LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 19 d. Nr. 1-168

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 1‑93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 ir 5 dalimis,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Elektros tinklų apsaugos taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – tinklų operatorius), nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančių elektros tinklus, ir kitų asmenų vykdomai veiklai elektros tinklų apsaugos zonose, įskaitant veiklą elektros tinklų proskynose (toliau – proskyna), keliamus reikalavimus, bei santykius su žemės savininkais ir valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniais (toliau – žemės savininkas) ir (ar) miško savininkais / valdytojais), vykdant veiklą elektros tinklų apsaugos zonose.“

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklės privalomos tinklų operatoriui, kitiems asmenims vykdantiems veiklą elektros tinklų apsaugos zonose, įskaitant veiklą elektros tinklų proskynose, bei žemės, kurioje įrengti elektros tinklai, savininkams.“

2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Taisyklėse nustatytais atvejais fizinio asmens (žemės ir (ar) miško savininko) duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) siekiant, kad elektros tinklus eksploatuojančios įmonės palaikytų ryšį su žemės ir (ar) miško savininku / valdytoju).“

2.4. Papildau 5.11 papunkčiu:

5.11. Elektros tinklams pavojų keliantis medis arba krūmas – nudžiūvęs, nulūžęs, skilęs, pakrypęs su išvirtusiomis ar pakilusiomis šaknimis, apdegęs ar kitaip pažeistas miško medis, kuris virsdamas gali sutrikdyti elektros tinklų veiklą ar padaryti kitokios žalos. Elektros tinklų apsaugos zonoje elektros tinklams pavojų keliančiu medžiu arba krūmu taip pat laikomas miško medis arba krūmas, kurio aukštis yra didesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų (elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų).“

2.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Tinklų operatorius turi teisę elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jam priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros tinklų, esančių žemės savininko teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, želdinių (medžių ir krūmų ir kt.) kirtimo (dėl iškirstos medienos naudojimo sprendžia žemės savininkai ar valdytojai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros tinklus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų, prieš tai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios (išskyrus avarinius atvejus), pranešus (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute) ar kitu būdu) žemės savininkams ir (ar) miškų savininkams / valdytojams). Kai avariniais atvejais kertami medžiai arba krūmai, žemės savininkai ir (ar) miškų savininkai / valdytojai informuojami per 5 darbo dienas po šių medžių arba krūmų kirtimo darbų atlikimo.“

2.6. Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Asmenys turi vykdyti darbus elektros tinklų apsaugos zonose laikydamiesi Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, Taisyklių reikalavimų ir laikytis teisėtų tinklų operatoriaus nurodymų, kuriais siekiama užtikrinti saugias ir tinkamas elektros tinklų eksploatavimo sąlygas.“

2.7. Pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:

15. Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, taip pat bet kuriuos kitus veiksmus, kuriais būtų gadinami elektros tinklai ir (ar) dėl kurių gali kilti pavojus aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.“

2.8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Elektros tinklų, įrengtų miškuose, želdiniuose ar želdynuose, apsaugos zonoje tinklų operatorius privalo:

22.1. išlaikyti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse nustatytą proskynų plotį, iškertant proskynose medžius, krūmus bei išgenint medžių šakas, užtikrinant elektros tinklų eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, galimybes;

22.2. užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, vykdant elektros tinklų modernizavimą, eksploatavimą, remontą ir techninę priežiūrą;

22.3. želdiniuose ar želdynuose iškirsti pavienius medžius, kurie auga už proskynos ir gresia nugriūti ant elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų.“

2.9. Papildau 221 punktu:

221. Tinklų operatorius turi teisę kirsti medžius Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais.“

2.10. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Miškuose, kuriuose įrengti elektros tinklai, jų apsaugos zonose, elektros tinklams pavojų keliančius medžius arba krūmus, kerta bei geni medžių šakas tinklų operatorius arba pagal raštišką suderinimą su tinklų operatoriumi – miškų savininkai / valdytojai.“

2.11. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Tinklų operatorius turi teisę kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų, tik suderinęs tokį kirtimą su miško savininku / valdytoju. Suderinimas vykdomas šia tvarka:

24.1. tinklų operatorius miško savininkui / valdytojui praneša (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį ar kitu būdu) apie ketinimą kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius;

24.2. miško savininkas / valdytojas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos tinklų operatoriui pateikia sutikimą arba atsisakymą suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų. Miško savininko / valdytojo atsisakymas suderinti šių medžių kirtimą privalo būti motyvuotas, pagrįstas ir įrodantis, kad konkrečiu atveju numatomas kirsti medis neatitinka Taisyklių 5.11 punkte nustatytų elektros tinklams pavojų keliančio medžio kriterijų;

24.3. jeigu tinklų operatorius per Taisyklių 24.2 papunktyje nustatytą terminą negavo miško savininko / valdytojo atsisakymo suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų, arba gavo miško savininko / valdytojo sutikimą, tinklų operatorius įgyja teisę kirsti šiuos medžius;

24.4. tinklų operatorius, gavęs miško savininko / valdytojo atsisakymą suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, turi teisę kreiptis į miško savininką / valdytoją su prašymu pateikti papildomus duomenis, susijusius su atsisakymu derinti medžių kirtimą. Prašomus papildomus duomenis miško savininkas / valdytojas privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo tinklų operatoriaus prašymo gavimo. Jeigu miško savininkas / valdytojas per pirmiau nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų, pagrįstų įrodymų, laikoma, kad šių medžių kirtimas suderintas;

24.5. jeigu miško savininkas / valdytojas atsisakė suderinti tinklų operatoriaus pranešime nurodytus kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius arba nepateikė sutikimo dėl elektros tinklams pavojų keliančių medžių kirtimo, dėl kurių įvyko elektros įrenginių gedimas, miško savininkas / valdytojas, tinklų operatoriaus reikalavimu, privalo atlyginti (kompensuoti) tinklų operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje;

24.6. tinklų operatorius parengia šiame Taisyklių punkte numatytų pranešimų formas ir paskelbia jas savo interneto svetainėje.

2.12. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Dainius Kreivys