LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose SĄLYGŲ APRAŠo

PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-346

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 5 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (OL 2013 L180, p. 96),

t v i r t i n u Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Tomas Žilinskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-346

 

 

prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose SĄLYGŲ APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus patalpoms, skirtoms apgyvendinti prieglobsčio prašytojus, kurie pateikė prieglobsčio prašymus Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pasienio kontrolės punktuose arba Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas (toliau – prieglobsčio prašytojai), priėmimo sąlygų prieglobsčio prašytojams užtikrinimą, jų teises ir pareigas bei apgyvendinimo trukmę.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme.

3. Šio Aprašo nuostatos taip pat taikomos ir tais atvejais, kai prieglobsčio prašytojai apgyvendinami VSAT rinktinėse bei užkardose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

4. VSAT yra atsakinga už prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui skirtų patalpų (toliau – patalpos) įrengimą pasienio kontrolės punktuose.

5. Patalpoms taikomi reikalavimai:

5.1. grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos;

5.2. natūralus apšvietimo koeficientas turi būti 0,5; dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx, dirbtinė naktinė apšvieta – ne mažesnė kaip 10 lx ir ne didesnė kaip 20 lx;

5.3. patalpos turi būti šildomos ir vėdinamos;

5.4. patalpose turi būti: lova, stalas, kėdė, spinta, pagalvė, antklodė, patalynės komplektas, vienkartiniai indai, elektrinis virdulys.

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS

 

6. Prieglobsčio prašytojų maitinimo organizavimas:

6.1. prieglobsčio prašytojams, lydimiems VSAT pareigūnų, turi būti sudaryta galimybė savo lėšomis įsigyti maistą artimiausiose maisto prekių parduotuvėse ar viešojo maitinimo įstaigose;

6.2. jeigu prieglobsčio prašytojai neturi lėšų, jų maitinimas organizuojamas VSAT vado nustatyta tvarka.

7. Pastebėjus prieglobsčio prašytojo sveikatos pablogėjimą arba jam pasiskundus dėl sveikatos sutrikimo, VSAT pareigūnai iškviečia greitąją medicininę pagalbą. Jeigu prieglobsčio prašytojui reikalingas ambulatorinis gydymas, organizuojama VSAT pareigūnų palyda ir užtikrinama, kad prieglobsčio prašytojas savavališkai nepasišalintų iš gydymo įstaigos.

8. Prieglobsčio prašytojams turi būti teikiama informacija apie taisykles, kurių jie turi laikytis apgyvendinti patalpose bei nurodomos jų teisės ir pareigos kalba, kurią jie supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti.

9. Prieglobsčio prašytojui turi būti suteikta galimybė pabūti gryname ore.

 

IV SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO

TRUKMĖ

 

10. Prieglobsčio prašytojai patalpose apgyvendinami nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo momento, kol nagrinėjamas jų prieglobsčio prašymas bei priimamas sprendimas dėl jų teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.

11. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpose trukmė:

11.1. iki 48 val. nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo momento, kol Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priima sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės;

11.2. iki 48 val. nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo momento ar nuo prieglobsčio prašytojo perdavimo Lietuvos Respublikai iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės momento, kol Migracijos departamentas priima sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nenagrinėjimo. Migracijos departamento sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 darbo dienoms;

11.3. iki 7 darbo dienų nuo Migracijos departamento sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės skubos tvarka. Migracijos departamento sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 darbo dienoms;

11.4. iki 28 dienų nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos, kol dėl tokio prašymo bus priimtas galutinis sprendimas.

12. Jeigu nėra galimybių prieglobsčio prašytojams užtikrinti tinkamų priėmimo sąlygų prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo laikotarpiu, VSAT pareigūnai atlieka veiksmus, numatytus Įstatymo 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse.

 

IV SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Prieglobsčio prašytojai, apgyvendinti patalpose, turi teisę:

13.1. nemokamai gauti informaciją apie savo teises ir pareigas bei jų nevykdymo padarinius prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu, taip pat informaciją, susijusią su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu;

13.2. naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba;

13.3. naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis;

13.4. kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos bei kitos organizacijos, teikiančios specializuotą teisinę pagalbą ar konsultacijas prieglobsčio prašytojams, atstovus ir su jais susitikti privatumą užtikrinančiomis sąlygomis;

13.5. priskyrus pažeidžiamiems asmenims, naudotis jų specialiuosius poreikius atitinkančiomis priėmimo sąlygomis.

14. Prieglobsčio prašytojai, apgyvendinti patalpose, privalo:

14.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

14.2. vykdyti VSAT pareigūnų teisėtus reikalavimus;

14.3. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių ir bendradarbiauti su kompetentingų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais;

14.4. atliekamos apklausos metu deklaruoti turimas lėšas ir Lietuvos Respublikoje turimą turtą;

14.5. negadinti patalpose esančių materialinių vertybių;

14.6. palaikyti švarą ir tvarką patalpoje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Prieglobsčio prašytojų skundus dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo nagrinėja VSAT vado įgaliotas pareigūnas.

___________________