LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 2 d. Nr. V-135

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“:

1. papildau 1.1.16–1.1.18 papunkčiais:

1.1.16. formą Nr. 064/a „Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalas“;

1.1.17. formą Nr. 090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę“;

1.1.18. formą Nr. 109/a „Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas.“

2. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1. ataskaitų formą Nr. 46 „Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita“;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                               Rimantė Šalaševičiūtė