Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. birželio 23 d. Nr. T1-119

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 275 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. VE-23 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metams“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl Lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-609 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, atsižvelgdama į gautus prašymus, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Sprendimo 1.1 punktą išdėstyti taip:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 31545,4  tūkst. Eur (1 priedas)“.

2. Sprendimo 1.2 punktą išdėstyti taip:

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus  31984,9  Eur, iš jų:“

1.2.1.  19091,2  tūkst. Eur darbo užmokesčiui“

1.2.2. 2791,6  tūkst. Eur turtui įsigyti“

1.2.3. 621,3  tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti“.

3. Pakeisti sprendimo 1.3 punktu patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (2 priedas).

4. Pakeisti sprendimo 1.4 punktu patvirtintus asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (3 priedas).

5. Pakeisti sprendimo 1.5 punktu patvirtintus asignavimus pagal programas ir juos išdėstyti nauja redakcija (4 priedas).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                Gintautas Gegužinskas