isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-185

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Strateginio planavimo Pakruojo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

              Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtintą Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginį plėtros planą taip:

              1. Patikslinti Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalį „Priemonių planas“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

              2. Patikslinti Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalį „SPP priemonių ir lėšų paskirstymas pagal prioritetus“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

              Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas