Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 113

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51, 9 dalimis ir 83 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

2. papildyti 3.17 papunkčiu:

3.17. Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašą“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                               Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 113

redakcija)

 

EGZILIO SĄLYGOMIS VEIKIANČIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla egzilyje) išorinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja aukštųjų mokyklų egzilyje veiklos išorinio vertinimo (toliau – išorinis vertinimas) atlikimo tvarką, vertinamąsias sritis ir rodiklius.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3.    Išorinį vertinimą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

 

II SKYRIUS

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ EGZILYJE IŠORINIS VERTINIMAS

 

4.    Išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymu, šiuo Aprašu ir su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija suderinta, Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimo metodika (toliau – veiklos vertinimo metodika) bei kitais aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5.    Išorinis vertinimas atliekamas pagal Aprašo 10 punkte nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius. Išorinis vertinimas negali užtrukti ilgiau nei 6 mėnesius nuo aukštosios mokyklos egzilyje savianalizės suvestinės pateikimo Centrui.

6.    Išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

6.1. aukštosios mokyklos egzilyje parengtos savianalizės suvestinės pateikimas Centrui;

6.2. ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės suvestinės nagrinėjimas;

6.3. ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą egzilyje;

6.4. išorinio vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas;

6.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti aukštosios mokyklos egzilyje veiklą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas.

7.    Centras ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki išorinio vertinimo pradžios paskelbia aukštųjų mokyklų egzilyje savianalizės suvestinių pateikimo Centrui terminus.

8.    Savianalizės suvestinės (dokumento, kuriame pateikiami apibendrinti savianalizės rezultatai) forma nustatoma veiklos vertinimo metodikoje.

9.    Aukštoji mokykla egzilyje sudaro sąlygas išoriniam vertinimui:

9.1. organizuoja Centro sudarytos ekspertų grupės susitikimus su aukštosios mokyklos egzilyje administracija, savianalizės suvestinės rengėjais, dėstytojais, studentais bei naudojamų materialiųjų išteklių apžiūrą;

9.2. Centro prašymu pateikia išoriniam vertinimui reikalingus papildomus dokumentus ir kitą informaciją.

10.  Išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos egzilyje veikla vertinama pagal šias vertinamąsias sritis ir rodiklius:

10.1.    valdymas:

10.1.1. aukštosios mokyklos egzilyje strateginio veiklos plano atitiktis aukštosios mokyklos egzilyje misijai, jo įgyvendinimo užtikrinimas;

10.1.2. aukštosios mokyklos egzilyje valdymo veiksmingumas;

10.1.3. informacijos apie aukštosios mokyklos egzilyje veiklą viešumas ir jos valdymo veiksmingumas;

10.1.4. personalo valdymo veiksmingumas;

10.1.5. finansinių ir materialiųjų išteklių valdymo efektyvumas;

10.2.    kokybės užtikrinimas, kuris vertinamas pagal vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistemos funkcionalumo ir veiksmingumo rodiklį;

10.3.    studijų ir mokslo (meno) veikla:

10.3.1. studijų ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas ir atitikimas strateginiams veiklos tikslams;

10.3.2. studijų, mokslo ir (arba) meno tarptautiškumas;

10.4.    poveikis aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui, kuris vertinamas pagal poveikio aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui veiksmingumo rodiklį.

11.  Poveikio aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui vertinamosios srities išorinį vertinimą atlieka Užsienio reikalų ministerija. Centras, gavęs aukštosios mokyklos egzilyje parengtą savianalizės suvestinę, per 10 darbo dienų pateikia ją Užsienio reikalų ministerijai, kuri per 2 mėnesius nuo jos gavimo dienos įvertina aukštosios mokyklos egzilyje poveikį kilmės valstybei ir regionui ir pateikia vertinamosios srities išorinio vertinimo išvadas Centrui ir aukštajai mokyklai egzilyje. Poveikio aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui vertinamosios srities išorinio vertinimo išvadose pateikiama bendra aukštosios mokyklos egzilyje veiklos analizė pagal Aprašo 10.4. papunktyje nustatytą vertinamąją sritį ir pasiūlymai bei rekomendacijos aukštajai mokyklai egzilyje dėl vertinamosios srities tobulinimo, taip pat apibendrinamasis įvertinimas pagal Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę.

12.  Išorinį vertinimą, pagal Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius atlieka ekspertų grupė, Centro sudaryta pagal Centro direktoriaus patvirtintą ir iš anksto viešai paskelbtą Ekspertų atrankos aprašą. Į išorinį vertinimą įtraukiami ekspertai iš užsienio valstybių.

13Atlikdama išorinį vertinimą ekspertų grupė remiasi Centro sukaupta informacija apie aukštosios mokyklos egzilyje palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo rezultatus, kasmetinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos formaliojo vertinimo rezultatus, vykdomų studijų krypčių (programų) vertinimo rezultatus ir aukštosios mokyklos egzilyje parengta savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos egzilyje dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą egzilyje metu gautais duomenimis, ankstesnio išorinio vertinimo (jeigu toks buvo) išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, duomenimis apie aukštosios mokyklos egzilyje veiklą iš valstybės registrų ir kita informacija apie aukštosios mokyklos egzilyje veiklą.

14.  Vertinant aukštosios mokyklos egzilyje veiklą kiekviena vertinamoji sritis turi būti įvertinama vienu iš penkių įvertinimų:

14.1.  puikiai – 5 balai – sritis yra išskirtinai gera;

14.2.  labai gerai – 4 balai – sritis yra labai gera be jokių trūkumų;

14.3.  gerai – 3 balai – sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų;

14.4.  patenkinamai – 2 balai – sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti;

14.5.  nepatenkinamai – 1 balas – sritis netenkina minimalių reikalavimų.

15.  Ekspertų grupė per 2 mėnesius nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos parengia Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nustatytų vertinamųjų sričių išorinio vertinimo išvadas. Išorinio vertinimo išvadose pateikiama aukštosios mokyklos egzilyje veiklos analizė pagal Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius, pasiūlymai ir rekomendacijos aukštajai mokyklai egzilyje dėl veiklos tobulinimo, taip pat apibendrinamasis įvertinimas pagal vertinamąsias sritis bei pagal Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę.

16.  Centras per 30 darbo dienų nuo išorinio vertinimo išvadų gavimo, vadovaudamasis Užsienio reikalų ministerijos ir ekspertų grupės parengtomis išorinio vertinimo išvadomis, priima vieną iš galimų sprendimų dėl išorinio vertinimo:

16.1.  aukštosios mokyklos egzilyje veiklą įvertinti teigiamai;

16.2.  aukštosios mokyklos egzilyje veiklą įvertinti neigiamai.

17.  Sprendimas vertinti teigiamai priimamas, kai nei viena iš vertinimo sričių nėra įvertinama nepatenkinamai (1 balu).

18.  Sprendimas vertinti neigiamai priimamas, kai bent viena iš vertinimo sričių yra įvertinama nepatenkinamai (1 balu).

19.  Centras sprendimą dėl išorinio vertinimo su išorinio vertinimo išvadomis per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl išorinio vertinimo priėmimo dienos išsiunčia aukštajai mokyklai egzilyje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

20.  Jeigu aukštosios mokyklos egzilyje veikla įvertinama neigiamai ir ji pagal Aprašo 26.2 papunktį akredituojama 3 metų terminui, aukštoji mokykla egzilyje per 3 mėnesius nuo išorinio vertinimo išvadų gavimo turi pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai veiksmų planą, kaip sustiprins savo veiklą. Veiksmų planą nagrinėja jungtinė švietimo, mokslo ir sporto ministro ir užsienio reikalų ministro sudaryta komisija, kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo veiksmų plano gavimo dienos jį įvertina ir esant poreikiui teikia pastabas dėl veiksmų plano priemonių veiklai sustiprinti tinkamumo. Centras, vykdydamas paskesnę veiklą, bent kartą per nustatytą aukštosios mokyklos egzilyje akreditavimo laikotarpį atlieka veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną ir apie veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir Užsienio reikalų ministeriją.

21.  Jeigu aukštosios mokyklos egzilyje veikla įvertinama neigiamai, per 3 metus nuo sprendimo dėl išorinio vertinimo priėmimo inicijuojamas pakartotinis išorinis vertinimas pagal Aprašo 10 punkte nustatytas vertinamąsias sritis ir veiklos vertinimo metodikoje numatytas vertinimo procedūras.

 

III SKYRIUS

APELIACIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

22.  Dėl Centro sprendimo dėl išorinio vertinimo per 10 darbo dienų nuo jo gavimo aukštoji mokykla egzilyje gali raštu pateikti motyvuotą apeliaciją švietimo, mokslo ir sporto ministrui, o šis apeliacijai nagrinėti sudaro apeliacinę komisiją, veikiančią pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus apeliacinės komisijos nuostatus.

23Apeliacinės komisijos reikalavimu Centras per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo apeliacinei komisijai turi pateikti paaiškinimus dėl aukštosios mokyklos egzilyje išorinio vertinimo ir visus su išoriniu vertinimu susijusius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Aukštosios mokyklos egzilyje apeliacija turi būti išnagrinėta apeliacinėje komisijoje per 20 darbo dienų nuo apeliacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje gavimo dienos. Apeliacinė komisija nagrinėja apeliacijos pagrįstumą, vertinimo proceso procedūrinius pažeidimus ir pateikia pasiūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl apeliacijos.

24.  Švietimo, mokslo ir sporto ministras, vadovaudamasis apeliacinės komisijos siūlymu, priima motyvuotą sprendimą apeliaciją tenkinti arba apeliacijos netenkinti. Apie švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimą dėl apeliacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša aukštajai mokyklai egzilyje, Centrui ir Užsienio reikalų ministerijai.

25.  Centro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.     Centras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl išorinio vertinimo priėmimo dienos priima vieną iš šių sprendimų dėl aukštosios mokyklos egzilyje akreditavimo:

26.1. akredituoti 7 metų terminui, jei aukštosios mokyklos egzilyje veikla yra įvertinta teigiamai;

26.2.  akredituoti 3 metų terminui, jei aukštosios mokyklos egzilyje veikla yra įvertinta neigiamai.

26.3.  neakredituoti, jei pakartotinio išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos egzilyje veikla įvertinama neigiamai.

27 Švietimo, mokslo ir sporto ministras per 20 darbo dienų nuo Aprašo 26.3 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą panaikinti aukštosios mokyklos leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

28. Išorinis vertinimas atliekamas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.

29. Centras sprendimą dėl išorinio vertinimo su išorinio vertinimo išvadomis per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl išorinio vertinimo priėmimo dienos paskelbia Centro interneto svetainėje. Aukštoji mokykla Centro sprendimą dėl išorinio vertinimo su išorinio vertinimo išvadomis per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl išorinio vertinimo gavimo dienos paskelbia aukštosios mokyklos egzilyje interneto svetainėje.

 

––––––––––––––––