VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 27 d.   Nr. 1-1199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilnius miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 1-1296 „Dėl Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 27 d.                       

sprendimu Nr. 1-1199

 

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) mokinių maitinimo organizavimo tvarką ir kontrolę, maitinimą organizuojančių ir maitinimo paslaugą teikiančių asmenų pagrindines teises ir pareigas, Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) priklausančio turto suteikimo maitinimo paslaugą teikiantiems asmenims tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3Už tinkamą ir laiku vykdomą maitinimo organizavimą yra atsakingas mokyklos vadovas.

4.  Mokykloje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.

5Nemokamas mokinių maitinimas, taip pat ir maisto davinių išdavimas esant ekstremaliajai situacijai ar karantino laikotarpiui organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu.

6Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokykloje būtų sudarytos sąlygos maitinimui organizuoti. Maitinimas turi būti organizuojamas valgyklose ir kitose maitinti pritaikytose patalpose, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui pavalgyti prie švaraus stalo ir gauti šilto maisto.

7Mokyklos vadovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, turi užtikrinti, kad mokiniams mokykloje būtų sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros).

8Mokyklos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais bei šiuo aprašu, gali paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už maitinimo organizavimą.

9Su mokinių maitinimu susijusi informacija teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti skelbiama mokyklos interneto svetainėje bei kitose įstaigos informacinėse priemonėse.

 

II SKYRIUS

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

10.  Mokykloje maitinimas organizuojamas pagal patvirtintus ir teisės aktų numatyta tvarka suderintus valgiaraščius, taikant ne didesnį nei 40 proc. patiekalo kainos prekinį antkainį.

11.  Mokyklose maitinimą organizuoja maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka arba, negalint organizuoti maitinimo paslaugos teikėjui, maitinimą organizuoja mokykla.

12.  Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas, mokinių maitinimas mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus, ir atsižvelgiant į maitinimo paslaugų sutarties, sudarytos tarp mokyklos vadovo ir maitinimo paslaugos teikėjo, sąlygas.

13. Maitinimo paslaugos pirkimas mokyklose organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Maitinimo paslaugą mokykloje teikia maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdo kiekviena mokykla atskirai. Už maitinimo paslaugos pirkimo organizavimą, viešojo pirkimo sutarties sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka bei jos vykdymą atsako mokyklos vadovas.

16. Konkursą laimėjusiam maitinimo paslaugos teikėjui yra išnuomojamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, būtinas paslaugai teikti (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės patalpos), kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės švietimo įstaigos. Siekiant užtikrinti maitinimo paslaugų teikimą už kuo mažesnę kainą, minėtas turtas maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiui yra išnuomojamas už 1 (vieną) Eur per mėnesį. Mokyklos vadovas su paslaugos teikėju pasirašo patalpų nuomos sutartį ir patalpų perdavimo–priėmimo aktą.

17. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad maitinimo paslaugai teikti būtų parinktas paslaugos teikėjas, kuris yra pajėgus apsirūpinti virtuvės įranga, stalo įrankiais, indais ir inventoriumi technologiniam procesui užtikrinti.

18. Maitinimo paslaugos teikėjui, pagerinusiam jam šio aprašo 16 punkte nustatyta tvarka perduotą Savivaldybei priklausantį turtą, už pagerinimą neatlyginama. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad maitinimo paslaugoms teikti perduotas turtas (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės patalpos), pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, bus grąžintas ne prastesnės būklės, nei buvo perduotas, atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimą. Jei maitinimo paslaugos teikėjas, pasibaigus maitinimo paslaugų teikimo sutarčiai, vengia atlyginti nuostolius dėl jam perduoto turto prastos būklės, jis atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Maitinimo paslaugos teikėjas užtikrina ir atsako už patalpų, kurios jam yra perduotos aprašo 16 punkte nustatyta tvarka, higieninę būklę, apsaugą, einamąjį remontą, gaisrinės saugos reikalavimus ir įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą ir remontą savo lėšomis.

20. Maitinimo paslaugos teikėjas patalpas, kurios jam yra perduotos aprašo 16 punkte nustatyta tvarka, taip pat patalpose esančią įrangą, inventorių bei šiose patalpose esančių vandentiekio, elektros, vėdinimo sistemų gedimus remontuoja ir tvarko savo lėšomis, laikydamasis visų higienos, darbų saugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų.

21. Maitinimo paslaugos teikėjas gali naudoti suteiktą turtą tik mokinių maitinimui organizuoti.

22. Maitinimo paslaugos teikėjas savo lėšomis apmoka maitinimo proceso organizavimo metu susidariusių maisto ir buitinių atliekų tvarkymo ir kitas išlaidas.

