LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 159 „DĖL LIGŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 2 d. Nr. V-688

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu  nurodytuoju įsakymu patvirtintą Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašą:

1.1.1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.  Pareiškėjas – vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencijos turėtojas, medicinos pagalbos priemonių gamintojas ar jo atstovas, gydytojų profesinės kvalifikacijos draugija, pacientų organizacija arba keli pirmiau išvardyti juridiniai asmenys, teikiantys paraišką ir dokumentus šio Aprašo nustatyta tvarka dėl vaistinio preparato ir (ar) medicinos pagalbos priemonės įrašymo į Sąrašus arba juridinis asmuo, teikiantis paraišką ir dokumentus šio Aprašo nustatyta tvarka dėl medicinos pagalbos priemonės įrašymo į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ir atsakantys už pateiktų dokumentų teisingumą.“

1.1.2. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Pateiktoms paraiškoms ir dokumentams nagrinėti sveikatos apsaugos ministras sudaro Komisiją, paskiria Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją, sudaro sekretoriatą ir patvirtina jos darbo reglamentą. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos ar medicinos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą. Komisijos sudėtis atnaujinama ne rečiau kaip kas treji metai, pakeičiant ne mažiau kaip pusę Komisijos narių. Keičiant Komisijos sudėtį, ne mažiau kaip pusę keičiamų Komisijos narių turi sudaryti valstybės įstaigų atstovai. Ne rečiau kaip kas šešeri metai Komisijos sudėtis atnaujinama, pakeičiant visus Komisijos narius. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, buvę Komisijos nariais per paskutinius šešerius metus. Komisijos nariais negali būti skiriami Aprašo 15–18 punktuose nurodytų įstaigų ir Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padalinių specialistai, rengiantys šiuose punktuose nurodytą informaciją, turintys teisę balsuoti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – PSDT), sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos derybų komisijos (toliau – Derybų komisija) ir kitų komisijų, kurių veikla susijusi su ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu, nariai.  Komisija sudaroma iš šių įstaigų atstovų:“.

1.1.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Nagrinėjant paraiškas ir dokumentus Aprašo 12.2–12.7 papunkčiuose nurodytais atvejais, jie turi būti pradėti nagrinėti ne vėlesniame negu trečiame Komisijos posėdyje nuo jų gavimo,  Aprašo 12.1 papunktyje nurodytu atveju – pirmame Komisijos posėdyje nuo jų gavimo. Svarstant šiuos klausimus taikoma Apraše nustatyti paraiškų ir dokumentų reikalavimai, jų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarka ir vertinimo kriterijai.“

1.1.4. Pakeičiu 23.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.3. vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo deklaruota kaina Lietuvai yra lygi arba mažesnė už referencinėse šalyse vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo deklaruotos kainos vidurkį;“.

1.1.5. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. vaistinio preparato, kuris buvo apmokamas centralizuotai, registruotojo ar jo atstovo deklaruota kaina yra lygi arba mažesnė už kainą, kuria paskutinį kartą vaistinis preparatas buvo apmokamas centralizuotai, išskyrus atvejus, kai gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartyje numatomas išlaidų, susidariusių dėl kainų skirtumo, grąžinimas, nustatant grąžintiną kompensuojamojo vaistinio preparato kainos dalį procentais, ir įrašius šį vaistinį preparatą į A sąrašą ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, įsigydamas jį pacientas turėtų sumokėti ne didesnę paciento priemoką negu mažiausia galima priemoka.“

1.1.6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Kai vaistinis preparatas jau buvo apmokamas centralizuotai, yra gyvybiškai būtinas pacientų gydymui ir be šio vaistinio preparato neįmanoma užtikrinti pacientų gydymo ar gydymo tęstinumo ir rinkoje nėra registruoto vaistinio preparato analogo, jis gali būti įrašytas į A ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus ir tuo atveju, jeigu vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencijos turėtojas, gydytojų profesinės kvalifikacijos draugija, pacientų organizacija arba keli pirmiau išvardyti juridiniai asmenys nėra pateikę paraiškos ir (ar) dokumentų. Šiuo atveju Aprašo 23.1, 23.3 ir 23.4 papunkčiuose ir 24 ir 25 punktuose nurodyti kriterijai nėra taikomi.“

1.1.7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Tais atvejais, kai į Sąrašus siekiama įrašyti sudėtinį vaistinį preparatą, jo terapinė ir farmakoekonominė vertės nevertinamos, išskyrus sudėtinius vaistinius preparatus, kurių sudedamosios dalys negali būti vartojamos atskirai arba tarptautinėse ligų gydymo metodikose nerekomenduojama vienos iš sudedamųjų dalių vartoti atskirai. Sudėtinis vaistinis preparatas siūlomas įtraukti į A sąrašą, kai nors viena jį sudaranti veiklioji medžiaga yra kompensuojama ir šio vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo deklaruota kaina yra ne daugiau kaip 40 proc. didesnė už jį sudarančių veikliųjų medžiagų rinkodaros teisės turėtojo ar jo atstovo mažiausių deklaruotų kainų, kurios neviršija 95 proc. referencinių šalių vidurkio, sumą sprendimo priėmimo metu. Jeigu kompensuojama viena sudėtinį vaistinį preparatą sudaranti veiklioji medžiaga, šio vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo deklaruota kaina turi būti ne daugiau kaip 40 proc. didesnė už jį sudarančios kompensuojamos veikliosios medžiagos registruotojo ar jo atstovo mažiausią deklaruotą kainą, kuri neviršija 95 proc. referencinių šalių vidurkio sprendimo priėmimo metu.

