Mazeikiai

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 27 d. Nr. T1-146

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T1-6 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vidmantas Macevičius

 

 

Patvirtinta

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠlaikymą UGDYMO ĮSTAIGOSE, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo

tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atlyginimo, už vaikų išlaikymą ugdymo (toliau – Ugdymo) įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo bei ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimų nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO dydžio už maitinimĄ ir ugdymo APLINKOS IŠLAIKYMĄ nustatymas

 

3. Tėvai (globėjai) už kiekvieną vaiko lankytą dieną atlygina 100 procentų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatytos dienos (paros) maitinimo kainos, kurią sudaro, lankantiems:

3.1. lopšelio grupę – 2,80 Eur: pusryčiai – 0,70 Eur (25%), pietūs – 1,26 Eur (45%), vakarienė – 0,84 Eur (30%);

3.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupę – 3,50 Eur: pusryčiai – 0,87 Eur (25%), pietūs – 1,58 Eur (45%), vakarienė – 1,05 Eur (30%);

3.3. specialiojo ugdymo grupę – 3,50 Eur: pusryčiai – 0,87 Eur (25%), pietūs – 1,58 Eur (45%), vakarienė – 1,05 Eur (30%);

3.4. 24 val. grupę – 3,78 Eur: pusryčiai – 0,81 Eur (21,5%), pietūs – 1,45 Eur (38,5%), vakarienė – 0,97 Eur (25,6%), naktipiečiai – 0,55 Eur (14.4%).

4. Tėvai (globėjai), kurių vaikas lanko Ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupę bei gyvenvietėse esančias Ugdymo įstaigas, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Aprašo 3 punkte numatytą atlyginimo dydį.

5. Atlyginimas už maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą nenustatomas, kai vaikas lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 4 val. per dieną ir nesinaudoja maitinimo paslauga.

6. Ugdymo įstaigų vadovai, nepažeisdami dienos (paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų atlyginimų dydį.

7. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas 11 eurų Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimo dydis, kuris naudojamas:

7.1. priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti;

7.2. higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti (ne daugiau 10% nuo surinktos ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo sumos);

7.3. kitoms priemonėms, priskiriamos ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo įgyvendinimui (lauko žaidimų įrenginiai, elektroninės, interaktyvios ugdymo priemonės), įsigyti;

7.4. paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti.

8. Liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais 11 eurų mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą ir už kiekvienos vaiko lankytos dienos maitinimą mokamas į tos budinčios ugdymo įstaigos sąskaitą, kurią lanko vaikas. Jeigu vaikas liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais Ugdymo įstaigos nelanko visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo einamojo mėn. pirmos dienos) atlyginimas neskaičiuojamas.

 

III SKYRIUS

atlyginimo lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių

dokumentų pateikimas

 

9. Atlyginimas už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą kompensuojamas 100% jeigu:

9.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (pateikus Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą);

9.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

10. Atlyginimas už pietus kompensuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka, kai vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

11. Atlyginimas už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas jeigu vaikas lanko specialiojo ugdymo grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų (remiantis statistinėje apskaitos formoje Nr.027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (su vėlesniais pakeitimais) ugdymo įstaigai pateikta rekomendacija)).

12. Atlyginimas už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu kompensuojamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

12.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų kai:

12.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo bei vaiko gimimo liudijimo kopijas);

12.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos bei vaiko gimimo liudijimo kopiją).

12.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus);

12.3. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);

12.4. vaikas auga Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre ir jam reikalinga švietimo pagalba (pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją);

12.5. vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas (pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus).

13. Aprašo 7 punkte numatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimo dydis proporcingai mažinamas tiek dienų, kiek įstaigoje ar grupėje ugdymo procesas nebuvo vykdomas (taikant to mėnesio vienos dienos įkainio vidurkį):

13.1. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos arba karantino, kai vaikų  ugdymas nevykdomas ar organizuojamas nuotoliniu būdu;

13.2. dėl avarinės situacijos Ugdymo įstaigoje, kai nevykdomas ugdymo procesas.

14. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Ugdymo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

15. Lengvata taikoma nuo prašymo bei visų dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. už praėjusį laikotarpį atlyginimas neperskaičiuojamas.

16. Lengvatos taikymas įforminamas Ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu.

17.Tėvams (globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

18. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d.

20. Už atlyginimų surinkimą laiku atsakingas Ugdymo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas atlyginimas, susidaręs įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.

21. Ugdymo įstaigos kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo internetinėje svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo atlyginimas panaudojimo ataskaitą.

22. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 

____________________