LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

1999 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 17 „DĖL ORTODONTINIO APARATO IR BREKETŲ SISTEMOS BAZINIŲ KAINŲ BEI LIGŲ IR ORTODONTINIŲ ANOMALIJŲ, KURIOMS GYDYTI NAUDOJAMI KOMPENSUOJAMIEJI ORTODONTINIAI APARATAI IR BREKETŲ SISTEMOS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-842

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“ ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

1.1. kompensuojamojo ortodontinio aparato (plokštelės) bazinė kaina yra 76,77 balo, kompensuojamosios breketų sistemos – 614,03 balo;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga