LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-206 „DĖL BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO FORMŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 14 d. Nr. 1K-213

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2Nustatau, kad:

2.1.  valstybės biudžeto asignavimų valdytojai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikia dokumentus, parengtus pagal šias formas:

2.1.1. skaičiavimų formas BP sudaryti:

2.1.1.1. BP-1 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo programų sąmatos formą;

2.1.1.2. BP-2 formą;

2.1.1.3. BP-3 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.1.2.  patvirtinto B formas:

2.1.2.1. B-1 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.1.2.2. B-2 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.1.2.3. B-3 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.1.2.4. B-4 ir B-5 formas;

2.1.2.5. B-6 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.1.3.  informacijos apie BV formas:

2.1.3.1. BV-1, BV-4, BV-5 formas;

2.1.3.2. BV-2, BV-3, BV-6 formas ir suvestines asignavimų valdytojo formas;

2.1.3.3. BV-1–BV-6 formas – ne vėliau kaip iki vasario 5 dienos;

2.2. valstybės biudžeto asignavimų valdytojai gali nurodyti pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams (programų vykdytojams) pateikti dokumentus, parengtus pagal kitas formas, kurių duomenys reikalingi BP sudaryti ar BV formoms parengti, ir nustatyti jų pateikimo terminą.“

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3Pavedu Finansų ministerijos Biudžeto departamento skyriams, gavus iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pažymą apie asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų pakeitimus (pagal formą Nr. 1), įvertinti pakeitimų atitiktį teisės aktams, VBAMS suformuojant pažymą apie biudžeto asignavimų pakeitimus (pagal formą Nr. 2).“

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 1 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 2 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas tikslinant 2022 metų ir rengiant vėlesnių metų programų sąmatas.

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė