HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-967 „DĖL VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014−2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO” PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 23 d. Nr. D1-701

Vilnius

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2012 m. plano įgyvendinimo“:

1.1 pakeičiu 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

2.1.2. vykdyti sąvartynuose šalinamų atliekų apskaitos ir mokesčio už sąvartynuose šalinamas atliekas apskaičiavimo kontrolę

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

2015–2020 metai“

 

1.2  pakeičiu 1 priedo 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18.

3.2.5. efektyvinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonių, neturinčių leidimo, ir nelegalaus vežimo kontrolę

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

2014–2020 metai“

 

1.3  pakeičiu 1 priedo 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19.

3.2.6. efektyvinti pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių ir įmonių, importuojančių ir (ar) eksportuojančių pavojingąsias atliekas, kontrolę

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra

2014–2020 metai“

 

1.4  pakeičiu 1 priedo 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38.

5.2.2. vykdyti nepavojingųjų atliekų sąvartynų eksploatavimo kontrolę, griežtinti šalinamų atliekų kontrolę

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

2014–2020 metai“

 

1.5  pakeičiu 1 priedo 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53.

6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos,

savivaldybės

2014–2020 metai“

 

1.6  pakeičiu 2 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7.

Sąvartynuose pašalintų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (išskyrus fosfogipso atliekas) kiekis, procentais

Aplinkos apsaugos agentūra,

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos“

 

1.7  pakeičiu 2 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8.

Atliekų tvarkymo sistemos ūkio subjektų konsultacijų ir patikrinimų skaičiaus santykis, procentais

Aplinkos apsaugos agentūra,

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos“

 

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. D1-638 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2012 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Navickas