LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-529 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. NR. V-356 ĮSAKYMO „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR

SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO“

PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. V-539

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 751, 98, 268, 287, 288, 293 straipsnių pakeitimo ir 301 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 3 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu:

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo“ ir išbraukiu iš nurodytu įsakymu patvirtinto Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklės bendrinio klausimyno 2.7.4 punkto žodžius „ir vėliau buvo tikrinamos nerečiau kaip kas penkeri metai“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI išorės ir vidinėje interneto svetainėse.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                              Gintaras Čepas