ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS VARTOTOJŲ APRŪPINIMO ŠILUMA BŪDO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T-197

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto šilumos vartotojų aprūpinimo šiluma būdo nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-197

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS VARTOTOJŲ APRŪPINIMO ŠILUMA BŪDO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos vartotojų aprūpinimo šiluma būdo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas nagrinėjant centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojo (pastato, buto ar kitų patalpų) (toliau – Vartotojas) atjungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų arba naujo pastato aprūpinimo šiluma  klausimą.

2. Aprašas galioja tiek rentabiliems, tiek nerentabiliems Vartotojams. Nerentabilaus šilumos vartotojo sąvoka ir nustatymo eiga pateikiama Šilumos vartotojų rentabilumo nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau Taisyklės).

4. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Šilumos ūkio, Energetikos, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

 

II. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMO NUO

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA TVARKA

 

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau Savivaldybės administracija) Vartotojui, pageidaujančiam jam priklausančius šilumos įrenginius atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, pagal užklausą pateikia pažymą apie Vartotojo aprūpinimo šiluma būdo ir kuro rūšies pasirinkimo atitiktį Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimui, patvirtintam Savivaldybės tarybos sprendimu.

6. Gavęs teigiamą 5 punkte nurodytą pažymą, Vartotojas, pageidaujantis jam priklausančius šilumos įrenginius atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, privalo pasirūpinti, kad būtų parengtas paprastojo remonto projektas (aprašas) pastato inžinerinėms sistemoms (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) (toliau – Paprastojo remonto aprašas) pertvarkyti ir STR 1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka gauti Savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą šiam projektui (aprašui).

Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti Civiliniame kodekse, Energetikos, Šilumos ūkio ir Statybos įstatymuose nurodytus reikalavimus.

7. Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti:

7.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias gretimas patalpas, skaičiuotė;

7.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, turi būti pateikiami atitvarų apšiltinimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

7.3. pertvarkomos (po nagrinėjamo Vartotojo atsijungimo) šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

7.4. po nagrinėjamo Vartotojo atsijungimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

7.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus būdui realizuoti, ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo – mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendro naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

7.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus šilumos punkto pertvarkymo brėžiniai;

7.7. techniniai sprendiniai, leidžiantys pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti pažeistos kitų to namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

8. Prie Paprastojo remonto aprašo turi būti pridedama:

8.1. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti;

8.2. jei Vartotojas yra nerentabilus, t. y. atlikęs vertinimą pagal Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemų vartotojų rentabilumo nustatymo tvarkos aprašą, – Savivaldybės administracijos išvadą dėl rentabilumo;

8.3. kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai.

9. Savivaldybės administracija, gavusi Vartotojo prašymą pritarti Paprastojo remonto aprašui, Statybos įstatyme ir reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių išduoda rašytinį pritarimą Paprastojo remonto aprašui arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

10. Jeigu Vartotojo pasirinkimas neatitinka Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano, Savivaldybės administracija Statybos įstatyme ir reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių motyvuotai atsisako išduoti rašytinį pritarimą Paprastojo remonto aprašui.

11. Aprašo 10 punkto reikalavimai dėl atsisakymo išduoti rašytinį pritarimą Paprastojo remonto aprašui netaikomi, kai, atsijungus nuo šilumos tiekimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, atjungiamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinaujinantys neiškastinių išteklių (elektros energijos, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai, biodujos, kiti atsinaujinantys neiškastiniai (išskyrus kietąjį biokurą) ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje) šilumos energijos šaltiniai.

12. Savivaldybės administracija, siekdama aprūpinti Vartotojus šiluma mažiausiomis sąnaudomis, Vartotojui, pageidaujančiam jam priklausančius šilumos įrenginius atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, gali ir turi pasiūlyti atlikti ekonominio pasirinkimo pagrindimo skaičiavimą. Vartotojas, pageidaujantis atlikti ekonominio pagrindimo skaičiavimus, atlieka skaičiavimus pagal Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo, patvirtinto Savivaldybės tarybos sprendimu, ekonominio pagrindimo skaičiuotę.

 

II NAUJO PASTATO NECENTRALIZUOTO APRŪPINIMO ŠILUMA NAGRINĖJIMO TVARKA

 

13. Rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų statinių, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektus (toliau – Projektas), Savivaldybės administracija išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus (žemės sklypo sutvarkymo reikalavimus ir statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus). Specialiuosiuose architektūriniuose reikalavimuose Savivaldybės administracija nurodo Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiajame plane ir Aprūpinimo šiluma būdo reglamente nustatytus reikalavimus.

14. Savivaldybės administracijai pateikiamas naujos statybos ar rekonstravimo Projektas privalo būti atliktas pagal reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

15. Savivaldybės administracija, gavusi Vartotojo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Statybos įstatyme ir reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių išduoda statybą leidžiantį dokumentą arba motyvuotai atsisako jį išduoti.

16. Savivaldybės administracija, tikrindama Projektą, patikrina Vartotojo aprūpinimo šiluma ir kuro pasirinkimo atitiktį galiojančiam Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiajam planui ir aprūpinimo šiluma reglamentui ir specialiesiems architektūriniams reikalavimams.

17. Jeigu Vartotojo aprūpinimo šiluma būdo pasirinkimas neatitinka Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano, Savivaldybės administracija Statybos įstatyme ir reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių motyvuotai atsisako išduoti Statybą leidžiantį dokumentą.

18. Aprašo 17 punkto reikalavimai dėl atsisakymo išduoti Statybą leidžiantį dokumentą netaikomi, kai projektuojamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinaujinantys neiškastinių išteklių (elektros energijos, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai, biodujos, kiti atsinaujinantys neiškastiniai (išskyrus kietąjį biokurą) ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje) šilumos energijos šaltiniai.

19. Savivaldybės administracija, siekdama aprūpinti Vartotojus šiluma mažiausiomis sąnaudomis, Vartotojui turi pasiūlyti atlikti aprūpinimo šiluma būdo ir kuro naudojimo ekonominio pasirinkimo pagrindimo skaičiavimą. Vartotojas, pageidaujantis atlikti ekonominio pagrindimo skaičiavimus, atlieka skaičiavimus pagal Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos sprendimu, ekonominio pagrindimo skaičiuotę.

 

III. KITOS NUOSTATOS

 

20. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

21. Aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________