Sudėtinį vaistinį preparatą taip pat siūloma įtraukti į A sąrašą, jeigu jo deklaruotai kainai vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas įsipareigojo taikyti tokio dydžio nuolaidą, kurią pritaikius sudėtinio vaistinio preparato deklaruota kaina atitiktų šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus.“

1.1.8. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Kai vaistinio preparato terapinė vertė didesnė arba lygi 11 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi 4 balams, o jo kompensavimas didins PSDF biudžeto išlaidas, Komisija priima sprendimą įrašyti vaistinį preparatą į Rezervinį vaistų sąrašą. Jei vaistinio preparato terapinė vertė didesnė arba lygi 11 balų ir farmakoekonominė vertė didesnė arba lygi 4 balams ir jo kompensavimas didins PSDF biudžeto išlaidas, tačiau prognozuojamos vaistinio preparato kompensavimo iš PSDF biudžeto išlaidos yra ne didesnės negu 0,05 proc. visų praėjusių metų PSDF išlaidų vaistiniams preparatams kompensuoti, priimamas sprendimas siūlyti įrašyti vaistinį preparatą į A arba Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus. Rezervinis vaistų sąrašas, kuriame nurodomi vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, vaistinio preparato pavadinimas, vaistinio preparato registruotojas, pareiškėjas, vaistinio preparato indikacijos, terapinės ir farmakoekonominės verčių balai, prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos, skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://www.sam.lt/go.php/lit/Komisiju-veikla. Informacija apie Rezervinį vaistų sąrašą atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, po to, kai pareiškėjui išsiunčiama informacija. Už šios informacijos atnaujinimą atsakingas Farmacijos departamentas.“

1.1.9. Pakeičiu 48.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.2. vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas raštu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu išbraukti jo atstovaujamą vaistinį preparatą iš A ir (arba) B ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašų;“.

1.1.10. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Apie priimtą sprendimą Komisija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja pareiškėją, nurodydama sprendimo priėmimo argumentus ir motyvus. Jeigu priimamas sprendimas siūlyti neįrašyti ligos, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės į Sąrašus, išbraukti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę iš Sąrašų, sumažinti ligos ar vaistinio preparato kompensavimo lygį, sugriežtinti ar palikti galioti esamas vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygas, nurodoma tokio sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.“

1.1.11. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Apeliacinė komisija sudaroma iš Sveikatos apsaugos ministerijos (2 atstovai), Valstybinės ligonių kasos (1 atstovas), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (1 atstovas), pacientų teises ginančių organizacijų (1 atstovas) ir mokslo ir studijų institucijų (1 atstovas) atstovų. Apeliacinės komisijos pirmininku gali būtis skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą. Apeliacinės komisijos nariu negali būti skiriamas turintis teisę  balsuoti Komisijos narys. Apeliacinės komisijos sudėtis atnaujinama ne rečiau kaip kas treji metai, pakeičiant ne mažiau kaip pusę Komisijos narių. Keičiant Komisijos sudėtį, ne mažiau kaip pusę keičiamų Komisijos narių turi sudaryti valstybės įstaigų atstovai. Ne rečiau kaip kas šešeri metai Komisijos sudėtis atnaujinama, pakeičiant visus Komisijos narius. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, buvę Komisijos nariais per paskutinius šešerius metus.“

1.1.12. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Priėmus PSDT nutarimą, Farmacijos departamentas parengia Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl A, B, C ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo projektą. Vaistiniai preparatai į A sąrašą įrašomi bendriniais (tarptautiniais) pavadinimais, nurodant ligą, kuriai gydyti skirtas įrašomas vaistinis preparatas. Vaistinis preparatas, dėl kurio įrašymo Komisija arba Valstybinė ligonių kasa rekomenduoja pasirašyti gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį, įrašomas į A sąrašą, kai Valstybinė ligonių kasa ir vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas pasirašo gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį.“

