hERBAS_bmp

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI GYVENAMOJO NAMO VEISIEJŲ G. 30, DRUSKININKAI, LODŽIJOSE

 

2021 m. sausio 25 d. Nr. V35-48

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Toliau -Aprašas), 6 punktu, bei atsižvelgdama į Veisiejų g. 30, Druskininkai, gyvenamojo namo gyventojo 2021 m. sausio 22 d. pareikštą prieštaravimą dėl rūkymo lodžijose:

1. P a s k e l b i u, kad draudžiama rūkyti gyvenamojo namo, esančio Veisiejų g. 30, Druskininkai, lodžijose.

2. Į p a r e i g o j u įsakymo 1 punkte nurodyto gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, UAB „Druskininkų butų ūkis“ direktorių, pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Aprašo 14, 16, 17, 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų, įsakymo įsigaliojimo dieną įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti daugiabučio namo lodžijose. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 18 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A.Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                                Vilma Jurgelevičienė