LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymO Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. sausio 5 d. Nr. 1R-6

Vilnius

 

Pakeičiu Antstolių atestavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4. antstolis į komisijos pateiktus klausimus neatsakė arba atsakė neteisingai.“ 

2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Kvalifikacijos ir profesinių žinių vertinimo bendras balas apskaičiuojamas sudėjus visus skirtus balus.“

 

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                           Ewelina Dobrowolska