LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

statutas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 11, 30, 45, 53, 71, 74, 77, 81, 140 STRAIPSNIŲ, III DALIES PAVADINIMO PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. XIV-2052

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Seimo narių dalyvavimas posėdžiuose ir užsienio komandiruotės

1. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo daugiau kaip pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių balsavimų dėl teisės akto priėmimo ir užsiregistravo visuose tos dienos Seimo posėdžiuose. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis užsiregistravo posėdžio protokolo priede pasirašytinai, išskyrus šio statuto 53 straipsnio 8 ir 11 dalyse ir 18613 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

2. Jeigu Seimo narys negali dalyvauti Seimo posėdyje, Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, apie tai iš anksto, o jeigu negali iš anksto, – ne vėliau kaip per savaitę nuo atitinkamo posėdžio dienos privalo raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti atitinkamai Etikos ir procedūrų komisijai, komiteto ar komisijos pirmininkui, nurodydamas nedalyvavimo priežastis.

3. Seimo komiteto ar nuolatinės komisijos narys, negalintis dalyvauti komiteto ar nuolatinės komisijos posėdyje, šio statuto 45 straipsnyje nustatyta tvarka praneša komiteto ar nuolatinės komisijos pirmininkui apie posėdyje dalyvausiantį savo pavaduotoją.

4. Nedalyvavimo Seimo posėdyje, taip pat nedalyvavimo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje svarbiomis pateisinamomis priežastimis laikomas Seimo nario laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos vaikui prižiūrėti ar kitos svarbios aplinkybės, taip pat nedalyvavimas posėdžiuose Seimo valdybos pritarimu. Jei Seimo narys nepraneša, kad posėdyje nedalyvaus, arba nenurodo nedalyvavimo priežasčių, laikoma, kad posėdis praleistas be svarbios pateisinamos priežasties.

5. Etikos ir procedūrų komisija fiksuoja Seimo narių pranešimus apie nedalyvavimą Seimo posėdžiuose, o Seimo komitetų biurai bei komisijas aptarnaujantys Seimo kanceliarijos darbuotojai – apie Seimo narių nedalyvavimą komitetų ir komisijų posėdžiuose. Informacija apie Seimo narių nedalyvavimą Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose kartu su nedalyvavimo posėdyje pateisinamaisiais dokumentais ir komitetų bei komisijų pirmininkų išvadomis turi būti pateikta Etikos ir procedūrų komisijai iki kito mėnesio 10 dienos.

6. Etikos ir procedūrų komisija sprendžia, ar nedalyvavimo Seimo posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkai sprendžia, ar nedalyvavimo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos. Ginčus, ar nedalyvavimo komiteto ar komisijos posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos, sprendžia Etikos ir procedūrų komisija, atsižvelgusi į atitinkamų komitetų ir komisijų pirmininkų išvadas ir Seimo nario paaiškinimus.

7. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas iki kiekvieno mėnesio 20 dienos apibendrintus praėjusio mėnesio duomenis apie Seimo narių nedalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose praneša Seimo valdybai ir skelbia Seimo interneto svetainėje.

8. Jei Seimo valdyba komandiruoja į tą patį renginį ne mažiau kaip du Seimo narius, šie Seimo nariai sudaro grupę ir Seimo valdyba turi paskirti grupės vadovą.

9. Seimo narys, komandiruotas vienas ar vienas išvykęs į užsienio kelionę, kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, arba Seimo narių grupės vadovas, grįžęs iš užsienio komandiruotės ar kelionės, kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, ne vėliau kaip per 10 dienų turi pateikti užduočių atlikimo ataskaitą Seimo valdybos nustatyta tvarka.

10. Tais atvejais, kai Seimo valdyba komandiruoja Seimo narį vykti į komandiruotę Lietuvos Respublikos Prezidentą lydinčioje delegacijoje arba Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko vadovaujamoje delegacijoje, Seimo nariui nereikia rašyti užduočių atlikimo ataskaitos. Delegacijos, kurioje dalyvavo Seimo narys, veiklos ataskaitos kopiją Seimui pateikia delegaciją sudariusi institucija.

