isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-98

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi,  Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-352 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Saulius Gegieckas

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, struktūrinių padalinių ir filialų (struktūrinių teritorinių padalinių) – seniūnijų (toliau – administracijos padaliniai) darbo kontrolę ir atsakomybę.

2. Administracija yra Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais.

4. Administracijos steigėja yra Pakruojo rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybė taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

5. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.

6. Administracijos vadovas yra Administracijos direktorius, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.

7. Administracija turi juridinio asmens statusą. Ji turi sąskaitų bankuose ir herbinį antspaudą su pavadinimu „Pakruojo rajono savivaldybės administracija“ ir Savivaldybės herbu. Už anspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

8. Administracijos įgaliojimai, išskyrus Administracijos direktorių ir Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

9. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.

10. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

11. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

12. Administracija yra paramos gavėja.

13. Administracijos buveinė: Kęstučio g. 4,LT-83152 Pakruojis.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

14. Administracijos veikla skirta įstatymams, vietos savivaldos institucijų sprendimams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Pakruojo rajono savivaldybėje ir atliekant Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

15. Administracijos veiklos tikslai teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas įgyvendinti, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus.

16. Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti:

16.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus;  

16.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

16.3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

16.4. veiklos skaidrumą;

16.5. bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

16.6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

16.7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

16.8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

17. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

17.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

17.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

17.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

17.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

17.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;

17.6. teikia valstybės garantuojamą nemokamą pirminę teisinę pagalbą;

17.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

17.8. atlieka sekretoriato (jei jis sudaromas), mero, tarybos narių, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

17.9. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

18. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba:

18.1. tvirtina Administracijos nuostatus;

18.2. Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Administracijos struktūrą, jos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijoje;

18.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nustato jų darbo užmokestį, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

18.4. skiria tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus;

18.5. priima sprendimą dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo;

18.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Nuostatuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus klausimus.

 

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

19.1. gauti iš visų Savivaldybės institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų, kurių savininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių informaciją ir pasiūlymus Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

19.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat savivaldybės institucijų teisės aktus, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

19.3. pasitelkti savivaldybei pavaldžių, taip pat kitų įstaigų, įmonių bei organizacijų atstovus ir specialistus Savivaldybės sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes;

19.4. inicijuoti darbo grupių, komisijų sudarymą Savivaldybės institucijų teisės aktams, mero potvarkiams ir kitiems klausimams, susijusiems su Administracijos veikla, nagrinėti ir rengti;

19.5. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

19.6. Administracija turi ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktas teises.

20. Administracija privalo:

20.1. organizuoti Administracijai teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimą;

20.2. įgyvendinti pavestus įsipareigojimus vietos bendruomenei ir veikti jos interesais;

20.3. organizuoti ir administruoti viešųjų paslaugų teikimą.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VALDYMO ORGANAI

 

21. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas..  

22. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.

23. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

24. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.

25. Administracijos direktorius veiklą organizuoja ir veikia Administracijos vardu bendradarbiaudamas su kitais juridiniais asmenimis, vadovaudamasis šias Nuostatais, pareigybės aprašymu bei Savivaldybės tarybos sprendimais.

26. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka Administracijos direktoriaus pavedimus, Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

27. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Tarybai.

28. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui skiria Savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo tarnybinius nusižengimus.

29.  Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės taryba.

30. Administracijos direktorius:

30.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

30.2. tiesiogiai įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms – ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

30.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių ir Administracijos filialų – seniūnijų – veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

30.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

30.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

30.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

30.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

30.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

30.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos atskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;

30.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

30.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

30.12. tvirtina Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus;

30.13. atstovauja ar įgalioja kitus asmenis atstovauti Administracijai teismuose, valstybės institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

30.14. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

30.15. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

30.16. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

30.17. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

30.18. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

30.19. rengia reguliarius Administracijos padalinių vadovų pasitarimus;

30.20. sudaro laikinąsias ar nuolatines darbo grupes, komisijas įstatymams, Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

30.21. pasirašo sutartis pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarką;

30.22. patikėjimo teise valdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas akcinėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse;

30.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais jam pavestas funkcijas.

31. Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų – per šių įstaigų vadovus ir skyrių, kuruojančių tas įstaigas, vedėjus.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

32. Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai. Administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių ir seniūnijų nuostatai, Administracijos darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

33. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atskaitingi Administracijos direktoriui arba Administracijos direktoriaus pavaduotojui, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimai bei Administracijos direktorius pavedė vykdyti tam tikras jam įstatymų priskirtas ir Savivaldybės tarybos perduotas funkcijas.

 

34. Administracijos skyriai privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdyti savo funkcijas.

35. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, taip pat šias nuostatais.

36. Administracijos veiklos klausimai aptariami struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimuose. Pasitarimų metu struktūrinių padalinių vadovai aptaria aktualiausius klausimus ir problemas.

37. Administracija pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

38. Tarybos sprendimų projektus administracija teikia svarstyti Tarybos komitetams Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

39. Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus administracijos tarnautojai rengia pagal savo kompetenciją. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų rengėjai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad parengti dokumentų projektai būtų pagrįsti, atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, dokumentų rengimo taisykles. Padalinių vadovai organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, inicijuoja jų pakeitimus ar pripažinimą netekusiais galios, jei nenurodytas kitas vykdytojas.

40. Administracijos direktorius asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

41. Administracijos direktoriui negalint eiti pareigų (trumpam išvykus iš darbo vietos, komandiruočių, nedarbingumo, atostogų laikotarpiu) administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka administracijos direktoriaus pareigas be atskiro įgaliojimo. Kai administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas negali eiti administracijos direktoriaus pareigų, jas atlieka be atskiro įgaliojimo Statybos ir strateginės plėtros skyriaus vedėjas, o jo nesant – Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

42. Administracijos padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, ligos metu ar jų nesant darbe pavaduotoja padalinio vadovo pavaduotojas ar kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam pavesta pavaduoti pagal padalinio nuostatus ar ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme.

43. Gyventojų pasiūlymai, prašymai, skundai nagrinėjami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos narių paklausimai nagrinėjami Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Pavedimų vykdymo terminai nustatomi, pratęsiami, vykdymo kontrolė atliekama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

44. Administracija jai priskirtą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo ir naudoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų įstatymų ar Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

45. Administracijos lėšų šaltiniai:

45.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

45.2. valstybės biudžeto lėšos.

45.3. Europos Sąjungos biudžeto lėšos;

45.4. lėšos gautos kaip parama;

45.5. gautos pajamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

46. Administracija skirtas lėšas naudoja nuostatuose numatytai veiklai įstatymų nustatyta tvarka.

47. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS FINANSINĖ IR VEIKLOS KONTROLĖ

 

48. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius.

49. Meras kontroliuoja ir prižiūri, kaip Administracijos direktorius įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus.

50. Padalinio veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako padalinio vadovas. Jis pagal savo kompetenciją savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą.

51. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos planu ir Administracijos direktoriaus pavedimais.

52. Administracijos finansinės veiklos auditą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Administracijos direktorius valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijų reikalavimu privalo pateikti jiems Administracijos dokumentus bei informaciją.

54. Savivaldybės taryba gali sustabdyti ar panaikinti Administracijos direktoriaus teisės aktus, kuriais įgyvendinami Savivaldybės tarybos sprendimai.

55. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius tvarko Administracijos direktoriaus įsakymų apskaitą, kontroliuoja, kaip laikomasi Administracijos direktoriaus nustatytų užduočių vykdymo terminų, teikia informaciją Administracijos direktoriui apie užduočių vykdymą.

56. Pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Savivaldybės tarybos posėdyje įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

57. Savivaldybės institucijų ir valstybės tarnautojų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys gyventojų, institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos  administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

 

58. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant Savivaldybės merui turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

59.  Perduodant reikalus turi būti surašomas Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą bei pareigybes (etatus), Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto apyrašą, archyvo būklę, bei kita būtina informacija.

60. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

61. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Savivaldybės merui, kitas – reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

62. Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių – ir Administracijos filialų – seniūnijų – reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.

63. Administracijos tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

X SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKA

 

64. Administracijos nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.

65. Patvirtinti nuostatai, jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Šiuose Nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

67. Jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip, nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

68. Šių nuostatų reikalavimų vykdymą užtikrina Administracijos direktorius.

69. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

70. Informacija apie Administracijos veiklą, kurią remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama interneto svetainėje www.pakruojis.lt.

 

_______________________