r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 22 d. Nr. T-128

 

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais, 16 straipsnio 2 punktu, 22 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 24 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu  Nr. T-22 „Dėl Akmenės  rajono  savivaldybės tarybos veiklos reglamento  patvirtinimo“, 130–135, 137, 139–145 punktais, remdamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. Sp-64 „Dėl galutinių 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatų Akmenės rajono, Alytaus miesto, Birštono, Druskininkų, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų rūdos, Kretingos rajono, Marijampolės, Molėtų rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Plungės rajono, Prienų rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybėse nustatymo“ 1 priedu, Akmenės rajono savivaldybės opozicijos 2023 m. balandžio 21 d. rašytiniu siūlymu, atsižvelgdama į seniūnų siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Sudaryti Akmenės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją šios sudėties:

Gedas Adomaitis, Savivaldybės tarybos narys,

Vladislovas Balkauskas, Savivaldybės tarybos narys,

Rasa Bliudžiuvienė, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Kivylių gyvenvietės bendruomenės pirmininkė,

Algirdas Bučys, Savivaldybės tarybos narys,

Monika Kateivaitė, Savivaldybės tarybos narys,

Linas Lileikis, Savivaldybės tarybos narys,

Genovaitė Sakavičienė, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos Senamiesčio seniūnaitė, Justinas Statkus, Savivaldybės tarybos narys.

2. Paskirti:

2.1. Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininku Savivaldybės tarybos narį Justiną Statkų,

2.2. Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju Savivaldybės tarybos narį Vladislovą Balkauską.

3.  Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedami).

4.  Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-140 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-128

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Komisijos tikslą, funkcijas, sudarymo ir darbo organizavimo principus, atsakomybę ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.

2. Komisija tikslas –  atlikti teisės aktais nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

 KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisija vykdo šias funkcijas:

4.1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvaudama atliekant Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą:

4.1.1. teikia teisės aktą priimančiai Savivaldybės institucijai pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų norminiuose teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo, galinčio sudaryti prielaidais korupcijai, šalinimo;

4.1.2. atlieka Komisijos pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną;

4.1.3. bendradarbiauja su kitais korupcijos prevencijos subjektais, gauna iš jų šiai funkcijai atlikti būtiną informaciją.

4.2. Dalyvaudama rengiant Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą ir teikdama išvadas merui ir Savivaldybės tarybai dėl šio veiksmų plano ir jo įgyvendinimo:

4.2.1. susipažįsta su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) atliktos korupcijos rizikos Savivaldybėje analizės pasiūlymais, juos apsvarsto ir pasiūlo priemones STT nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams šalinti;

4.2.2. inicijuoja Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų plano projekto derinimą su STT;

4.2.3. bendradarbiauja su Savivaldybės kontrolieriumi ir (ar) su Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnyba, gauna iš jų šiai funkcijai atlikti būtinus dokumentus ir informaciją.

4.2.4. koordinuodama ir kontroliuodama Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimą, prireikus inicijuoja jo pakeitimą ar papildymą.

4.3. Nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

4.4. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus.

4.5. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja merą, Savivaldybės tarybą, kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija.

4.6. Inicijuoja Komisijos narių mokymus korupcijos prevencijos srityje.

4.7. Atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

III SKYRIUS

 KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija turi teisę:

5.1. Teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų Savivaldybės, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir (ar) valdomų įmonių, veiklos srityse.

5.2. Gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais iš Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų.

5.3. Priimti sprendimą perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms.

5.4. Kviesti į Komisijos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės kontrolierių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus ir darbuotojus ar kitus asmenis, kurie Komisijoje svarstomu klausimu pagal kompetenciją galėtų prisidėti prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Savivaldybėje.

5.5. Suderinusi su Savivaldybės meru, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų valstybės ir Savivaldybės įstaigų, įmonių tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

 KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ FUNKCIJOS

 

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. Iki einamųjų metų balandžio 1 d. parengia Komisijos metinį veiklos planą.

6.2. Tvirtina Komisijos posėdžio darbotvarkę.

6.3. Organizuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja.

6.4. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

6.5. Kiekvienais metais, iki einamųjų metų gegužės 1 d., teikia Savivaldybės tarybai Komisijos veiklos ataskaitą.

6.6. Vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

6.7. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti Komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.

