LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-524

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Papildau 4 punktą 4.32 papunkčiu:

4.32Mokėjimo agentūros informacinis portalas (https://portal.nma.lt) (toliau – Informacinis portalas) – Mokėjimo agentūros administruojama informacinė sistema, kurioje kaupiami pretenduojančių gauti paramą ir (arba) paramą gavusių asmenų ir organizacijų duomenys ir per kurią pareiškėjams ir (arba) paramos gavėjams pranešama apie Mokėjimo agentūros atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, nustatytas neatitiktis.“

1.2. Pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.2. užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo įgaliojimas turi būti pateiktas Mokėjimo agentūrai likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš Mokėjimo agentūros informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė. Prie elektroninės paramos paraiškos užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninės paramos paraiškos formos vaizdinis laukų išdėstymas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos, tačiau turinys turi atitikti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą formą. Jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos, paramos paraišką, prie jos pridedamus dokumentus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, per 3 (tris) darbo dienas nuo paskutinės kvietimo teikti paramos paraiškas dienos pareiškėjas gali pateikti spausdintine forma (popieriuje) Mokėjimo agentūrai adresais, nurodytais interneto tinklalapyje www.nma.lt. arba per ŽŪMIS portalą. Mokėjimo agentūra per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos gavimo dienos (terminas gali būti pratęstas iki 15 (penkiolikos) darbo dienų, jeigu spausdintine forma pateiktų paramos paraiškų skaičius viršija 50 (penkiasdešimt)) išnagrinėja pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o paramos paraišką pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, tokia paramos paraiška nepriimama.

1.3. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Paramos paraiškos turi būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jeigu taikomas tęstinis kvietimas teikti paramos paraiškas, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius nuo jos užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos. Jeigu taikomas ribotos trukmės kvietimas teikti paramos paraiškas, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos. Į paramos paraiškų vertinimo terminą įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas. Paklausimai pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui skelbiami Informaciniame portale. Paskelbus paklausimą Informaciniame portale pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gauna pranešimą el. paštu / trumpąja SMS žinute apie paskelbtą dokumentą. Paklausimas laikomas įteiktu paklausimo Informaciniame portale paskelbimo dieną. Pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui paklausimas taip pat gali būti išsiųstas papildomu informavimo būdu, jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas papildomą informavimo būdą nurodė paraiškoje. Papildomu informavimo būdu pateikiama informacija nedetalizuojama, pateikiama tik rezultatų visuma. Atskirų Programos priemonių paramos paraiškų vertinimo terminai gali būti numatyti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Mokėjimo agentūra turi teisę kreiptis į VI dėl paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimo. Sprendimą dėl paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimo priima PVK.“

1.4. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją. Gali būti prašoma pateikti tik tuos dokumentus ir informaciją, kuri yra būtina atitikčiai tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams ir įsipareigojimams įvertinti ir kurios nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, registruotuose www.registrai.lt, ir kurios duomenys yra prieinami Mokėjimo agentūrai. Mokėjimo agentūra prašymą pareiškėjui pateikti papildomus dokumentus paskelbia 39 punkte nurodytu būdu. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją turi būti nurodytas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis. Pareiškėjo iniciatyva paramos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų keitimai nėra leidžiami, išskyrus akivaizdžias klaidas ir kontaktinių duomenų pasikeitimą.“

1.5. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Jei Mokėjimo agentūra tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustato, kad projekto atskirų tinkamų finansuoti išlaidų suma ir galima didžiausia paramos suma skiriasi nuo paramos paraiškoje pateiktų atskirų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir prašomos paramos sumos, taip pat ir sumažinus paramos sumą už iki vertinimo metu atliktus pirkimus pagal nustatytą metodiką dėl sankcijų taikymo, išskyrus atvejus, kai paramos suma mažėja dėl apvalinimo, iki sprendimo dėl paramos paraiškos atrankos priėmimo Mokėjimo agentūra turi informuoti pareiškėją apie vertinimo metu nustatytą didžiausią tinkamų finansuoti išlaidų sumą, informaciniame rašte nurodyti tokio sprendimo argumentus ir suderinti su juo, ar jis sutinka įgyvendinti projektą visa apimtimi (patirti visas būtinas išlaidas) su Mokėjimo agentūros nustatyto dydžio tinkamomis išlaidomis ir paramos suma. Jeigu Mokėjimo agentūra nustato, kad prašomos finansuoti projekto išlaidos yra būtinos projekto tikslams pasiekti, tačiau jas pripažįsta netinkamomis (pvz., dėl to, kad nepateikti komerciniai pasiūlymai), ši netinkamų finansuoti išlaidų dalis yra laikoma projekto dalimi, dėl to pareiškėjui Mokėjimo agentūra siūlo sutikti jas patirti iš nuosavų ar skolintų lėšų su Mokėjimo agentūros nustatyta mažesne paramos suma. Jeigu pareiškėjas sutinka su Mokėjimo agentūros nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir paramos suma bei įsipareigoja įgyvendinti projektą visa apimtimi (patirti visas būtinas išlaidas), jis turi pateikti nuosavų ar skolintų lėšų pagrindimo dokumentus (reikalavimas taikomas, kai su paramos paraiška pateiktuose nuosavų ar skolintų lėšų pagrindimo dokumentuose nurodytos sumos nepakanka padidėjusiam nuosavam indėliui pagrįsti), o Mokėjimo agentūra turi papildomai įvertinti, ar projektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius, jeigu jie yra taikomi (reikalavimas taikomas, jeigu pareiškėjas padidėjusį nuosavą indėlį grindžia papildomai pateikdamas skolintų lėšų pagrindimo dokumentus). Jeigu pareiškėjas nesutinka su Mokėjimo agentūros nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis išlaidomis ir paramos suma, ir (arba) atsisako įgyvendinti projektą visa apimtimi (patirti visas būtinas išlaidas), paramos paraiška pripažįstama netinkama ir teikiama svarstyti projektų atrankos komitetui. Jeigu Mokėjimo agentūra nustato, kad prašomos finansuoti projekto išlaidos yra nebūtinos projekto tikslams pasiekti ir dėl šios priežasties jas pripažįsta netinkamomis finansuoti išlaidomis, ši netinkamų finansuoti išlaidų dalis nėra laikoma projekto dalimi, dėl to iš pareiškėjo nereikalaujama jas patirti ir apmokėti iš nuosavų ar skolintų lėšų. Jeigu pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles yra sudaroma paramos sutartis ir Mokėjimo agentūros nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų suma yra iki 100 Eur ir sumažinta suma nesudaro daugiau kaip 1 proc. nuo prašomos paramos sumos, Mokėjimo agentūra turi teisę iki paramos sutarties pasirašymo nederinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su sumažinta paramos suma. Jeigu pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles nėra sudaroma paramos sutartis, Mokėjimo agentūra visais atvejais turi derinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su sumažinta paramos suma. Jeigu Mokėjimo agentūra nustato, kad visos prašomos finansuoti išlaidos yra netinkamos, paramos paraiška pripažįstama netinkama ir teikiama svarstyti projektų atrankos komitetui, išskyrus paraiškas, kurios pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles nėra teikiamos svarstyti projektų atrankos komitetui.“

1.6. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Priėmusi sprendimą atmesti paramos paraišką, Mokėjimo agentūra per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo, nurodydama paramos paraiškos atmetimo priežastis, informuoja pareiškėją apie paramos paraiškos atmetimą 39 punkte nurodytu būdu.“

1.7. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Mokėjimo agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo 39 punkte nurodytu būdu informuoja pareiškėjus per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, kai pati priima tokį sprendimą, arba nuo VI sprendimo gavimo dienos. Tuo atveju, jei su paramos gavėjais sudaroma paramos sutartis, Mokėjimo agentūra, informuodama Pareiškėją kartu gali siūlyti pasirašyti paramos sutartį. Pranešimuose apie skirtą paramą būtina nurodyti, kad šią paramą iš dalies finansuoja EŽŪFKP.“

1.8. Pakeičiu 108.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.1. jeigu paramos sutarčiai parengti reikalingi papildomi duomenys ir (arba) dokumentai, Mokėjimo agentūra per 5 darbo dienas, 39 punkte nurodytu būdu, išsiunčia pareiškėjui informacinį laišką, kuriame prašo per 10 darbo dienų nuo informacinio laiško paskelbimo Informaciniame portale pateikti papildomus duomenis ir (arba) dokumentus. Pareiškėjui juos atsiuntus, per 10 darbo dienų Mokėjimo agentūra parengia, suderina su pareiškėju paramos sutarties projektą, siūlo pareiškėjui pasirašyti suderintą paramos sutartį ir nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą, kuris bendruoju atveju negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį išsiuntimo dienos. Ilgiausias paramos sutarties pasirašymo terminas – iki 30 darbo dienų nuo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį išsiuntimo dienos, jeigu Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip. Šis terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius tokio termino pratęsimo būtinybę dėl įstaigų, organizacijų funkcijų netinkamo vykdymo.“