23. Maitinimo paslaugos teikėjas už sunaudotą elektrą, šaltą ir karštą vandenį sumoka savo lėšomis pagal apskaitos prietaisų rodmenis.

24. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama:

24.1. einamosios savaitės valgiaraščiai;

24.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

24.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais) bei Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais);

24.4. asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas;

24.5. šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris.

25. Mokyklose darbo dienomis turi būti organizuojami pietūs, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto.

26. Organizuojant maitinimo paslaugą pietų metu turi būti užtikrinta, kad bent vienas pietų komplektas (sriuba su karštu patiekalu) neviršytų mokinių nemokamo maitinimo pietų komplekto kainos. 

27. Maitinimo paslaugos teikėjas turi sudaryti galimybę už jo paslaugas ar produktus atsiskaityti tiek grynaisiais pinigais, tiek elektroninėmis priemonėmis.

28. Organizuojant maitinimo paslaugą gali būti numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius, kurie turi būti tiekiami pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.

29. Mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas, pietų metu vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“. Vaikams, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, tėvams pateikus gydytojų pažymas, sudaromi individualūs valgiaraščiai.

30. Maitinimo paslaugos teikėjas, atsižvelgdamas į mokyklų poreikius, turi užtikrinti reikiamą kasdienį karštų patiekalų porcijų kiekį.

31. Mokyklų valgyklose pietų pertraukų metu (ilgųjų pertraukų) turi būti budintys asmenys, kurie įstaigos vadovo nurodymu privalo palaikyti tvarką valgykloje.

32. Šio skyriaus nuostatos privalo būti aptartos sutartyje su maitinimo paslaugos teikėju.

 

III SKYRIUS

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE

 

33. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje ir mokykloje-darželyje maitinimą organizuoja mokykla arba maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

34. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse bei mokyklose-darželiuose vaikai maitinami vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais grupių patalpose arba tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus valgiaraščius, kuriuose nurodoma patiekalų kiekis, energetinė ir maistinė vertė pagal vaikų amžiaus grupes bei maitinimų skaičius.

35. Vaikams, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, tėvams pateikus gydytojų pažymas, sudaromi individualūs valgiaraščiai.

36. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų priėmimo ir nusirengimo patalpoje teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama:

36.1. einamosios savaitės valgiaraščiai;

36.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

36.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais) bei Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais);

36.4. asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas;

36.5. vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti maisto produktų grupės.

37. Maisto produktų pirkimą, mokykloms pateikus įgaliojimus, centralizuotai vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius. Mokyklos pagal Savivaldybės administracijos pasirašytas maisto produktų tiekimo preliminariąsias sutartis pasirašo maisto produktų pirkimo sutartis. 

38. Maisto produktų, kurių Savivaldybės administracija neperka centralizuotai, pirkimus mokyklos vykdo savarankiškai, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Už maisto produktų pirkimų organizavimą, viešojo pirkimo sutarties sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka bei jos vykdymą atsako mokyklos vadovas.

39. Mokyklos, iš Savivaldybės administracijos gavusios leidimą, gali vykdyti maitinimo paslaugos pirkimus ir sudaryti maitinimo paslaugos teikimo sutartį. Maitinimo paslaugų pirkimas bei vykdymas organizuojamas vadovaujantis šio aprašo 11–23 punktais.

40. Vaiko maitinimo normas, mokesčio už vaiko maitinimą nustatymo ir mokėjimo bei mokesčio lengvatų taikymo tvarką Savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustato Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

41. Mokyklų vadovai ir maitinimo paslaugos teikėjai, pažeidę šio aprašo nuostatas ir maitinimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

42. Šį aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

43. Mokyklų vadovai ar jų įgalioti asmenys kontroliuoja, kaip vykdomi sutartyse numatyti maitinimo paslaugos teikėjų įsipareigojimai.

44. Už šio aprašo vykdymo kontrolę atsakingas yra Švietimo aplinkos skyrius ir Ikimokyklinio ugdymo skyrius.

45. Maisto kokybės kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

46. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mitybos kuratoriai kuruoja maitinimo organizavimą ir vykdo maitinimo organizavimo procesų priežiūrą:

46.1. vertina mokyklose maitinimo aplinkos, higienos ir jos saugumo, tiekiamų patiekalų kokybę, periodiškai atlikdami konsultacinius vizitus;

46.2. atlieka mokinių ir jų tėvų (globėjų) apklausas apie mokyklose tiekiamo maisto kokybę, išanalizavę gautus rezultatus teikia individualias rekomendacijos ugdymo įstaigoms;

46.3. teikia mokyklų atstovams ir maisto tiekėjams (raštu ar žodžiu) naujausias maitinimo organizavimo rekomendacijas, įsakymus, nutarimus ir kitus teisės aktų atnaujinimus.

 

_______________________________________