LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮSAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 11 d.  Nr. V-498

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. ikimokyklinio ugdymo mokytojas“.

1.2. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.10. priešmokyklinio ugdymo mokytojas“.

1.3. Pakeičiu 2.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.15. priešmokyklinio ugdymo mokytojas“.

1.4. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. dėstytojas (profesorius, docentas, asistentas, jaunesnysis asistentas, vyresnysis lektorius, lektorius)“.

1.5. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. dėstytojas (profesorius, docentas, asistentas, jaunesnysis asistentas, vyresnysis lektorius, lektorius)“.

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.4 ir 1.5 papunkčius, įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.;

2.3. kituose švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymuose vartojamą pareigybės pavadinimą „auklėtojas“ (jei vykdo ikimokyklinio ugdymo programą) atitinka pareigybės pavadinimas „ikimokyklinio ugdymo mokytojas“, pareigybės pavadinimą „priešmokyklinio ugdymo pedagogas“ pareigybės pavadinimas „priešmokyklinio ugdymo mokytojas“.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė