DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

 

 

2021 m. rugsėjo 30 d.  Nr. T1-138

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdama į Viešosios įstaigos „Po vienu stogu” 2021 m. rugpjūčio 27 d. raštą N. 21-5 „Dėl atstovo delegavimo į Druskininkų savivaldybės NVO tarybą”, Asociacijos „Padėkime vaikams” 2021 m. rugpjūčio 3 d. raštą „Siūlymas”, Asociacijos Druskininkų stalo žaidimų klubo 2021 m. rugsėjo 3 d. raštą „Siūlymas”, Leipalingio miestelio bendruomenės 2021 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. 6 „Dėl atstovo delegavimo į Druskininkų savivaldybės NVO tarybą”, Viešosios įstaigos LASS pietvakarių centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. 21/178 „Dėl atstovo delegavimo į Druskininkų savivaldybės NVO tarybą” ir Druskininkų šeimos paramos centro 2021 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. S6 „Dėl atstovo delegavimo į Druskininkų savivaldybės NVO tarybą”, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba):

1.1. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas (Savivaldybės institucijos atstovas);

1.2. Violeta Grigorienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Savivaldybės įstaigos atstovė);

1.3. Nijolė Bazienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė -tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (Savivaldybės įstaigos atstovė);

1.4. Mantas Micevičius, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės įstaigos atstovas);

1.5. Bronė Petrikienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės įstaigos atstovė);

1.6. Eglė Sadauskaitė, Savivaldybės administracijos Asmens ir  visuomenės sveikatos skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja (Savivaldybės įstaigos atstovė);

1.7. Rima Bocisienė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);

1.8. Laura Gardziulevičienė, asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);

1.9. Agnė Jazepčikaitė - Gaidienė, asociacijos Druskininkų šeimos paramos centro pirmininko pavaduotoja (nevyriausybinės organizacijos atstovė);

1.10. Juozas Kazlauskas, asociacijos Druskininkų stalo žaidimų klubo prezidentas (nevyriausybinės organizacijos atstovas);

1.11. Žaneta Krivonienė, Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė);

1.12. Lilija Sereikienė, viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro Druskininkų filialo pirmininkė (nevyriausybinės organizacijos atstovė).

2. Pavesti Vilmai Jurgelevičienei, Savivaldybės administracijos direktorei, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų – Violetai Grigorienei, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, skirti NVO tarybos sekretoriumi Savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Ričardas Malinauskas