VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. B1-1003

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2 punktą išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkas – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Ona Keblienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

Komisijos nariai:

Monika Gerulaitienė, Valstybinės maisto ir veterinarijso tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Laura Ivanauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji

specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Diana Malinovskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja, 

Martyna Monika Markevičiūtė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Darius Remeika