HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. d1-1128 „dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-646

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 131 punktą ir išdėstau jį taip:

131. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo tvarkymo plano patvirtinimo. Įsigaliojimo data įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimas neatidedamas, jei į vandens telkinį laikantis limituotai žvejybai nustatytos žuvų įveisimo normos įveisiamos didesnės, nei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytas mažiausias leidžiamas gaudyti dydis, žuvys.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją, regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra atitinkamas vandens telkinys, ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi informaciją apie limituotos žvejybos sąlygų nustatymą vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, elektroninėje Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje (ALIS) patikslina to leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo sąlygas, pažymėdama, kad tame vandens telkinyje bus vykdoma limituota žvejyba.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas