LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1500  

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainas (18 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir I skyrių „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainos“ papildau 7 punktu:

 

„7.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

 

 

7.1.

pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus;

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą

x

49,84

7.2.

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą;

x

 

 

53,67

 

 

7.3

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą

x

65,63

7.4.

ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą

x

 

 

65,33

 

 

7.5.

skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą

x

79,55

7.6.

narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą

x

 

61,83

 

7.7.

pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas

po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus;

po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje – pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą

x

 

 

 

7,38

 

 

 

 

Pastaba. 7 punktu patvirtintos maksimalios vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kainos nustatytos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, apskaičiavimus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė