LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1559

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygųir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2.1.2 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjus organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (toliau – užsiėmimai) ir vaikų stovyklas (toliau – stovykla) laikytis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietose uždarose patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.2.Užtikrinti, kad:

1.2.1užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, stovyklos vienos grupės veiklose dalyvautų ne daugiau kaip 30 asmenų. Šis reikalavimas netaikomas, kai dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.2.4.13.1.2.4.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų;

1.2.2. tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.3. Vykdant užsiėmimus, stovyklos veiklas laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, užsiėmimai, stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.

1.4. Užtikrinti, kad vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų, stovyklos veiklų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.5. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;

1.5.3. draudimą užsiėmimuose, stovyklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.6. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti užsiėmimų, stovyklų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.8. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.9. Draudžiama į užsiėmimus, stovyklas atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.10. Užsiėmimų, stovyklų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.11. Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai, stovyklos veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://bit.ly/3hGFqV4.

1.12. Jei užsiėmimams, stovykloms naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

1.13. Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.14. Stovykloje teikiant apgyvendinimo paslaugą, turi būti laikomasi šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietose uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Rekomenduoti vaikams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys