KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ PROGRAMINIO BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d.  Nr. T-70

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-2695, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės tarybos komitetų siūlymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą: 35 641,8 tūkst. Eur pajamų,  paskolų lėšos 827,0 tūkst. Eur, 2019-12-31 lėšų likučiai 1 599,7 tūkst. Eur (1, 9, 10 priedai), 38 068,5 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 827,0 tūkst. Eur).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas – 10 235,0 tūkst. Eur (1 priedas), iš jų:

2.1. mokymo lėšos – 6 850,0 tūkst. Eur (3 priedas);

2.2. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 959,9 tūkst. Eur (4 priedas);

2.3. kitos tikslinės dotacijos – 425,1 tūkst. Eur (4 priedas).

3. Patvirtinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 3 354,1 tūkst. Eur (1, 5 priedai).

4. Patvirtinti kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių – 2 144,1 tūkst. Eur (4, 5 priedai).

5. Patvirtinti prognozuojamas pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 18 111,0 tūkst. Eur.

6. Patvirtinti kitas pajamas:

6.1. pajamas, priskirtas pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, – 75,0 tūkst. Eur (1 priedas);

6.2. vietines rinkliavas – 816,0 Eur (1 priedas);

6.3. pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas, – 876,6 tūkst. Eur (1, 2 priedai).

7. Patvirtinti iš savivaldybės biudžeto pajamų finansuojamų išlaidų planą – 38 068,5 tūkst. Eur biudžetinėms įstaigoms (8 priedas) ir pagal programas (9 priedas), iš jų: paskoloms grąžinti – 828,1 tūkst. Eur (8, 9 priedai).

8. Paskirstyti 2019 m. nepanaudotas biudžeto lėšas paskoloms grąžinti ir programoms finansuoti – 1 599,7 tūkst. Eur (10 priedas).

9. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų asignavimų valdytojų sąrašą (7 priedas).

10. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

10.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti;

10.2. sudarant ir tvirtinant 2020 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2019 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

10.3. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti;

10.4. užtikrinti, kad 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2019 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

10.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

10.6. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus asignavimus, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą;

10.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikėja Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių, Danutė, tel. (8 427) 69 052

 

 

 

 

Rengėja Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė, tel. (8 427) 69 064