LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 5 d. Nr. A1-531/V-1146

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-179  „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą:

1.1.1. Pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

12. Tuo atveju, kai prognozuojamas asmens bazinis darbingumas – nuo 0 iki 15 procentų ar kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija, asmens darbingumo lygis vertinamas tik pagal medicininius kriterijus, nevertinant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti. Asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinami tik asmeniui pageidaujant.“

1.1.2. Pakeičiame 1 priedo 26 punktą ir jį išdėstome taip:

 

„26.

Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai (F83), įvairiapusiai raidos sutrikimai (F84). Diagnozė patikslinta specialistų. Atsižvelgiant į Klinikinę autizmo vertinimo skalę (CARS):

 

26.1.

F83, F84, kai pagal CARS skalę yra daugiau kaip 37 balai (sunkus sutrikimas)

0–25

26.2.

F83, F84, kai pagal CARS skalę yra 33–36 balai (vidutinio sunkumo sutrikimas)

30–55

26.3.

F83, F84, kai pagal CARS skalę yra 30–32 balai (lengvas sutrikimas)

60–100“

 

1.1.3. Pakeičiame 1 priedo 60 punktą ir jį išdėstome taip:

 

„60.

Morbidinis nutukimas ir kitas maisto medžiagų perteklius bei maisto medžiagų pertekliaus padariniai (E65-E68), kai KMI>40

80“

 

1.1.4. Papildome 1 priedą nauju 81.1 papunkčiu:

 

„81.1

nežymus funkcinis sutrikimas (asmens veikla nesutrikusi)

100

 

1.1.5. Buvusius 1 priedo 81.1–81.4 papunkčius laikome atitinkamai 81.2–81.5 papunkčiais.

1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiame 12.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.2. asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir jis negali atvykti į NDNT, ar kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija. Atskirais atvejais NDNT gali nuspręsti pakviesti asmenį dalyvauti, nustatant jo darbingumo lygį.“

1.2.2. Papildome 12ˡ punktu:

121. Tuo atveju, kai asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje, jo darbingumas nevertinamas. Apie tai asmuo informuojamas raštu.“

1.2.3. Papildome 13ˡ punktu:

131. Asmens darbingumo lygio vertinimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės darbingumo lygiui, NDNT teritorinis skyrius turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo.“

1.2.4. Pakeičiame 17 punkto pirmąjį sakinį ir jį išdėstome taip:

17. Tuo atveju, kai darbingumo lygis nustatomas pirmą kartą arba pakartotinai pagal šio Tvarkos aprašo 35.1 ir 35.2 papunkčius, darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų šio Tvarkos aprašo 8 ir 10 punktuose išvardytų dokumentų NDNT gavimo diena, išskyrus atvejus, kai darbingumo lygis nustatomas remiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos įstaigos pateiktais dokumentais, medicininėmis išvadomis ir administracinio pobūdžio informacija arba kitos valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl socialinės paramos, pateiktais medicininiais dokumentais – darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra diena, kurią darbingumo lygis asmeniui nustatytas kitoje valstybėje.“

1.2.5. Pakeičiame 35.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

35.3. asmeniui ir / ar pensiją arba išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;“.

1.2.6. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Asmens darbingumo lygis pagal šio Tvarkos aprašo 35.1 ir 35.2 papunkčius pakartotinai įvertinamas ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo visų darbingumo lygio pakartotiniam vertinimui reikiamų dokumentų NDNT gavimo dienos, pagal 35.3 ir 35.5 papunkčius – per 30 kalendorinių dienų nuo visų darbingumo lygio pakartotiniam vertinimui reikiamų dokumentų NDNT gavimo dienos, pagal 35.4 papunktį – per Ginčų komisijos nustatytą laiką.

Tuo atveju, kai pakartotinai vertinamas darbingumo lygis asmens, kuriam vadovaujantis Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro, tęsiama profesinės reabilitacijos programa, darbingumo lygis nustatomas iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos bei išduodami šio Tvarkos aprašo 17 ir 19 punktuose nurodyti dokumentai, atsižvelgiant į nustatytą darbingumo lygį.“

2. N u s t a t o m e, kad šio įsakymo 1.1.2  papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                Rimantė Šalaševičiūtė