1.1.13. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Farmacijos departamentas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://www.sam.lt/go.php/lit/Komisiju-veikla ne vėliau kaip  prieš 5 darbo dienas iki posėdžio paskelbia Komisijos posėdžio darbotvarkę. Komisijos posėdžio protokolo santrauka, kurioje pateikiami darbotvarkėje įrašyti svarstyti klausimai ir priimti nutarimai, nurodant nutarimo esmę (pranešti pareiškėjui apie pirminio vertinimo išvadą; kreiptis į Derybų komisiją: siūlyti įrašyti, neįrašyti ar išbraukti vaistinį preparatą, medicinos pagalbos priemonę ar ligą iš Sąrašų, nustatyti ar pakeisti vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygas ar pakeisti vaistinio preparato kompensavimo lygį, ir kita) paskelbiama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po posėdžio. Komisijos priimti sprendimai siūlyti įrašyti, neįrašyti ar išbraukti vaistinį preparatą, medicinos pagalbos priemonę ar ligą iš Sąrašų; nustatyti ar pakeisti vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygas ar vaistinio preparato kompensavimo lygį; įrašyti ar siūlyti išbraukti vaistinį preparatą iš Rezervinio vaistų sąrašo, nurodant jų priėmimo argumentus ir motyvus, paskelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://www.sam.lt/ ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pasirašius posėdžio, kurio metu buvo priimtas nurodytas sprendimas, protokolą.“

1.1.14. Pakeičiu priedą:

1.1.14.1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo deklaruotą kainą – informaciją pateikia Farmacijos departamentas:“.

1.1.14.2. Pakeičiu 3.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.1. kuri ne didesnė negu mažiausia ES, kai vaistinio preparato kaina deklaruota ne mažiau kaip 15 ES šalių, iš jų 6 referencinėse šalyse, arba kuri neviršija 95 proc. referencinių šalių vidurkio, kai vaistinio preparato kaina deklaruota bent 3 referencinėse šalyse, bet didesnė nei mažiausia ES ir registruotojas ir jo atstovas įsipareigoja pasirašyti gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį, nustatant joje ne mažesnę kaip 30 proc. nuo 95 proc. referencinių šalių vidurkio grąžintiną kompensuojamojo vaistinio preparato kainos dalį – 3 balai;“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintos Siūlomo įrašyti į kompensavimo sąrašus vaistinio preparato farmakoekonominės vertės nustatymo protokolo formos IV skyrių ir jį išdėstau taip:

IV. DUOMENYS APIE VAISTINIO PREPARATO GAMINTOJO DEKLARUOTAS KAINAS*

(Šiose lentelėse pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

Vertinimo metu nustatyti duomenys sutampa su paraiškos duomenimis (lyginant gamintojo deklaruotas kainas ir šalių, kuriose parduodamas vaistinis preparatas, sąrašą)

Vertinimo metu nustatyti duomenys nesutampa su paraiškos duomenimis (lyginant gamintojo deklaruotas kainas ir šalių, kuriose parduodamas vaistinis preparatas, sąrašą)

Vertinimo metu nustatytų duomenų (lyginant gamintojo deklaruotų kainų ir (ar) šalių, kuriose parduodamas vaistinis preparatas, sąrašą) nesutapimo detalizavimas

4.1

Vaistinio preparato pakuotė

 

Paraiškoje nurodyti duomenys

Vertinimo metu nustatyti duomenys

Informacijos šaltinis ir nuoroda bei data

Pastaba

Šalis

Kaina, EUR

Šalis

Kaina, EUR

 

 

4.1.1

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo metu nustatytų išvestinių duomenų, naudojamų farmakoekonominei naudai skaičiuoti, nesutapimo detalizavimas

4.2

Vaistinio preparato

pakuotė

 

Gamintojo deklaruota kaina EUR, neįskaitant mokesčių

ES šalių, kuriose parduodamas vaistinis preparatas, skaičius

Referencinių šalių, kuriose parduodamas vaistinis preparatas, skaičius

Pagal paraišką

Po vertinimo

Pagal paraišką

Po vertinimo

Pagal paraišką

Po vertinimo

LT

ESmin

0,95 ES vid.ref.

ES vid.ref.

LT

ESmin

0,95 ES vid.ref.

ES vid.ref.

4.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT –                               Gamintojo siūloma kaina Lietuvai.

ESmin -                                             Gamintojo deklaruojama žemiausia kaina ES šalyse.

0,95 ES vid.ref. –              95 proc. gamintojo deklaruotų referencinėse šalyse kainų vidurkio.

ES vid.ref. –   Gamintojo deklaruotų referencinėse šalyse kainų vidurkis.

* Jei skaičiuojant reikia valiutą konvertuoti, nurodomas konkrečios dienos konvertavimo kursas (paraiškoje pateiktų kainų ir vertinimo metu apskaičiuotų kainų atskirai).

 

Gamintojo kainos įvertinimas balais:

 

Referencinės šalys, kuriose vaistinio preparato kaina didžiausia:.......................................................

 

Referencinės šalys, kuriose vaistinio preparato kaina mažiausia: ......................................................

 

ES šalys, kuriose vaistinio preparato kaina mažiausia: .......................................................................

 

ne didesnė negu mažiausia ES, kai vaistinio preparato kaina deklaruota ne mažiau kaip 15 ES šalių, iš jų 6 referencinėse šalyse, arba kuri neviršija 95 proc. referencinių šalių vidurkio, kai vaistinio preparato kaina deklaruota bent 3 referencinėse šalyse, bet didesnė nei mažiausia ES ir registruotojas ir jo atstovas įsipareigoja pasirašyti gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį, nustatant joje ne mažesnę kaip 30 proc. nuo 95 proc. referencinių šalių vidurkio grąžintiną kompensuojamojo vaistinio preparato kainos dalį – 3 balai;

neviršija 95 proc. referencinių šalių vidurkio, kai vaistinio preparato kaina deklaruota bent 3 referencinėse šalyse, bet didesnė nei mažiausia ES – 2 balai;

neviršija referencinių šalių vidurkio, kai vaistinio preparato kaina deklaruota bent 3 referencinėse šalyse, bet didesnė nei mažiausia ES – 1 balas;

kiti atvejai – 0 balų.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1.1, 1.1.4–1.1.9, 1.1.12, 1.1.14, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                      Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2002 m. balandžio 5 d.                         

įsakymu Nr. 159

(Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos 2015 m. birželio 2 d.

įsakymo Nr. V-688 redakcija)

 

 

(juridinio asmens pavadinimas)

 

___________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinė, tel./faks., el. paštas)

 

________________

(adresatas)

 

PARAIŠKA

ĮRAŠYTI VAISTINĮ PREPARATĄ Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS

 

____________ Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašome įrašyti vaistinį preparatą ..............................................................................................

                                                                              (vaistinio preparato bendrinis pavadinimas)

į kompensavimo sąrašus.

 

I. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ IR VAISTINIO PREPARATO REGISTRUOTOJĄ AR JO ATSTOVĄ

 

Pareiškėjas .............................................................................................................................................

adresas....................................................................................................................................................

telefonai, faksas .....................................................................................................................................

el. paštas ................................................................................................................................................

 

Vaistinio preparato registruotojas...........................................................................................................

 

Vaistinio preparato registruotojo atstovas Lietuvoje .............................................................................

adresas....................................................................................................................................................

telefonai, faksas .....................................................................................................................................

el. paštas ................................................................................................................................................

 

II. DUOMENYS APIE VAISTINĮ PREPARATĄ

 

Bendrinis pavadinimas

 

ATC kodas

 

Prekinis vaistinio preparato pavadinimas

 

Farmacinė forma

 

Stiprumas

 

Pakuotės dydis

 

Siūloma vaistinio preparato registruotojo deklaruota kaina

(konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

Vaistinio preparato registravimo/perregistravimo Lietuvoje data

 

Vaistinio preparato registravimo/perregistravimo Lietuvoje numeris

 

Klasifikacija

Receptinis [ ]

Nereceptinis [ ]

Skirtas

Ambulatoriniam gydymui [ ]

Stacionariniam gydymui [ ]

ar

gydymui dienos stacionare [ ]

 

(pildoma atskira kiekvienos farmacinės formos, stiprumo ir pakuotės dydžio lentelė)

 

Ar vaistiniam preparatui yra taikomi duomenų išimtinumo ir rinkos išimtinumo laikotarpiai Lietuvoje ir (arba) kitose Europos šalyse?

 

Taip [ ] (Jei taip, nurodyti taikomų duomenų išimtinumo ir rinkos išimtinumo laikotarpių Lietuvoje bei kitose Europos šalyse datas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Ne [ ]

 

III. SIŪLOMOS INDIKACIJOS, APRIBOJIMAI

 

Indikacijos pavadinimas.........................................................................................................................

Ligos kodas............................................................................................................................................

Siūlomi apribojimai.................................................................................................................................

Siūlomas kompensavimo lygis:

100 proc. [ ]

90 proc. [ ]

80 proc. [ ]

50 proc. [ ]

Apmokėti centralizuotai [ ]

 

IV. VAISTINIO PREPARATO INDIKACIJOS, DOZAVIMAS

 

Lietuvoje registruotos vaistinio preparato indikacijos:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pildoma kiekvienai indikacijai atskirai

 

Indikacija

 

 

 

Ligos kodas

 

 

 

Vidutinė paros dozė

 

 

 

Gydymo kurso trukmė

 

 

V. VAISTINIO PREPARATO REGISTRUOTOJO AR JO ATSTOVO DEKLARUOTOS KAINOS KITIMAS LIETUVOJE

(Šioje lentelėje pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

Nurodyti siūlomą vaistinio preparato kainą einamaisiais metais ir trejus ankstesnius metus (kiekvienos farmacinės formos, stiprumo, pakuotės dydžio atskirai).