11. Šio straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatos netaikomos Seimo valdybos nariams, taip pat Seimo nariams, einantiems Ministro Pirmininko ar ministro pareigas.“

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Papildyti 30 straipsnį 6 dalimi:

6. Seimo sprendimai šiame straipsnyje nurodytais klausimais po pateikimo svarstomi ir priimami tame pačiame posėdyje, jeigu Seimas nenusprendžia kitaip.“

 

3 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Seimo komiteto ar nuolatinės komisijos narių pavaduotojų įgaliojimai

1. Kai Seimo komiteto ar nuolatinės komisijos narys nedalyvauja komiteto ar nuolatinės komisijos posėdyje, visas jo teises įgyja tame posėdyje dalyvaujantis tos pačios frakcijos Seimo narys, kurį posėdyje nedalyvaujantis komiteto ar nuolatinės komisijos narys nurodo kaip savo pavaduotoją iš Seimo patvirtinto komitetų ar nuolatinių komisijų narių pavaduotojų sąrašo, ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis iki posėdžio pradžios praneša komiteto ar nuolatinės komisijos pirmininkui.

2. Seimo narys, pavaduodamas savo frakcijos narį Seimo komitete ar nuolatinėje komisijoje, negali dirbti kaip to komiteto ar nuolatinės komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas.“

 

4 straipsnis. III dalies pavadinimo pakeitimas

Pakeisti III dalies pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III DALIS

SEIMO KOMITETAI IR KOMISIJOS, SEIMO DELEGACIJOS, TARPPARLAMENTINIŲ RYŠIŲ GRUPĖS, SEIMO KANCELIARIJA.

 

5 straipsnis. Statuto papildymas 471 straipsniu

Papildyti Statutą 471 straipsniu:

471 straipsnis. Seimo nutarimų projektų dėl šiame skirsnyje numatytų Seimo sprendimų svarstymo ir priėmimo tvarka

Seimo nutarimų projektai dėl šiame skirsnyje nurodytų sprendimų po pateikimo svarstomi ir priimami tame pačiame posėdyje, jeigu Seimas nenusprendžia kitaip.“

 

6 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo sesijos metu eiliniai komitetų posėdžiai paprastai rengiami ne rečiau kaip kartą per savaitę. Seimo posėdžio metu komitetų posėdžiai rengiami tik Seimui sutikus. Tarp eilinių Seimo sesijų komitetų posėdžiai rengiami pagal poreikį.“

 

7 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 71 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kiekvienas iš pateiktų kandidatų turi duoti žodinį, o jeigu pats posėdyje nedalyvauja, raštišką sutikimą dirbti komisijoje. Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Seimas nuolatinės komisijos narių pavaduotojus tvirtina balsuodamas už visą nuolatinės komisijos narių pavaduotojų sąrašą. Jeigu atitinkamas sąrašas nepatvirtinamas, procedūra kartojama.“

2. Papildyti 71 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Nuolatinės komisijos narių pavaduotojų skaičius neribojamas. Jų kandidatūras kiekviena frakcija turi pateikti sunumeravusi iš eilės.“

3. Buvusią 71 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi.

 

8 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 74 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nuolatinės komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami ir tvirtinami komitetams nustatyta tvarka. Tokios komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti Seimo valdybos ar Vyriausybės narys bei kitos komisijos ar komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas. Laikinosios komisijos pirmininką skiria Seimas šio statuto 71 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seime sudaroma nuolatinė Etikos ir procedūrų komisija. Ši komisija sudaroma laikantis Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principo iš vienuolikos Seimo narių. Seimo daugumai priklausantys Seimo nariai pasiūlo iš Seimo daugumai nepriklausančių Seimo narių penkis kandidatus į Etikos ir procedūrų komisijos narius. Kitus šešis kandidatus į Etikos ir procedūrų komisijos narius iš Seimo daugumai priklausančių Seimo narių pasiūlo Seimo mažumai priklausantys Seimo nariai.“

2. Papildyti 77 straipsnį 4 dalimi:

4. Etikos ir procedūrų komisijos narių pavaduotojai nėra skiriami.“

 

10 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

Papildyti 81 straipsnį 7 dalimi:

7. Seimo sprendimai šiame straipsnyje nurodytais klausimais po pateikimo svarstomi ir priimami tame pačiame posėdyje, jeigu Seimas nenusprendžia kitaip.“

 

11 straipsnis. 140 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 140 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

140 straipsnis. Iniciatorių teisė atsiimti įstatymo projektą

Įstatymo projekto iniciatoriai iki šio projekto pateikimo Seimo posėdyje turi teisę įstatymo projektą atsiimti. Apie sprendimą atsiimti įstatymo projektą iniciatoriai nedelsdami raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.“

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_de758d07e7864d788912cdead74cf510_end