LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.210, 3.224, 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.2541, 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 IR 3.2761 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-888

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3.210 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.210 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, Vyriausybės patvirtintuose Įvaikinimo organizavimo nuostatuose nustatyta tvarka tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims.“

 

2 straipsnis. 3.224 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.224 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atsisakymo duoti šios dalies 2 punkte nurodytą rašytinį sutikimą įvaikinti motyvai yra nepagrįsti.“

 

3 straipsnis. 3.246 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.246 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.246 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo atleidimas ir nušalinimas nuo pareigų

1. Globėjas ar rūpintojas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

2. Globėjas ar rūpintojas, kurie netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, gali būti nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų. Jeigu šiais globėjo ar rūpintojo veiksmais buvo padaryta žalos neveiksniam tam tikroje srityje ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje asmeniui, globėjas ar rūpintojas privalo ją atlyginti.

3. Globėjas ar rūpintojas gali būti atleidžiamas ar nušalinamas nuo pareigų teismo nutartimi, išskyrus atvejus, kai nustatyta vaiko laikinoji globa ar rūpyba. Šiais atvejais globėjas ar rūpintojas gali būti atleidžiamas ar nušalinamas nuo pareigų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, gavus valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą.

4. Kreiptis į teismą dėl globėjo ar rūpintojo atleidimo nuo pareigų turi teisę pats globėjas ar rūpintojas, globos ir rūpybos institucijos. Kreiptis į teismą dėl globėjo ar rūpintojo nušalinimo nuo pareigų turi teisę pats neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo, globos ir rūpybos institucijos arba prokuroras, dėl vaiko globėjo nušalinimo nuo pareigų – globos ir rūpybos institucijos arba prokuroras, o dėl vaiko rūpintojo nušalinimo nuo pareigų – globos ir rūpybos institucijos arba prokuroras, arba rūpintinis.“

 

4 straipsnis. 3.250 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3.250 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustato, šių vaikų apskaitą tvarko ir užtikrina valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Ši institucija, nustačiusi vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) šio kodekso 3.254 straipsnio 2 ar 3 punkte nurodytais pagrindais, privalo per tris darbo dienas nuo teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo dienos, o nustačiusi vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) šio kodekso 3.254 straipsnio 1, 4 ar 5 punkte nurodytais pagrindais, – per tris darbo dienas nuo vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), nustatymo dienos pateikti savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti laikinąjį globėją (rūpintoją). Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie kreipimąsi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą per vieną darbo dieną nuo kreipimosi į teismą dienos informuoja savivaldybės administraciją.“

2. Pakeisti 3.250 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija yra likusio be tėvų globos vaiko atstovė pagal įstatymus tol, kol šiam vaikui paskiriamas globėjas ar rūpintojas.“

 

5 straipsnis. 3.253 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3.253 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostata dėl bendros laikinosios globos (rūpybos) trukmės netaikoma, kai nepilnamečių tėvų vaikui nustatyta laikinoji globa šio kodekso 3.158 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju.“

 

6 straipsnis. 3.254 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3.254 straipsnį 4 punktu:

4) tėvai yra nežinomi (kol bus nustatyti tėvystės ar artimos giminystės ryšiai);“.

2. Papildyti 3.254 straipsnį 5 punktu:

5) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra neveiksnūs ar ribotai veiksnūs nepilnamečiai.

 

7 straipsnis. 3.2541 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.2541 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kai yra šio kodekso 3.254 straipsnio 2 ar 3 punkte nustatyti pagrindai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka gali paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.“

 

8 straipsnis. 3.257 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.257 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) abiem tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų yra apribota tėvų valdžia.“

 

9 straipsnis. 3.261 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.261 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.261 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje

1. Likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

2. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais, tam pritarus valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija vaiko iki trejų metų globai vaikų globos institucijoje pritaria tik išimtiniais atvejais, nustačiusi bent vieną iš šių priežasčių:

1) vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustačius globą šeimoje, globos centre arba šeimynoje;

2) vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus;

3) globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje, globos centre arba šeimynoje;

4) vaiko išskyrimas su jo nepilnamečiais tėvais, globojamais (rūpinamais) vaikų globos institucijoje, pažeistų jo geriausius interesus.

3. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu gali tęstis tol, kol tęsiasi nepilnamečių jo tėvų globa (rūpyba). Išnykus šio straipsnio 2 dalies 1 ir (ar) 2 punktuose nurodytoms priežastims, vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo šių aplinkybių išnykimo momento.

4. Vaiko globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vaiko globą (rūpybą).“

 

10 straipsnis. 3.262 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.262 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma per tris darbo dienas nuo šio kodekso 3.250 straipsnio 3 dalyje nurodyto valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodymo įregistravimo savivaldybės administracijoje dienos savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“

 

11 straipsnis. 3.264 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.264 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba), vaiko globėjas (rūpintojas) skiriamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Kai valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodyme nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti laikinąjį globėją (rūpintoją) nenurodytas konkretus asmuo, rekomendaciją dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriui pateikia globos centras.“

 

12 straipsnis. 3.268 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.268 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.268 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarka

1. Vaiko globėjas (rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju (rūpintoju), jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku ir vaiko interesus.

2. Asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą, kuriame nurodoma pageidaujamų globoti ir auklėti vaikų skaičius, jų amžius, globos rūšis;

2) Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų sveikatos pažymėjimą;

3) kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų rašytinį sutikimą.

3. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, siekdama apsaugoti geriausius vaiko interesus, turi įvertinti, ar asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), atitinka šio kodekso 3.269 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jo sutuoktinis ar kartu gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo – šio kodekso 3.269 straipsnio 2, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus, o kiti kartu su juo gyvenantys vyresni kaip šešiolikos metų asmenys – šio kodekso 3.269 straipsnio 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus.“

 

13 straipsnis. 3.269 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.269 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.269 straipsnis. Asmenys, kurie gali būti skiriami vaiko globėju (rūpintoju)

Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti skiriamas asmuo:

1) ne jaunesnis negu dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;

2) nepripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;

3) nuo kurio nėra atskirtas vaikas;

4) kuriam nėra ar nebuvo apribota tėvų valdžia;

5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai nebuvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais;

6) kuris nėra teistas už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Dėl asmens, kuris buvo nuteistas už kitas nusikalstamas veikas ar kuriam buvo paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės, teisės būti vaiko globėju (rūpintoju) sprendžiama, įvertinus padarytos (padarytų) nusikalstamos (nusikalstamų) veikos (veikų) ar administracinio (administracinių) nusižengimo (nusižengimų) pobūdį, pavojingumą ir atsižvelgus į vaiko interesus;

7) iki šešiasdešimt penkerių metų, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;

8) neturintis psichikos ir elgesio sutrikimų ar nesergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

9) jeigu jo ir globos centro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis nebuvo nutraukta dėl netinkamo jos vykdymo;

10) kuris Vyriausybės patvirtintuose Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatyta tvarka yra tinkamai pasirengęs globoti (rūpinti) vaiką;

11) kurio sutuoktinis ar kartu gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo atitinka šio straipsnio 2, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus, o kiti kartu gyvenantys vyresni kaip šešiolikos metų asmenys – šio straipsnio 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus. Dėl vaiko globėjo (rūpintojo), kurio sutuoktinis ar kartu gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo arba kiti kartu gyvenantys vyresni kaip šešiolikos metų asmenys neatitinka šio straipsnio 8 punkte nustatyto reikalavimo, skyrimo valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija sprendžia, įvertinusi šių asmenų sveikatos sutrikimo (sutrikimų) pobūdį, pavojingumą ir atsižvelgusi į vaiko interesus.

 

14 straipsnis. 3.2761 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.2761 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.2761 straipsnis. Vaikų globos (rūpybos) apskaita

Vaikų globos (rūpybos) apskaita tvarkoma centralizuotai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Į centralizuotą vaikų globos (rūpybos) apskaitą įtraukiami duomenys apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjus (rūpintojus), globėjus (rūpintojus), nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, asmenis, su kuriais sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta dėl netinkamo jos vykdymo, asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaiką.“

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 6, 8 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo 1, 2, 3 straipsniuose, 4 straipsnio 1 dalyje, 5, 7, 9–14 straipsniuose išdėstytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų šio įstatymo straipsnių įsigaliojimo pradėtos vaiko globos (rūpybos) organizavimo procedūros baigiamos pagal iki jų įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_7712d6015f3747c8bbdf2f7d16674055_end