 

Vaistinio

preparato

pavadinimas

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DUOMENYS APIE VAISTINIO PREPARATO KAINĄ IR KOMPENSAVIMĄ KITOSE ŠALYSE (APIE KIEKVIENĄ FARMACINĘ FORMĄ, STIPRUMĄ, PAKUOTĖS DYDĮ ATSKIRAI)

(Šioje lentelėje pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

 

Vaistinis preparatas (įrašyti farmacinę formą, stiprumą, pakuotės dydį)

Vaistinio preparato

registruotojo

ar jo atstovo deklaruota kaina eurais, neįskaitant mokesčių

Vaistinio preparato pakuotės dydis (nurodoma, jei skiriasi nuo siūlomo Lietuvai pakuotės dydžio)

Vaistinis preparatas kompensuojamas/ nekompensuojamas

Kompensuojamos indikacijos

Siūloma kaina Lietuvai

 

 

 

 

Žemiausia vaistinio preparato registruotojo kaina pagal išvardytas šalis (įrašyti šalį ir kainą)

 

 

 

 

Didžiausia vaistinio preparato registruotojo kaina pagal išvardytas šalis (įrašyti šalį ir kainą)

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

Bulgarija

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

Danija

 

 

 

 

Didžioji Britanija

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

Graikija

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

Kroatija

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Olandija

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

Rumunija

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

Vokietija

 

 

 

 

Kitos šalys (pareiškėjo pasirinkimu)

 

 

 

 

Kainų šalyse vidurkis

 

 

 

 

 

 

VII. DUOMENYS APIE PLANUOJAMŲ GYDYTI VAISTINIU PREPARATU PACIENTŲ SKAIČIŲ, PROGNOZUOJAMĄ METINĘ GYDYMO VAISTINIU PREPARATU KAINĄ IR PROGNOZUOJAMAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDAS

 

1.  Kuo dabar gydoma liga ar sindromas, kuriems gydyti siūloma įtraukti naują vaistinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (toliau – A sąrašas arba atitinkamas sąrašas) arba į Centralizuotai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau – Centralizuotai apmokamų vaistų sąrašas arba atitinkamas sąrašas):

 

Kompensuojamųjų arba centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ligai arba sindromui, kuriems gydyti siūloma į atitinkamą sąrašą įrašyti naują vaistinį preparatą, bendrinis pavadinimas

ATC kodas

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidos (Eur)

Pacientų skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

 

 

2. Statistinis gyventojų skaičius Lietuvoje______________________________________ .

 

3. Planuojamo gydyti pacientų skaičiaus apskaičiavimas:

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Pacientų skaičius

Pastabos ir duomenų šaltinis

Pirmieji

metai

Antrieji

metai

Tretieji

metai

Ligotumas

 

 

 

 

 

Sergamumas

 

 

 

 

 

Mirtingumas

 

 

 

 

 

Prognozuoja-mas metinis tam tikros ligos atvejų skaičius

 

 

 

 

 

Pacientų, kuriems gydymas galėtų būti skiriamas pagal registruotą (-as) vaistinio preparato indikaciją (-as), skaičius

 

 

 

 

 

Pacientų, kuriems vaistinis preparatas galėtų būti skiriamas atsižvelgiant į jo skyrimo pagal registruotas indikacijas apribojimus, skaičius

 

 

 

 

 

Prognozuoja –mas pacientų, kurie kasmet nutrauks gydymą vaistiniu preparatu, skaičius

 

 

 

 

 

Planuojamas gydyti pacientų skaičius

 

 

 

 

 

 

4. Prognozuojamos metinės paciento gydymo kainos vertinimas:

(Šiame punkte pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

4.1. pažymimas atitinkamas langelis, jei planuojama arba neplanuojama sudaryti gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį:

 

Ar planuojama sudaryti gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartį?

Taip [ ]

Ne [ ]

 

4.2. Nurodoma, kokiam gydymui (ambulatoriniam, stacionariniam ar dienos stacionaro) ir kokiai daliai (procentais) pacientų bus skiriamas vaistinis preparatas: 

 

Vaistinis preparatas bus skiriamas:

Taip / ne

Dalis procentais

Ambulatoriniam gydymui

 

 

Stacionariniam gydymui

 

 

Gydymui dienos stacionare

 

 

 

4.3. Prognozuojama metinė paciento gydymo vaistu, siūlomu įrašyti į atitinkamą sąrašą, kaina ateinančių 3 metų laikotarpiu:

 

Prognozuojama metinė paciento gydymo kaina (Eur)

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

 

 

 

 

4.4. Nurodoma, kokie specialistai gali skirti vaistinį preparatą:

 

5. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma: prognozuojama metinė paciento gydymo papildomu vaistiniu preparatu, vartojamu kartu su siūlomu įrašyti į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu, kaina; planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičius, jei siūlomas vaistinis preparatas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą; planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičius, jei siūlomas vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą; planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičiaus, jei siūlomas vaistinis preparatas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą, ir planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičiaus, jei siūlomas vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą, dalis procentais (dėl kiekvieno papildomai vartojamo vaistinio preparato pildoma atskira lentelė):

(Šiame punkte pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

Papildomo vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

(Įrašyti vaistinio preparato bendrinį pavadinimą)

Pastabos

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

Prognozuojama metinė paciento gydymo papildomu vaistiniu preparatu, vartojamo kartu su siūlomu įrašyti į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu, kaina (Eur)

 

 

 

 

Planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičius, jei siūlomas vaistinis preparatas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą

 

 

 

 

Planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičius, jei siūlomas vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą

 

 

 

 

Planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičiaus, jei siūlomas vaistas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą, ir planuojamų gydyti jau įrašytu į atitinkamą sąrašą vaistiniu preparatu pacientų skaičiaus, jei siūlomas vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą, dalis (procentais)

