VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. O3E-879

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio 5 ir 10 dalimis bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. pažymą Nr. O5E-771 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. sutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio
15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką (toliau – Metodika):

1.1. Papildyti nauju 7.2.11 papunkčiu:

7.2.11. tuo atveju, jei yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, pratęstu reguliavimo periodo laikotarpiu Metodikos 7.2.1 papunktyje nurodyto turto vertė lygi pagal Metodiką t-1 metų pradžiai nustatytai šio turto vertei, papildomai įvertinus nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu;“

1.2 Papildyti nauju 7.2.21 papunkčiu:

7.2.21. tuo atveju, jei yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, pratęstu reguliavimo periodo laikotarpiu Metodikos 7.2.2 papunktyje nurodyto turto vertė lygi pagal Metodiką t-1 metų pradžiai nustatytai šio turto vertei, papildomai pratęsto laikotarpio pirmaisiais metais įvertinus nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu, visais kitais pratęsto laikotarpio metais papildomai įvertinus investicijas, nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu;“

1.3. Pakeisti 7.3.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

7.3.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą, nustatomą vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos tvirtinimo“ (toliau – Investicijų grąžos normos nustatymo metodika), pagal formulę:“

1.4. Pakeisti 8.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1.4. Visais kitais reguliavimo periodo (įskaitant ir reguliavimo periodo pratęsimą) metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc., jei Metodikos III skyriaus trečiajame arba šeštajame skirsniuose nenustatyta kitaip.“

1.5. Pakeisti 8.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2.6. Visais kitais reguliavimo periodo (įskaitant ir reguliavimo periodo pratęsimą) metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc., jei Metodikos III skyriaus trečiajame arba šeštajame skirsniuose nenustatyta kitaip.“

1.6. Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.2. savoms reikmėms sunaudotus elektros energijos kiekius, kurie negali viršyti praėjusiam reguliavimo periodui nustatytų kiekių, praėjusį reguliavimo periodą sąnaudų faktinių kiekių.“

1.7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos, atitinkamų metų, leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos ribą, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                               (5)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus , priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.“

1.8. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Reguliuojančiosios institucijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                   (6)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Metams, kuriems yra nustatoma (koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems po investicijų grąžos įvertinimo), leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.“

1.9. Pakeisti 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

15. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., sumažinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį:“

1.10. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, atsižvelgiant į taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams, įvertinama:

16.1. Įmonės uždirbta faktinė grąža iš reguliuojamos veiklos;

16.2. Įmonės gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

16.3. kaštų, kuriems Reguliuojančiosios institucijos nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 7–10 punktuose nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

16.4. Įmonėms nukrypus nuo Reguliuojančiosios institucijos nustatytų rodiklių, priežastys, lemiančios jų veiklos efektyvumą;

16.5. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Reguliuojančiosios institucijos sprendimu.

Motyvuotu Įmonės prašymu kitais, nei šiame punkte nustatytais metais, Taryba gali įvertinti prognozuojamą Įmonės protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, kuris apskaičiuojamas įvertinus leistiną investicijų grąžą ir Įmonės uždirbtą faktinę investicijų grąžą iš reguliuojamos veiklos, ir šiuo dydžiu (jo dalimi) mažinti reguliuojamos veiklos leistiną pajamų lygį ateinantiems metams.“

1.11. Pakeisti 161 punktą ir jį išdėstyti taip:

161. Kai Metodikos 16 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Reguliuojančiosios institucijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų grąžintinų sumų pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Reguliuojančiosios institucijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų grąžintinų sumų pinigų kainą, tos dalies, kuri grąžinama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikoma 1/2 palūkanų normos.

1.12. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Įmonių reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui, išskyrus atvejus, kai Reguliuojančios institucijos motyvuotu sprendimu nustatytas kitas reguliavimo periodo laikotarpis. Šių Įmonių leistinas metinis pajamų lygis nustatomos susumavus ekonomiškai pagrįstus (būtinus) metinius kaštus konkrečiai paslaugai teikti. Reguliuojamos paslaugos kaštams priskiriami ekonomiškai pagrįsti kaštai, būtini Įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtini kaštai, suprantami kaip kaštai, kurių nepatyrusi Įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Finansinės-investicinės veiklos kaštai nepriskiriami prie reguliuojamos veiklos kaštų.“

1.13. Pakeisti 20.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.2.2. visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo atveju reguliuojamo turto bazę sudaro:

20.2.2.1. ilgalaikio turto vertė (RABt), apskaičiuota Metodikos 20.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, įvertinus visuomeninio tiekėjo pateiktus duomenis apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais šio turto vertei.