7. Komisija:

7.1. Metiniame veiklos plane, be kitų priemonių, analizuoja ir vertina:

7.1.1. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių vykdytus viešuosius pirkimus;

7.1.2. reaguodama į poreikį, vykdo ir kitas savo metiniame veiklos plane nenumatytas priemones.

7.2. Gavusi paklausimą, susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, iš kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos ir (ar) įmonės, Komisija turi teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta.

7.3. Komisijos narys informuoja Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti. Komisijos nario nusišalinimo faktas fiksuojamas Komisijos posėdžio protokole.

7.4.  Gavusi informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsdama informuoja Savivaldybės tarybą, Savivaldybės merą, STT, kitas kompetentingas institucijas ar įstaigas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

7.5.  Komisijos nariai saugo informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai.

7.6.  Kol Komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, Komisijos nariai neskelbia informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui, arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį.

 

V SKYRIUS

 KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu jos įgaliojimų laikui Įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka.

9. Komisijos darbui vadovauja iš Komisijos narių Įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka deleguotas (paskirtas) Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Įstatyme, Savivaldybės tarybos narys. Pirmininko pavaduotoją Įstatymo nustatyta tvarka Komisijos narių siūlymu iš Komisijos narių – Tarybos narių – skiria Savivaldybės taryba.

10. Komisijos pirmininkas netenka įgaliojimų prieš terminą Įstatyme nustatyta tvarka.

11. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Komisijos atsakingasis sekretorius nėra Komisijos narys.

12. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose. Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.

13. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Kai Komisijos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių.

15. Klausimas pradedamas nagrinėti pagal sudarytą Komisijos posėdžio darbotvarkę, taip pat gali būti pradėtas nagrinėti Savivaldybės tarybos ar Komisijos nario iniciatyva.

16. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

17. Komisijos techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

18. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

19. Komisijos nariai, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, turi teisę išsakyti atskirą nuomonę. Ji pridedama prie protokolo.

20. Komisijos sprendimus gavusios Savivaldybės institucijos, įstaigos, valdomos įmonės privalo juos apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti Komisiją per vieną mėnesį ar per kitą Komisijos nustatytą terminą.

21. Informacija, susijusi su Komisijos veikla (Komisijos sudėtis, metiniai veiklos planai, Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Komisijos atsakingojo sekretoriaus kontaktiniai duomenys, posėdžių protokolai, pranešimai ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

22. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima Komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs Komisijos nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą Komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta Komisijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti Komisijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į Komisijos posėdžių salę. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, išskyrus:

22.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

22.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiantį Komisijos posėdį.

23. Komisijos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Komisijos posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius, transliuojami tiesiogiai. Posėdžių garso ir vaizdo įrašai Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje pateikiant nuorodą į vaizdo įrašą. Komisijai šios dalies nuostatos taikomos, jeigu ji nenusprendžia kitaip. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami.

24. Informaciją apie Komisijos veiklą žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

25. Komisijos nariai, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, Komisijos posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą ir už darbą Komisijose jiems apmokant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

 KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

26. Komisijos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės taryba.

27. Komisija periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia Savivaldybės tarybai veiklos ataskaitą.

28. Komisijos veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir šiuose Nuostatuose nustatytų Komisijos funkcijų atlikimą ir jo rezultatus; informacija apie kiekvienos metiniame veiklos plane numatytos priemonės vykdymą ir jos rezultatus; pasiūlymus, rekomendacijas dėl antikorupcinės aplinkos Savivaldybėje gerinimo, korupcijos rizikos valdymo.

29. Visa informacija, susijusi su Komisijos veikla (Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Komisijos sudėtis, posėdžių protokolai, jei posėdyje buvo svarstomi klausimai, susiję su valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančia, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamenti ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusia informacija ir (ar) teisės aktais, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių protokolai neskalbiami arba skelbiami nuasmeninti, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

31. Už Komisijos dokumentų registravimą, Komisijos posėdžių protokolų įforminimą, sprendimų išsiuntimą suinteresuotiems asmenims ir informacijos apie Komisijos veiklą skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje yra atsakingas Komisijos sekretorius.

32. Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

___________________