 

 

 

 

 

6. Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos siūlomam įrašyti į atitinkamą sąrašą vaistiniam preparatui:

(Šiame punkte pateikiama konfidenciali informacija, kuri viešai nėra skelbiama)

 

 

Į atitinkamą sąrašą įrašomo vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

Pastabos

 

 

 

 

 

 

7. Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos jau kompensuojamiems ar centralizuotai apmokamiems vaistiniams preparatams, jei siūlomas vaistinis preparatas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą:

 

Kompensuojamųjų arba centralizuotai apmokamų vaistų nuo ligos arba sindromo, kuriems gydyti siūloma į atitinkamą sąrašą įrašyti naują vaistą, bendrinis pavadinimas

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

Pastabos

 

 

8. Prognozuojamų PSDF biudžeto išlaidų pokytis, jei vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą:

 

Į atitinkamą sąrašą įrašomo vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Pirmieji metai

Antrieji metai

Tretieji metai

Pastabos

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikti visi dokumentai, nurodyti šioje paraiškoje. Dokumentai ir informacija teisingi. Sutinku, kad, pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus svarstoma, o vaistinis preparatas bus neįrašytas arba išbrauktas iš kompensavimo sąrašų.

 

................................................................................................................................................................

(pareigos)                                                     (parašas)                               (vardas, pavardė)

_________________________

 

 

 

Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą

į kompensavimo sąrašus formos

priedas

 

PAREIŠKĖJO TEIKIAMA INFORMACIJA

VAISTINIO PREPARATO TERAPINEI VERTEI NUSTATYTI

 

I SKYRIUS

Bendroji informacija

 

1. Siūlomo įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (toliau – sąrašas) vaistinio preparato prekinis pavadinimas, bendrinis pavadinimas, vaistinio preparato forma ir stiprumas.

2. Registruotos vaistinio preparato indikacijos.

3. Siūlomos kompensuoti indikacijos (taip pat nurodyti TLK-10-AM kodus).

4. Siūlomi apribojimai.

5. Kuo dabar gydoma liga ar sindromas, kuriems gydyti siūloma įtraukti į sąrašą naują vaistinį preparatą.

 

II. Vaistinio preparato naujoviškumą įrodantys duomenys

 

6. Kokiai vaistinių preparatų grupei vaistinis preparatas priklauso.

7. Koks vaistinio preparato veikimo mechanizmas.

8. Vaistinio preparato naujoviškumo siūlomai ligai gydyti apibūdinimas ir pagrindimas.

9. Išvada apie vaistinio preparato naujoviškumą.

 

III. Duomenys vaistinio preparato terapinei naudai įvertinti

 

10. Terapinė preparato nauda nustatoma pagal klinikinių tyrimų duomenis, kurie turi būti pateikti pagal toliau nurodytą seką. Terapinė nauda turi būti pagrįsta randomizuotais klinikiniais tyrimais.

11. Tyrimų pasirinkimas:

11.1. Aprašykite, kokie kriterijai ir kokia paieškos strategija buvo naudota atrenkant tyrimų publikacijas vaistinio preparato klinikinei naudai įvertinti. Nurodykite, kokioje duomenų bazėje vykdyta paieška (pvz., Medline, Embase, The Cochrane Library, etc.). Patvirtinkite, kad jūsų naudoti atrankos metodai yra atkartojami.

11.2. Pateikite tik po vieną randomizuoto klinikinio tyrimo publikaciją. Jei manote, kad būtina pateikti visas randomizuoto klinikinio tyrimo publikacijas, nurodykite, kad jose aprašomas tas pats tyrimas.

11.3. Informaciją apie pateiktus randomizuotus klinikinius tyrimus, kurie lygina intervencinį (tiriamąjį) gydymą su kitais gydymo būdais (įskaitant placebą), pateikite pagal šią lentelę:

 

1 lentelė. Pateiktų vertinti randomizuotų klinikinių tyrimų sąrašas (kartu turi būti pridėtos pateiktų vertinti randomizuotų klinikinių tyrimų publikacijų kopijos)

Eil. Nr.

Intervencija

Kontrolė (lyginamasis gydymas)

Populiacija

Pirminis publikacijos šaltinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Paryškinkite randomizuotą klinikinį tyrimą, kuris, jūsų nuomone, turi tiesioginį poveikį sprendimui. Nurodykite, jei tokio tyrimo nėra.