20.2.2.2. apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

(71)

 

čia:

ApKtapyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, EUR;

T visuomeninio tiekimo paslaugos gavėjų vidutinis atsiskaitymo terminas po sąskaitos išrašymo dienos, kuris lygus 40 dienų;

St-2 t-2 metų vidutinės vienos dienos visuomeninio tiekėjo paskirstomosios sąnaudos, kurios nustatomos atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant VIAP ir sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus, EUR;

Qt-2 – visuomeninio tiekėjo parduotas (patiektas) elektros energijos kiekis t-2 metais, kWh;

Qt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti (patiekti) elektros energijos kiekis t metais, kWh.“

1.14. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos riba, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                                      (11)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.“

1.15. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Reguliuojančiosios institucijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                (12)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Metams, kuriems yra nustatoma (koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems po investicijų grąžos įvertinimo) leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.“

1.16. Pakeisti 28 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

28. Elektros energijos skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., sumažinama ar padidinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį:“

1.17. Pakeisti 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

29. Apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams, įvertinama:“

1.18. Pakeisti 291 punktą ir jį išdėstyti taip:

291. Kai Metodikos 29 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Reguliuojančiosios institucijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų grąžintinų sumų pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Reguliuojančiosios institucijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų grąžintinų sumų pinigų kainą, tos dalies, kuri grąžinama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikomas ½ palūkanų normos.

1.19. Papildyti nauju 31.5 papunkčiu:

31.5. elektros energijos rinkos tiekimo liberalizavimo įtaką visuomeninio tiekimo paslaugos poreikiui (tik visuomeninio tiekimo atveju).“

1.20. Pakeisti 42 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

42. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui (įskaitant reguliavimo periodo pratęsimą) apskaičiuojama galutines pirmiems reguliavimo periodo metams PSO leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo perduoti elektros energijos kiekio šalies poreikiams ir apskaičiuojama pagal formulę:“

1.21. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl OPEX (be DU) infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo perduoti elektros energijos kiekio. Bazinės PSO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo PSO nepriklausantys) veiksniai, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimams yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

1.22. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(18)

 

čia:

P‘110,t – koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)110,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)110,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai;

M110,t – planuojami t metų mokesčiai;

Ssr110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N110,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NT110,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROI110,t –investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S110,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo PSO nepriklausančių) veiksnių, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI110,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

K110,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija.“

1.23. Papildyti nauju 461 punktu:

461. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, esant PSO prašymui ir pagrindimui, kad PSO reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.“

1.24. Pakeisti 72 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

72. Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos ir vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui (įskaitant reguliavimo periodo pratęsimą) apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO atitinkamos įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus išplanuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formules:“

1.25. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

1.26. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

 

(42)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija.

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija;“

1.27. Papildyti nauju 761 punktu:

761. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant STO prašymui ir pagrindimui, kad STO reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.“

1.28. Pakeisti 84 punktą ir jį išdėstyti taip:

84. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimti sprendimai, didinantys OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinantys kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

1.29. Pakeisti 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

85. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

(54)

 

(55)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija.

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija.“

1.30. Papildyti nauju 871 punktu:

871. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant įmonės prašymui ir pagrindimui, kad jai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.“

1.31. Papildyti nauju IV1 skyriumi:

IV1 SKYRIUS

SKIRSTYMO PASLAUGOS BUITINIAMS VARTOTOJAMS PAPILDOMOS DEDAMOSIOS, SKIRTOS SKIRTUMUI TARP VISUOMENINIO TIEKĖJO FAKTINIŲ IR PROGNOZUOTŲ PAGRĮSTŲ SĄNAUDŲ KOMPENSUOTI, NUSTATYMAS

 

