LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-674 „DĖL MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, FIKSUOTŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 9 d. Nr. D1-278

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-674 „Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ, FIKSUOTŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą,

tvirtinu Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos programos lėšų, fiksuotus dydžius (pridedama)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                          Giedrius Surplys

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-674

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-278

redakcija)

 

 

MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ, FIKSUOTI DYDŽIAI

 

Nr.

Technologija ir (ar) įranga

vnt.

Fiksuotas dydis Eur/m2/kW**

1.

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonės

 

 

1.1.

saulės plokštelinio kolektoriaus sistema

m2(bendro ploto)

160

1.2.

saulės vakuuminio kolektoriaus sistema

m2(bendro ploto)

128

1.3.

saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių

kW

336

1.4.

vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių

kW

683

1.5.

horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių

kW

557

1.6.

šilumos siurblio „gruntas–vanduo“ sistema

kW(nominalios galios*)

343

1.7.

šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema

kW(nominalios galios*)

193

1.8.

šilumos siurblio „oras–oras“ sistema

kW(nominalios galios*)

121

1.9.

biokuro granulėmis kūrenamas katilas

kW(nominalios galios*)

41

2.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės

 

 

2.1.

stogo šiltinimas be dangos keitimo

m2

13

2.2.

stogo šiltinimas su dangos keitimu

m2

23

2.3.

stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu

m2

15

2.4.

stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo

m2

6

2.5.

grindų ant grunto šiltinimas

m2

13

2.6.

grindų virš rūsių šiltinimas

m2

11

2.7.

sienų ir cokolio šiltinimas

m2

18

2.8.

grindinio šildymo įrengimas

m2

36

2.9.

radiatorių įrengimas

1kW

32

2.10.

esamų langų keitimas 

m2

57

2.11.

esamų lauko durų ir (ar) vartų keitimas

m2

76

2.12.

esamų tambūro durų keitimas

m2

34

2.13.

biokuro granulėmis kūrenamas katilas

kW(nominalios galios*)

41

2.14.

plokštelinis šilumos rekuperatorius

Eur/100 m3/val.

240

2.15.

rotacinis šilumos rekuperatorius

Eur/100 m3/val.

188

2.16.

pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą)

2 vnt.

60

2.17.

projekto statybinių atliekų išvežimo ir atidavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos

projektui

24

* Kai nominali galia nenurodyta gamintojo dokumentuose, taikoma tuose dokumentuose nurodyta galia.

** Dydžiai nurodyti su PVM