12. Pateiktų vertinti randomizuotų klinikinių tyrimų metodologijos santrauka:

12.1. Metodai: pagal lentelėje pateiktą formą aprašykite randomizuotų klinikinių tyrimų metodus.

 

2 lentelė. Randomizuotų klinikinių tyrimų metodų palyginimas

Tyrimo numeris

1 tyrimas

2 tyrimas

... tyrimas

Tyrimo vieta

 

 

 

Tyrimo planas (dizainas)

 

 

 

Tyrimo trukmė

 

 

 

Randomizacijos būdas

 

 

 

Aklumo metodas (viengubai aklas, dvigubai aklas, trigubai aklas)

 

 

 

Tiriamoji grupė (n = )

 

 

 

Kontrolinė grupė (n = )

 

 

 

Pirminė vertinamoji baigtis (įskaitant vertinimo būdus ir vertinimo laiką)

 

 

 

Antrinės vertinamosios baigtys (įskaitant vertinimo būdus ir vertinimo laiką)

 

 

 

Stebėjimo trukmė

 

 

 

 

12.2. Tiriamieji:

12.2.1. Nurodykite tiriamųjų įtraukimo ir neįtraukimo į randomizuotus klinikinius tyrimus kriterijus pagal lentelėje siūlomą formą. Paryškinkite skirtumus tarp pateiktų randomizuotų klinikinių tyrimų.

 

3 lentelė. Kriterijai, pagal kuriuos tiriamieji buvo įtraukti į randomizuotus klinikinius tyrimus

Kriterijai

1 tyrimas

2 tyrimas

... tyrimas

Įtraukimo kriterijai

 

 

 

Neįtraukimo kriterijai

 

 

 

 

12.2.2. Lentelėje nurodykite tiriamųjų charakteristikas tyrimo pradžioje. Pažymėkite skirtumus tarp grupių.

 

4 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos randomizuotų klinikinių tyrimų pradžioje

Pradinės charakteristikos

Randomizuota grupė A

Randomizuota grupė B

 

1 tyrimas (n = )

(n = )

(n = )

(n = )

Amžius

 

 

 

Lytis

 

 

 

Kt.

 

 

 

2 tyrimas (n = )

(n = )

(n = )

(n = )

Amžius

 

 

 

Lytis

 

 

 

Kt.

 

 

 

 

12.3. Rezultatai:

12.3.1. Aprašykite randomizuoto klinikinio tyrimo rezultatus: kuris rodmuo ar rodmenų grupė tyrimo protokole buvo nurodyti kaip pirminė vertinamoji baigtis, kurie – kaip antrinės vertinamosios baigtys.

12.3.2. Pagrįskite tirtų rezultatų tinkamumą sprendimui priimti. Rezultatai gali būti terapiniai, sveikatos sąlygotos gyvenimo kokybės pokytis ar kiti. Pateikti duomenys turi būti aprašyti protokole, o ne gauti atlikus post-hoc analizę (post-hoc analizės duomenys gali būti pagalbiniai, bet ne pagrindiniai).

12.3.3. Jeigu naudojamas pakaitinis (surogatinis) rodmuo, pagal lentelėje pateiktą formą pateikite duomenis apie rodmens patikimumą (ar tas rodmuo tikrai tinka vaisto efektyvumui įvertinti) ir pagrįstumą (kiek tas rodiklis svarbus klinikinėje praktikoje) ir jo naudojimą Lietuvos klinikinėje praktikoje.

 

5 lentelė. Randomizuotų klinikinių tyrimų pirminės ir antrinės vertinamosios baigtys

Tyrimo eil. nr.

Pirminė vertinamoji baigtis

Patikimumas / pagrįstumas / naudojimas praktikoje

Antrinės vertinamosios baigtys

Patikimumas / pagrįstumas / naudojimas praktikoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.4. Tiriamųjų judėjimas:

12.3.4.1. Diagrama pavaizduokite, kiek pacientų buvo tinkami (atitiko įtraukimo kriterijus) randomizuotam klinikiniam tyrimui, kiek tiriamųjų randomizuota, kiek paskirstyta į kiekvieną tyrimo grupę.

12.3.4.2. Nurodykite, kiek pacientų ir kodėl perėjo į kitą grupę, nebaigė tyrimo ir nebuvo stebimi, buvo atšaukti iš tyrimo.

12.3.5. Kritinis randomizuoto klinikinio tyrimo įvertinimas.

Atskirų randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatų svarumas priklauso nuo tyrimo modelio, atlikimo kokybės bei sprendžiamos problemos atitikimo.

 

6 lentelė. Randomizuotų klinikinių tyrimų kokybės vertinimo kriterijai

Tyrimo apibūdinimas

1 tyrimas

2 tyrimas

Ar tyrimas randomizuotas?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar randomizacijos būdas aprašytas?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar laikytasi slapto priskyrimo grupei principo?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar tyrimo pradžioje grupės buvo panašios pagal prognostinius veiksnius?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar tyrimas buvo dvigubai aklas?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar tyrimo metu išryškėjo disbalansas tarp grupių?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

 

Ar yra duomenų, kad autoriai nustatė daugiau rodmenų negu publikuota?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

Ar analizė atlikta ketinimo gydytis (ITT) principu?

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

(taip / ne / neaišku / netaikoma)

 

12.3.6. Pateiktų randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatai:

12.3.6.1. Pateikite visus tinkamus randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatus, kurie svarbūs sprendimui priimti. Ketinimo gydytis principu atliktos analizės duomenys turi būti pateikti visada. Jei pacientai buvo išbraukti iš analizės, pagrįskite, kodėl.

