruojanti įstaiga ir (ar) komisija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl ją atmeta, pareiškėjas šį konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.