Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose ĮMONĖSE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 24 d. Nr. 383

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383

 

 

reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių VALDOMOSE ĮMONĖSE APRAŠAS

 

1. Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus audito komitetams ir jų sudėtį valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse.

2. Aprašas taikomas šioms įmonėms: valstybės įmonėms, savivaldybės įmonėms, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, išskyrus priskirtinas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Finansinių ataskaitų audito įstatymas) 2 straipsnio 32 dalies 1, 2, 7 ar 8 punktuose nurodytoms įmonėms, kurių audito komitetams reikalavimus ir sudėtį nustato Lietuvos bankas.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Finansinių ataskaitų audito įstatyme ir Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Taikomi šie audito komiteto sudėties reikalavimai:

4.1. audito komiteto nariu gali būti tik fizinis asmuo;

4.2. audito komiteto narių turi būti ne mažiau kaip 3;

4.3. audito komiteto nariai kolegialiai turi turėti žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito ir sektoriaus, kuriame veikia įmonė, srityse; bent vienas audito komiteto narys turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtį;

4.4. audito komiteto nariu negali būti šios įmonės vadovas ir asmuo, per paskutinius 5 metus ėjęs šias pareigas;

4.5. daugiau kaip pusė įmonės, kurioje sudaromas audito komitetas, audito komiteto narių turi būti nepriklausomi nariai; ar audito komiteto narys laikomas nepriklausomu, nustatoma vadovaujantis šiais kriterijais:

4.5.1. jis negali būti esamas ar paskutinius 3 metus buvęs šios įmonės darbuotojas;

4.5.2. jis neturi gauti ir per praėjusius metus neturi būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš šios įmonės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant audito komiteto nario pareigas;

4.5.3. jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su šia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas; turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;

4.5.4. jis negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs šios įmonės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju;

4.5.5. jis neturi būti ėjęs šios įmonės audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;

4.5.6. jeigu valstybės valdoma bendrovė ar savivaldybės valdoma bendrovė, kurioje sudaromas audito komitetas, turi patronuojančiąją bendrovę arba patronuojamųjų bendrovių, audito komiteto narys papildomai turi atitikti Aprašo 4.4 ir 4.5.1–4.5.5 papunkčiuose nurodytus kriterijus patronuojančiosios bendrovės ir patronuojamųjų bendrovių atžvilgiu.

5. Audito komiteto pirmininką renka audito komiteto nariai. Audito komiteto pirmininku renkamas nepriklausomas narys.

6. Audito komitetas sudaromas 4 metams.

7. Valstybės įmonėse ir savivaldybės įmonėse audito komiteto nariais gali būti skiriami tik jų valdybų nariai ir darbuotojai, taip pat kiti asmenys, atitinkantys Aprašo 4.5 papunktyje nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

8. Valstybės valdomose bendrovėse ar savivaldybių valdomose bendrovėse audito komiteto nariais, atsižvelgiant į bendrovės organų struktūrą, gali būti skiriami tik jų stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, atliekantys su priežiūra susijusias funkcijas, darbuotojai, taip pat kiti asmenys, atitinkantys Aprašo 4.5 papunktyje nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

9. Audito komitetas rengia savo veiklos ataskaitą ir teikia ją sprendimą dėl audito komiteto sudarymo priėmusiam įmonės organui.

10. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos tvirtina jį sudarantis įmonės organas. Audito komiteto nuostatuose rekomenduojama nustatyti šio komiteto sudarymo tvarką, narių skaičių, narystės pasibaigimo atvejus, įskaitant nario atsistatydinimą, audito komiteto pirmininko rinkimo ir pavadavimo jo nesant tvarką, audito komiteto teises, posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, audito komiteto veiklos ataskaitos pateikimo jį sudariusiam įmonės organui tvarką ir terminus. Nustatant audito komiteto narių skaičių, reikalavimus, kuriuos turi atitikti audito komiteto nariai ir kandidatai į audito komiteto narius, taip pat audito komiteto teises ir pareigas, rekomenduojama atsižvelgti į įmonės, kurioje sudaromas audito komitetas, dydį, veiklos pobūdį ir specifiką. Sklandžiam audito komiteto darbui užtikrinti audito komiteto nuostatuose gali būti ir kitų nuostatų.

 

 

 

––––––––––––––––––––