12.3.6.2. Jei yra daugiau negu vienas tyrimas, duomenis pateikite lentelėje.

12.3.6.3. Informacija taip pat gali būti pateikta grafiškai (pvz., Kaplan-Meier kreive) ar lentelėse.

12.3.6.4. Apie kiekvieną vertinamąją baigtį turi būti pateikti šie duomenys:

12.3.6.4.1. matavimo vienetas;

12.3.6.4.2. poveikio (efekto) dydis; dichotominių rezultatų duomenys turėtų būti išreikšti reliatyvia rizika arba šansų santykiu ir rizikų arba santykių skirtumu. Atlikdami laiko iki įvykio analizę pateikite pavojaus santykį. Turi būti pateikti absoliutūs ir santykiniai duomenys;

12.3.6.4.3. 95 proc. pasikliautinis intervalas kiekvienos grupės pacientų skaičius, įtrauktas į ketinimo gydytis principu atliktą analizę;

12.3.6.4.4. jei naudojami tarpiniai randomizuotų klinikinių tyrimų duomenys, tai turi būti aiškiai nurodyta, taip pat turi būti nurodyta, kokiu laiko momentu duomenys buvo paimti ir kiek laiko liko iki tyrimo pabaigos;

12.3.6.4.5. kiti svarbūs duomenys, kurie gali padėti interpretuoti rezultatus, gali būti taip pat pateikti, pvz., gydymo režimo ar tyrimo protokolo laikymasis.

12.3.6.5. Nurodykite, pagrįskite ir aptarkite bet kokius kliniškai reikšmingus skirtumus.

12.3.6.6. Aprašykite kitas atliktas analizes (pvz., pogrupių analizes), nurodydami, ar jos buvo numatytos protokole iš anksto, ar yra žvalgomosios.

12.3.7. Nepageidaujami poveikiai:

12.3.7.1. Pateikite informaciją apie nepageidaujamus poveikius, pastebėtus pagal prašomą kompensuoti indikaciją vartojant vaistinį preparatą. Pirmenybė teikiama randomizuotų klinikinių tyrimų duomenims. Tačiau gali būti reikšmingi ir nekontroliuojamų tyrimų duomenys, pvz., vaistinio preparato stebėjimo patekus jam į rinką duomenys.

12.3.7.2. Pateikite duomenis apie visus svarbius nepageidaujamus poveikius kiekvienai intervencijos grupei, nurodydami nepageidaujamą poveikį patyrusių tiriamųjų skaičių ir šios grupės procentą bei visos grupės tiriamųjų skaičių. Nurodykite nepageidaujamo poveikio reliatyvią riziką ir rizikų skirtumą su 95 proc. pasikliautiniu intervalu. Duomenis pateikite lentelėje.

 

 

 

 

 

 

7 lentelė. Nepageidaujami poveikiai (NP) randomizuotų klinikinių tyrimų grupėse

Sistema / organų klasė / nepageidaujamas poveikis

1 tyrimas

2 tyrimas

Intervencija

(tiriamųjų % (n = x)

Kontrolė

(tiriamųjų % (n = x)

Reliatyvi rizika (95% PI)

 

Intervencija

(tiriamųjų % (n = x)

Kontrolė

(tiriamųjų % (n = x)

Reliatyvi rizika (95% CI)

 

1 (pvz., nervų sistemos sutrikimai)

 

 

 

 

 

 

 

1 NP

 

 

 

 

 

 

2 NP

 

 

 

 

 

 

2 (pvz., širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai)

 

 

 

 

 

 

 

1 NP

 

 

 

 

 

 

2 NP

 

 

 

 

 

 

PI – pasikliautinis intervalas

 

 

 

 

 

 

 

12.3.7.3. Trumpai apžvelkite vaistinio preparato saugumą atsižvelgdami į sprendžiamą problemą.

 

IV. Klinikinio įrodymo interpretavimas

 

13. Suformuluokite teiginį apie pagrindinius klinikinių įrodymų duomenis, atskleisdami vaistinio preparato naudą ir riziką.

14. Pateikite vaistinio preparato klinikinių įrodymų stipriųjų ir silpnųjų savybių santrauką.

15. Trumpai nurodykite įrodymų tinkamumą sprendimui priimti. Aptarkite randomizuotų klinikinių tyrimų vertinamųjų baigčių atitiktį pacientų naudai klinikinėje praktikoje.

16. Nurodykite visus veiksnius, kurie gali turėti įtakos tyrimo išoriniam validumui (t. y. randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatų ekstrapoliaciją pacientams klinikinėje praktikoje). Pvz., kaip vaistas buvo vartojamas tyrimo metu, kuo tyrimas skyrėsi nuo kasdienės praktikos, kaip pasirinkti pacientai. Nurodykite visus kriterijus, kuriais remiantis vaistas bus skiriamas pacientams klinikinės praktikos metu.

V. Išvada

 

17. Pateikite savo išvadą dėl siūlomo vaistinio preparato terapinės naudos.

 

_________________