JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS  

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. 13B-548

Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir lėšų skyrimo bei naudojimo aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.13B-541 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir lėšų skyrimo bei naudojimo aprašo patvirtinimo“ 50.1 p. ir 50.2 p.:

1.  P a s k i r s t a u priemonei Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti skirtas lėšas (29056,00 Eur) Bukonių, Kulvos, Ruklos, Šilų, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių, Žeimių ir Jonavos miesto seniūnijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skiriant 2000 Eur, o likusią dalį – pagal jose 2021-01-01 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių (pridedama).

2.  N u s t a t a u  kiekvienoje seniūnijoje maksimalią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą – kiekvienai seniūnijai priemonei Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti skirtos lėšos.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Valdas Majauskas