Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2024 m. sausio 29 d. Nr. DV-47

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 6 dalies 1 punktu, vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 52.1, 52.2, 52.7 papunkčius, Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 2 d. potvarkiu Nr. MV-151 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 46 punktus:

1Paskirstau priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2024 metų lėšas Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijoms (1 priedas).

2Nustatau priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2024 metų Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijų didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą (2 priedas).

3Skiriu atsakingus asmenis už priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ administravimą ir įgyvendinimą Pasvalio rajono savivaldybėje – Bendrojo skyriaus vyresniąją specialistę Ramunę Šileikienę ir Apskaitos skyriaus buhalterę apskaitininkę Irminą Kutkauskienę.

4. Įpareigoju Bendrojo skyriaus vyriausiąją specialistę Astą Pagojienę per DVS sistemą su šiuo įsakymu supažindinti seniūnijų seniūnus.

5. Pavedu Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Ramunei Šileikienei šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) arba Pasvalio rajono savivaldybės merui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Povilas Balčiūnas

                                                                                                                                                                

 

 

 

 


 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. DV-47

1 priedas

 

 

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2024 m. lėšų Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijoms paskirstymas

 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2024 m. sausio 1 d.

Pagal gyventojų skaičių tenkanti lėšų dalis, Eur

Bazinė lėšų dalis, Eur

Iš viso, Eur

1.

Daujėnų seniūnija

950

285,70

750,00

1035,70

2.

Joniškėlio apylinkių seniūnija

2144

644,77

750,00

1394,77

3.

Joniškėlio miesto seniūnija

1013

304,64

750,00

1054,64

4.

Krinčino seniūnija

1616

485,98

750,00

1235,98

5.

Namišių seniūnija

688

206,90

750,00

956,90

6.

Pasvalio apylinkių seniūnija

2928

880,55

750,00

1630,55

7.

Pasvalio miesto seniūnija

6304

1895,82

750,00

2645,82

8.

Pumpėnų seniūnija

2046

615,30

750,00

1365,30

9.

Pušaloto seniūnija

1383

415,91

750,00

1165,91

10.

Saločių seniūnija

2091

628,83

750,00

1378,83

11.

Vaškų seniūnija

2027

609,60

750,00

1359,60

Iš viso:

23190

6974,00

8250,00

15224,00

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. DV-47

2 priedas

 

 

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2024 m. Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijų didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos NUSTATYMAS

 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Daujėnų seniūnija

200,00

1035,70

2.

Joniškėlio apylinkių seniūnija

200,00

1394,77

3.

Joniškėlio miesto seniūnija

200,00

1054,64

4.

Krinčino seniūnija

200,00

1235,98

5.

Namišių seniūnija

200,00

956,90

6.

Pasvalio apylinkių seniūnija

200,00

1630,55

7.

Pasvalio miesto seniūnija

200,00

2645,82

8.

Pumpėnų seniūnija

200,00

1365,30

9.

Pušaloto seniūnija

200,00

1165,91

10.

Saločių seniūnija

200,00

1378,83

11.

Vaškų seniūnija

200,00

1359,60

 

 

__________________________