Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. 472

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.414 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.414.       valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų veiklos įvertinimą, suteikiant veterinarinį patvirtinimą ar gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą,     150“.

 

2. Pripažinti netekusiu galios 4.420.2 papunktį.

 

3. Papildyti 4.4201 papunkčiu:

4.4201.          maisto tvarkymo subjekto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo, valstybinės veterinarinės kontrolės subjekto veiklos po sprendimo dėl jo veiklos sustabdymo, kai jis pažeidė teisės aktų reikalavimus, atnaujinimą                                                                                       250“.

 

4. Pakeisti 4.445 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.445.           augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB  su visais pakeitimais 2 straipsnio 1 dalyje, registravimą ir registracijos liudijimo išdavimą:       

4.445.1.          profesionaliajam naudojimui                                                                    6226

4.445.2.          neprofesionaliajam naudojimui                                                                1158

4.445.3.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

5. Pakeisti 4.4451 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4451.           augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės, su visais pakeitimais II priede:                                                                                     

4.4451.1.         registravimą ar registracijos atnaujinimą ir registracijos liudijimo išdavimą    2 898

4.4451.2.         registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                             27“.

 

6. Pakeisti 4.446 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.446.            augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, registracijos atnaujinimą ir registracijos liudijimo išdavimą:                                        

4.446.1.           profesionaliajam naudojimui                                                                  4 257

4.446.2.           neprofesionaliajam naudojimui                                                              579

4.446.3.           registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                             27“.

 

7. Pakeisti 4.451 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.451.           augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, registracijos kitose Europos Sąjungos valstybėse pripažinimą ir registracijos liudijimo išdavimą:    

4.451.1.          profesionaliajam naudojimui                                                                    4 344

4.451.2.          mažais plotais auginamiems augalams                                                     144

4.451.3.          neprofesionaliajam naudojimui skirtą augalų apsaugos produktą, registruojamą Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka                                                                                            144

4.451.4.          augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede, registracijos kitoje Europos Sąjungos valstybėje pripažinimą                             1 867

4.451.5.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

8. Papildyti 4.4531.6 papunkčiu:

4.4531.6.       sertifikato dublikato išdavimą                                                                 27“.

 

9. Pakeisti 4.454 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.454.            leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams:                                                                                                  

4.454.1.           išdavimą                                                                                                 521

4.454.2.           patikslinimą                                                                                            53

4.454.3.           leidimo dublikato išdavimą                                                                    27“.

 

10. Papildyti 4.4541 papunkčiu:

4.454¹.           leidimo naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams:                                                               

4.4541.1.         išdavimą                                                                                                 28

4.4541.2.         patikslinimą                                                                                            27

4.4541.3.         leidimo dublikato išdavimą                                                                    18“.

 

11. Papildyti 4.4602 papunkčiu:

4.4602.          veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio kito šaltinio arba, to paties šaltinio atveju, gamybos proceso ir (arba) gamybos vietos pakeitimo atitikties vertinimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr.1107/2009 38 straipsnyje                                                                                           1419“.

 

12. Papildyti 4.4603  papunkčiu:

4.4603.          pasiūlymo dėl veikliosios medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo parengimą, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais 37 straipsnyje     1419“.

 

13. Pakeisti 4.470 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.470.           muitinės sandėlio arba patikrinimo vietos pripažinimo tinkamais augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams laikyti ir fitosanitariniams tikrinimams šiose vietose atlikti:            

4.470.1.          reikalavimų atitikties vertinimą                                                                13

4.470.2.          patvirtinančio dokumento išdavimą arba patikslinimą                            4“.

 

14. Pakeisti 4.471 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.471.           augalų apsaugos produktų registravimą mažais plotais auginamiems augalams ir registracijos liudijimo:                       

4.471.1.          išdavimą                                                                                                   579

4.471.2.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

15. Pakeisti 4.472 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.472.           augalų apsaugos produktų registracijos atnaujinimą  mažais plotais auginamiems augalams ir registracijos liudijimo:                                                                                                    

4.472.1.          išdavimą                                                                                                   289

4.472.2.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

16. Pakeisti 4.487 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.487.              augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, duomenų vertinimą dėl registravimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 33 straipsnį arba registravimo atnaujinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 43 straipsnį, kai Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja:                                                                                                          

4.487.1.             duomenų vertinimą dėl registravimo ir registracijos liudijimo išdavimą       16160

4.487.2.             duomenų vertinimą dėl registravimo atnaujinimo:                               

4.487.2.1.          kurio sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga ir registracijos liudijimo išdavimą         8878

4.487.2.2.          kurio sudėtyje yra kelios veikliosios medžiagos, po pirmosios veikliosios medžiagos patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje ir registracijos liudijimo išdavimą                                8878

4.487.2.3.          kurio sudėtyje yra kelios veikliosios medžiagos, po antrosios, trečiosios ar kitos veikliosios medžiagos patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje ir registracijos liudijimo išdavimą            4153

4.487.2.4.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                             27“.

 

17. Pakeisti 4.4871 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4871           augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede, duomenų vertinimą dėl registravimo arba registravimo atnaujinimo, kai Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja, ir registracijos liudijimo:                                                  

4.4871.1.         išdavimą                                                                                                   8082

4.4871.2.         registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

18. Pakeisti 4.492 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.492            mažos rizikos augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 47 straipsnio 1 dalyje, registravimą Lietuvos Respublikoje arba registravimo atnaujinimą, kai ataskaitos rengėja yra kita Šiaurės zonos arba Europos Sąjungos valstybė narė, ir registracijos liudijimo:                          

4.492.1.          išdavimą                                                                                                   2896

4.492.2.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

19. Pakeisti 4.493 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.493            mažos rizikos augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 47 straipsnio 1 dalyje, pateiktų duomenų vertinimą dėl registravimo arba registravimo atnaujinimo, kai Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja, ir registracijos liudijimo:                                      

4.493.1.          išdavimą                                                                                                   8080

4.493.2.          registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

20. Pakeisti 4.4931papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4931           mažos rizikos augalų apsaugos produkto, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 47 straipsnio 1 dalyje, registravimą Lietuvos Respublikoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 40 straipsnį ir registracijos liudijimo:       

4.4931.1.         išdavimą                                                                                                   1871

4.4931.2.         registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                               27“.

 

21. Papildyti 4.4962  papunkčiu:

4.4962.          trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės patvirtinimo tinkamumo ekologinei gamybai išdavimą      70“.

 

22. Papildyti 4.4963 papunkčiu:

4.4963.          tręšiamojo produkto įvertinimą įtraukimui į Tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą       141“.

 

23. Papildyti 4.4964  papunkčiu:

4.4964.          teisės suteikimą atlikti apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninę apžiūrą      160“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti finansų ministrė                                               Gintarė Skaistė