LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL IŠVADOS TEIKIMO DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI SKYRIMO IR VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. V-181

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, 12 straipsnio 4 ir 14 dalimis ir 13 straipsnio 4 dalimi:

 

1. T v i r t i n u Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. Į g a l i o j u Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą būti institucija, teisės aktų nustatyta tvarka teikiančia išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir parenkančia vaikų socializacijos centrą.

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

 

4. Šis įsakymas įsigalioja  2017 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-181

 

 

 

IŠVADOS TEIKIMO DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI SKYRIMO IR VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – SPPC) išvados dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo (toliau – išvada) teikimą savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai, vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) parinkimą, SPPC atsakingo darbuotojo funkcijas.

2. Apraše vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

 

 

II SKYRIUS

IŠVADOS TEIKIMAS

 

3. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, rengdamasi svarstyti klausimą dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, turi gauti SPPC išvadą. Vadovaudamasi Įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija surinktą informaciją elektroninėmis priemonėmis pateikia SPPC ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki numatyto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžio.

4. SPPC pateikiama:

4.1. prašymo vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo kopija;

4.2. vaiko sveikatos pažymėjimo kopija;

4.3. savivaldybės administracijos pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį / pakartotinį įvertinimą kopija (jeigu buvo atliktas įvertinimas);

4.4. bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vaiko charakteristika, jam teikta švietimo pagalba ir jos veiksmingumas;

4.5. individualus vaiko minimalios priežiūros, vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planas ir ataskaita (jei tokios priemonės buvo skirtos);

4.6. kiti savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, prokuratūros, policijos teritorinės įstaigos, probacijos tarnybos, seniūnijos ar kitų atsakingų institucijų turimi dokumentai, susiję su vaiku ir (ar) jo atstovais pagal įstatymą, kurie padėtų įvertinti vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo pagrįstumą.

5. Gautus dokumentus ir kitą informaciją nagrinėja, įvertina ir Išvadą rengia SPPC vadovo sudaryta komisija. Komisijos pirmininką skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina SPPC vadovas.

6. Komisija organizuoja posėdį, kuriame įvertina vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrįstumą, tikslingumą ir parengia motyvuotą išvados projektą, kuriame siūlo SPPC vadovui pritarti ar nepritarti vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

7. Išvada, pasirašyta SPPC vadovo, pateikiama savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki numatyto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžio.

8. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas gautą išvadą pristato Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 

iii SKYRIUS

CENTRO PARINKIMAS

 

9. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs Įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą teismo leidimą skirti vaiko vidutinės priežiūros priemonę ar pratęsti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminą, arba teismo nutartį, pagal kurią vaikui skirta auklėjamojo poveikio priemonė Baudžiamajame kodekse nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo leidimo arba nuo teismo nutarties gavimo raštu kreipiasi į SPPC atsakingą darbuotoją dėl Centro parinkimo.

10. Savivaldybės administracijos direktorius SPPC atsakingam darbuotojui raštu pateikia šią informaciją: vaiko vardą ir pavardę, gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje vaikas mokosi, jei vaikui yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai – specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir lygį, savivaldybės administracijos pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas dėl ugdymosi programos.

11. SPPC atsakingas darbuotojas, išanalizavęs gautus Aprašo 9 ir 13 punktuose nurodytus dokumentus ir vadovaudamasis Aprašo 12 punkte nustatytais kriterijais bei suderinęs su Centro vadovu, teikia siūlymą SPPC vadovui dėl Centro, kuriame vaikas gali būti apgyvendinamas, parinkimo.

12. Centras parenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:

12.1. vaiko lytis. Vaikas gali būti apgyvendinamas Centre, kuriame ugdomi tik tos pačios lyties vaikai;

12.2. vaiko amžius. Vaikas gali būti apgyvendinamas Centre, kuriame ugdomi Centro nuostatuose nustatyto amžiaus vaikai;

12.3. klasės ir vykdomos bendrojo ugdymo programos. Vaikas gali būti apgyvendinamas Centre, kuriame vykdomos jam reikalingos bendrojo ugdymo programos, įsteigtos klasės ir yra galimybė tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.

13. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius Įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju priima sprendimą paskirti kitą vaikų socializacijos centrą arba Centro vadovas, vadovaudamasis Įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, priima sprendimą perkelti vaiką, kuriam skirta auklėjamojo poveikio priemonė, į kitą vaikų socializacijos centrą, savivaldybės administracijos direktorius arba Centro vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu kreipiasi į SPPC atsakingą darbuotoją dėl Centro pakeitimo. Rašte nurodomos Centro keitimo priežastys.

14. Centras turi būti parinktas ar pakeistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 9 ir 13 punktuose nurodytų dokumentų gavimo. Atsakymą SPPC vadovas pateikia savivaldybės administracijos direktoriui arba Centro vadovui raštu, nurodydamas Centro pavadinimą, adresą, Centro vadovo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis.

15. Centras, vaikui atvykus, tą pačią dieną informuoja SPPC atsakingą darbuotoją, nurodydamas atvykusio vaiko vardą, pavardę, vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminą, prireikus – pateikia kitą informaciją.

 

IV SKYRIUS

SPPC ATSAKINGO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

16. SPPC atsakingą darbuotoją paskiria SPPC vadovas.

17. SPPC atsakingas darbuotojas vykdo šias funkcijas:

17.1. teikia siūlymą SPPC vadovui dėl Centro parinkimo ar pakeitimo, kuriame vaikas gali būti apgyvendinamas;

17.2. koordinuoja vaikų siuntimą ir paskirstymą į Centrus, užtikrina tolygų ir optimalų vaikų skaičių juose;

17.3. kartą per mėnesį teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai apie vaikų skaičių Centruose ir šią informaciją skelbia SPPC interneto svetainėje;

17.4. konsultuoja savivaldybių administracijas, Centrus, kitas suinteresuotas institucijas vaikų siuntimo į Centrus, Centro parinkimo ar pakeitimo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdymo klausimais.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

18. SPPC atsakingas darbuotojas ir Komisija, vykdydami jiems deleguotas funkcijas, vadovaujasi Įstatyme nustatytais, taip pat skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo ir kolegialumo principais.

19. SPPC vykdo Įstatymo įgyvendinimo stebėseną, vadovaujantis Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, ir kasmet iki gruodžio 1 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai Įstatymo įgyvendinimo stebėsenos rezultatus.

20. Visi dokumentai ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

____________________________________