961. Papildoma dedamoji prie buitiniams vartotojams t metų skirstymo paslaugos kainos, nustatytos neviršijant Metodikos 77 punkte nurodytos koreguotos t metų skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos, nustatoma dėl skirtumo, susidariusio tarp visuomeninio tiekėjo, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų kainą). Skirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji (STt) apskaičiuojama pagal formulę:

 

(585)

 

 

STtskirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, ct/kWh;

Tt – pagal Metodikos 962 punktą apskaičiuota suma, kurią STO t metais turi kompensuoti visuomeniniam tiekėjui, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, EUR;

Pt – pagal Metodikos 963 punktą apskaičiuota suma, kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais, EUR;

EB,tSTO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis t metais, kWh.

962. Suma (Tt), kurią STO turi kompensuoti t metais visuomeniniam tiekėjui, veikiančiam STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, yra lygi neigiamam skirtumui, susidariusiam iki t-1 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo t metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

963. Suma (Pt), kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais yra lygi teigiamam skirtumui, susidariusiam iki t-1 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

964. Apskaičiuojant Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodytą skirtumą, įskaičiuojamas ir dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos neatitikimo susidaręs skirtumas, apskaičiuotas pagal Metodikos 108 – 110 punktų nuostatas, taip pat dėl visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų skirtumo, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, apskaičiuoto vadovaujantis Metodikos 1112 punktu, susidariusi sąnaudų suma.

965. Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodyto skirtumo kompensavimas gali būti išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, tačiau šis laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Kai šio skirtumo kompensavimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų kompensuotinų skirtumo dalių pinigų kaina, kuri įskaičiuojama į atitinkamai Metodikos 962 arba 963 punktuose nurodytą sumą t metais. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų kompensuotinos skirtumo dalies pinigų kainą, tos dalies, kuri kompensuojama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikoma ½ palūkanų normos.

966. STO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis atitinkamais tinklais t metais apskaičiuojamas taikant Metodikos 18 punkto nuostatas.

967. Vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių STO licencijuojamos veiklos teritorijose, papildoma dedamoji STt apskaičiuojama bei kompensuojama kiekvienam STO individualiai, vadovaujantis Metodikos 961 punktu.“

1.32. Pakeisti 99 punktą ir jį išdėstyti taip:

99. Koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(60)

 

čia:

P‘vt,t – koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)vt,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

OPEX‘(DU)vt,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 101punkte nurodytą formulę;

Mvt,t – planuojami t metų mokesčiai;

Nvt,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NTvt,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROIvt,t – investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

Svt,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo Įmonės nepriklausančių) veiksnių;

OIvt,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

Kvt,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija.“

1.33. Papildyti naujais 1011 punktu:

1011. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant įmonės prašymui ir pagrindimui, kad jai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.“

1.34. Papildyti nauju 1012 punktu:

1012. Elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas (Lt) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(641)

čia:

Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas;

P2020 – objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 metų pradžioje, skaičius;

Pt – prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turės teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas ir kitas žinomas aplinkybes, skaičius.“

1.35. Pakeisti 102 punktą ir jį išdėstyti taip:

102. Koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formulę:

 

(642)

 

čia:

T‘vt,t – koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘vt,t – koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

Evt,t – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis t metais, kWh.“

1.36. Pakeisti 107 punktą ir jį išdėstyti taip:

107. Vartotojams, kuriems pagal Elektros energetikos įstatymą ir kitus teisės aktus visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba skaičiuojama sumuojant elektros energijos įsigijimo kainą, visuomeninio tiekimo paslaugos, perdavimo paslaugos AĮ tinklais kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų, VIAP kainas ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutines ribas bei papildomas dedamąsias, nustatytas pagal Metodikos 961 punktą. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos papildomai įvertina reguliavimo svertus ir apskaičiuojamos pagal formulę:

 

ST,t                               (65)

 

čia:

VT’(10,04)t – visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo atitinkamai VĮ ir ŽĮ tinklų metais, EUR/kWh;

Tg, t – prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina t metais, EUR/kWh;

T’vt, t – elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba metais, EUR/kWh;

T’110, t – elektros energijos perdavimo AĮ tinklais paslaugos kainos viršutinė riba metais, EUR/kWh;

T’10, t – elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba metais, įvertinant elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą pagal Metodikos 1071 punktą, EUR/kWh;

T’04, t – elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, t metais, EUR/kWh, įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, kurio reikšmė lygi 1,3. Skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė nuosekliai didinama iki 2020 m., tačiau negali viršyti 1,3. Reguliuojančiajai institucijai nustačius naują skirstymo veiklos reguliavimo periodą, skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė reguliavimo periodu nuosekliai didinama iki reikšmės, ne didesnės kaip 1,4;

Tsis, t – elektros energijos sisteminių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 2012 m. liepos 27 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika, metais, EUR/kWh;

Tviap, t – elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, metais, EUR/kWh;

STtskirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, EUR/kWh.“

1.37. Pakeisti 1072 punktą ir jį išdėstyti taip:

1072. Kai visuomeninis tiekėjas teikia visuomeninio tiekimo paslaugą kelių skirstymo tinklų operatorių licencijuojamose veiklos teritorijose, nustatant visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą, t metais, yra taikomos daugiausiai buitinių vartotojų turinčio skirstymo tinklų operatoriaus elektros energijos skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutinės ribos. Skirtumas visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų, visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, t-2 metais yra apskaičiuojamas pagal Metodikos 1112 punkte nustatytą formulę.

1.38. Pakeisti 108 punktą ir jį išdėstyti taip:

108. Elektros energijos įsigijimo kainos bei prognozuotos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos skirtumas nustatomas remiantis paslaugos teikėjo pateiktų faktinių ir prognozuotų duomenų analize. Jei Įmonė įsigijo ar planuoja įsigyti elektros energiją brangiau nei galima pagal objektyvią situaciją rinkoje, Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu dalis elektros energijos kaštų nepripažįstama pagrįstomis sąnaudomis.“

1.39. Pakeisti 109 punktą ir jį išdėstyti taip:

109. Reguliuojančiosios institucijos sprendimu įvertinamas prognozuotos elektros energijos įsigijimo ir faktinės elektros energijos įsigijimo sąnaudų skirtumas, susidaręs t-2 metais ir t-1 metų sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiu, kai nustatoma skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, arba t-2 metų spalio 1 d. – t-1 rugsėjo 30  d. laikotarpiu, kai nustatoma skirstymo paslaugos vėlesnių nei 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, ir apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(66)

 

čia:

Tg –sąnaudų skirtumas, susidaręs atitinkamu laikotarpiu dėl faktinės elektros energijos įsigijimo kainos ir prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos skirtumo, EUR;

Tg,p – atitinkamam laikotarpiui nustatyta prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina, EUR/kWh;

Tg,f – faktinė elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamam laikotarpiui, EUR/kWh;

Evt, – visuomeninio tiekėjo faktiškai parduotas elektros energijos kiekis atitinkamu laikotarpiu, kWh.“

1.40. Pripažinti netekusiu galios 1091 ir 1092 punktus.

1.41. Pakeisti 1151.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1151.2.3. aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu nurodant prognozuojamus buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekius atitinkamais tinklais t metais.“

1.42. Pakeisti 1151.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1151.4.4. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti nurodyta:

1151.4.4.1. objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 m. pradžioje, skaičius;

1151.4.4.2. prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turi teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, skaičius;

1151.4.4.3. duomenys apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais ilgalaikio turto vertei (RABt);

1151.4.4.4. pateiktų duomenų pagrindimas.“

1.43. Papildyti nauju 1152 punktu:

1152. Metodikos 961 punkte nurodytų papildomų dedamųjų prie buitiniams vartotojams t metų skirstymo paslaugos kainoms apskaičiuoti visuomeninis tiekėjas (po 2023 m. sausio 1 d. – visuomenino tiekimo veiklą iki 2022 m. gruodžio 31 d. vykdęs asmuo) iki spalio 20 d. pateikia duomenis apie iki t-1 metų rugsėjo 30 d. susidariusį skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą ir šių sąnaudų pagrindimą.“

1.44. Pakeisti Metodikos 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas nustatant arba koreguojant 2021 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                    Inga Žilienė