r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO  2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2022 m. kovo 28 d. Nr. T-53

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu,  Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas