LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 18 d. Nr. V-1115

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildau 81 punktu:

81. Jei Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) laboratorijos pateiktoje formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ nurodoma, kad SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tyrimo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu (toliau – SARS-CoV-2 viruso tyrimas PGR metodu) rezultatas yra įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 17.4 papunktyje, pacientas turi pareigą izoliuotis ir tyrimą pakartoti ne anksčiau kaip po 24 val. ir ne vėliau kaip per 72 val. nuo SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultato gavimo bei registruotis pakartotiniam SARS-CoV-2 viruso tyrimui PGR metodu elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808. Laikotarpiu iki pakartotinio SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultatų gavimo gydytojas paskiria pacientui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                  Arūnas Dulkys