herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-91

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Saugios savivaldybės koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, siekdama didinti savivaldybės vaidmenį stiprinant gyventojų saugumą ir vykdydama nusikaltimų prevencijos ir kontrolės tarpinstitucinį koordinavimą, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisiją:

Vilija Bartašienė, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė);

Daiva Zikienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Dalia Adomaitienė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė; 

Janina Augustinaitienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnė;

Laima Klemienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja;

Eglė Damalakaitė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Eugenijus Takuševičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato viršininkas;

Sigitas Petraitis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas;

Vaiva Adomaitė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Joniškio skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. T-82 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-91

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos (toliau – komisija) veiklos nuostatai reglamentuoja komisijos tikslą, funkcijas, uždavinius, teises ir darbo organizavimą, kitus su komisijos veikla susijusius klausimus.

2. Komisija sudaroma Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos tarnautojų, kitų institucijų atstovų.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine komisijos narių atsakomybe už komisijos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumą.


II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Komisijos tikslas – planuoti ir koordinuoti nusikaltimų prevencijos priemones, susijusias su gyventojų saugumo užtikrinimu ir saugios savivaldybės aplinkos kūrimu.

6. Komisijos uždaviniai yra šie:

6.1. nustatyti gyventojų saugumo stiprinimo tikslus, rengti programas ir priemones tikslams pasiekti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

6.2. vertinti nusikaltimų prevencijos priemonių įgyvendinimo efektyvumą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais;

7.2. rengia savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, priemonių planą ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti, koordinuoja jų vykdymą;

7.3. vertina turimus administracinius, organizacinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius gyventojų saugumo stiprinimo veiklai organizuoti;

7.4. nustato opiausias gyventojų saugumo savivaldybėje problemas, jų priežastis ir sąlygas, taip pat saugumo požiūriu problemines teritorijas ir asmenų grupes;

7.5. bendradarbiauja su įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais;

7.6. analizuoja ir vertina:

7.6.1. gaunamus statistinius duomenis, informaciją, ataskaitas apie įvykdytus nusikaltimus, jų prevenciją ir kontrolę;

7.6.2. informaciją apie asmenis, grįžusius iš pataisos namų, ir jų socialinę integraciją į visuomenę bei prevencinį darbą su linkusiais į nusikalstamumą vaikais ir jaunuoliais;

7.7. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės ir kitų programų, susijusių su nusikalstamumu, nedarbu ir kitais socialiniais klausimais, finansavimo.

7.8. informuoja savivaldybės tarybą apie Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos priemonių plano vykdymą;

7.9. vykdo švietėjišką veiklą siekdama mažinti nusikalstamumą savivaldybės teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš suinteresuotų institucijų informaciją, statistinius duomenis, ataskaitas komisijos kompetencijos klausimais;

8.2. teikti savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, suinteresuotoms institucijoms pasiūlymus, rekomendacijas nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais;

8.3. kviesti į komisijos posėdžius savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, suinteresuotų įstaigų ir organizacijų vadovus arba specialistus;

8.4. dalyvauti renginiuose (rajoniniuose ir respublikiniuose) nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais.

V SKYRIUS

KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS

 

9. Komisijos nariai privalo:

9.1. reikšti pasiūlymus ir pastabas dėl svarstomo klausimo ir dėl komisijos protokolinių sprendimų įgyvendinimo;

9.2. neviešinti su nusikalstamumu susijusios konfidencialios informacijos.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

12. Komisijos posėdžius kviečia, nustato jų vietą, laiką ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas, tuo atveju, kai komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo komisijos pirmininko pareigas, posėdžio sekretoriaus pareigos paskiriamos vienam iš komisijos narių.

14. Komisijos sekretorius:

14.1. rengia posėdžiui skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą;

14.2. prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio elektroniniu paštu arba telefonu praneša komisijos nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie rengiamą posėdį;

14.3. per 3 darbo dienas surašo posėdžių protokolus.

15. Komisijos posėdžių protokolus pasirašo komisijos pirmininkas (jo nesant, komisijos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

16. Komisijos sprendimai priimami paprasta komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Komisijos nariai, nesutinkantys su komisijos sprendimu, turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę. Ji pridedama prie sprendimo.

17. Komisijos pirmininkas kasmet iki kovo 31 dienos teikia savivaldybės tarybai komisijos veiklos ataskaitą.

18. Informaciją apie komisijos veiklą, sprendimus žiniasklaidai teikia komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos narys.

19. Posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar naikinami savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________