LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:“.

2. Pakeičiu 1.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.6. užtikrinti, kad uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;“.

3. Papildau 1.1.7 papunkčiu:

1.1.7. maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas.“

4. Papildau 1.11 papunkčiu:

1.11. Užtikrinti, kad asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.“

5. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, pateikti informaciją apie:

1.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.3.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.3.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).“

6. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Užtikrinti vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas matuoti(s) kūno temperatūrą). Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.

7. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti asmenis, atlydinčius vaikus, ir darbuotojus, vykdančius vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.11 papunktyje numatytus atvejus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                            Aurelijus Veryga