1.9. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Pareiškėjas, prieš pasirašydamas paramos sutartį, finansų įstaigoje turi atidaryti atskirą paramos lėšų sąskaitą (šis reikalavimas netaikomas projektams, kuriems taikomas kompensavimo be avanso mokėjimo būdas). Jeigu paramos gavėjas nori pakeisti banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numerį, jis turi pateikti Mokėjimo agentūrai prašymą atlikti banko sąskaitos numerio keitimą. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, per ŽŪMIS arba prisijungus prie Informacinio portalo. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu prašymas įteikiamas asmeniškai, pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali patvirtinti Mokėjimo agentūros darbuotojas.“

1.10 . Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

128. Jeigu priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo atmetimo ar nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, Mokėjimo agentūra per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo 39 punkte nurodytu būdu informuoja paramos gavėją apie priimtą sprendimą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.“

1.11. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:

176. Projektų priežiūrai atlikti Mokėjimo agentūra naudojasi paramos gavėjo teikiama informacija bei savo atliktų patikrinimų duomenimis: nagrinėjami paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Mokėjimo agentūros gaunama informacija. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti įvertinta per 10 darbo dienų nuo patikros vietoje atlikimo dienos. Užbaigto projekto metinė ataskaita turi būti įvertinta Mokėjimo agentūros nustatyta tvarka iki einamųjų metų spalio 31 d. Mokėjimo agentūra per 10 darbo dienų nuo galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos vertinimo pabaigos vertinimo rezultatus paskelbia Informaciniame portale.“

1.12. Pakeičiu 184.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

184.2. tuo atveju, jei paramos sutartis nėra keičiama, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 39 punkte nurodytu būdu informuoja paramos gavėją;“.

1.13. Pakeičiu 185.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

185.3kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje paramos paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją arba kai išlaidos keičiamos pagal priemonę, kai mokama išmoka verslo planui įgyvendinti (tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti). Tinkamų finansuoti išlaidų keitimas gali būti leidžiamas pagal Taisyklių 185.3.1 papunktyje nurodytą keitimo rūšį ir (arba) po vieną kartą pagal kiekvieną iš 185.3.2–185.3.5 papunkčiuose nurodytų keitimų rūšių po paramos sutarties sudarymo arba po sprendimo skirti paramą priėmimo, kai paramos sutartys nesudaromos (projekte numatytų statybų atveju Mokėjimo agentūra turi teisę leisti keisti investicijas kelis kartus pagal visas Taisyklių 185.3.1–185.3.5 papunkčiuose nurodytas investicijų keitimų rūšis). Leidžiami tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai, kai:

185.3.1. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės techninių parametrų;

185.3.2. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės komplektacijos;

185.3.3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, kuri skirta tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;

185.3.4. kelios tos pačios kategorijos tinkamos finansuoti išlaidos keičiamos į vieną tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, skirtą numatytoms funkcijoms, kurios yra tarp anksčiau patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų, atlikti;

185.3.5. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitas tos pačios kategorijos tinkamas finansuoti išlaidas, kurios skirtos tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;“.

1.14. Pakeičiu 185.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

185.6. kai dėl kompetentingų institucijų ar organizacijų funkcijų netinkamo vykdymo reikia pakeisti finansavimo šaltinį ir (arba) būdą. Keičiant sąskaitų apmokėjimo finansavimo būdą į išlaidų kompensavimo būdą arba atvirkščiai, netaikomas reikalavimas, kad reikia pateikti įrodymus dėl kompetentingų institucijų ar organizacijų netinkamo funkcijų vykdymo.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3. papunktis, kuriuo keičiamos Taisyklių 39 punkto nuostatos, susijusios su paklausimų bei kitos informacijos pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui skelbimu Informaciniame portale, įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. ir galios tik naujai pateiktoms paraiškoms.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis