ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO T1-325 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-626

Šilutė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais“, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimo T1-325 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, kur nėra ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių, į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami visose artimiausiose bendrojo ugdymo mokyklose ar jų skyriuose. Programos įgyvendinimo laikotarpiu rekomenduojama organizuoti vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą (ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose), atostogas pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Laurinaitis