4Įsakymai ir potvarkiai

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. A1-517

Vilnius

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.12. Mechaninis varytuvas įtaisas, montuojamas prie aktyvaus tipo vežimėlio, padedantis rankiniu būdu arba rate esančiu varikliu varyti (traukti) vežimėlį.“

2.   Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti ar gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, lovos staliuką, patiesalą praguloms išvengti, pulteliu valdomą elektrinį vonios suoliuką ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją. Jei asmuo atitinka šio Aprašo 1 priedo 14.2 papunktyje nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones, jis turi teisę įsigyti aktyvaus tipo vežimėlį ir čiužinį praguloms išvengti arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensaciją;“.

3.   Pakeičiu 5.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.8. įsigyti vieną iš šių klausos techninės pagalbos priemonių – vibruojantį žadintuvą ar žadintuvą su vibruojančia pagalvėle – arba gauti išmaniosios apyrankės įsigijimo išlaidų kompensaciją;“.

4.   Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3, 2.2.2, 2.6 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius, aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikams, ir elektrinius varytuvus;“.

5.   Papildau 9.4.5 papunkčiu:

9.4.5. asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.“

6.   Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. kai kreipiamasi dėl šio Aprašo 361, 441 ir 47 punktuose nurodytų priemonių įsigijimo kompensacijos:

9.7.1. vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą:

9.7.1.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

9.7.1.2. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už šio Aprašo 361, 441 punktuose ir 47.3–47.5, 47.7 bei 47.8 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones termino atidėjimas;

9.7.1.3. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

9.7.1.4. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

9.7.1.5. lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

9.7.2. atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V‑18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai, elektriniam varytuvui – ne mažiau kaip 6 metai, mechaniniam varytuvui – ne mažiau kaip 4 metai, kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai.“

7.   Papildau 91 punktu:

91. Šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodyto išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027 / a) asmeniui pateikti nereikia, jei jis, pasibaigus judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar Centro teritorinį padalinį dėl tos pačios judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo.“

8.   Pakeičiu 10.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.6. kai įsigyjamas garso rodytuvas (elektroninė auklė), papildomai pateikia duomenis apie vaiko gimimo datą ar gydytojo pažymą apie nėštumą, ar slaugomo asmens specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia, ar prižiūrimo asmens specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;“.

9.   Papildau 361 punktu:

361. Asmuo turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus gauti elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensaciją, kurios dydis – 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų. Prieš įsigydamas elektrinį varytuvą, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.“

10. Papildau 362 punktu:

362. Asmens prašymą gauti elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs elektrinį varytuvą, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

11. Papildau 363 punktu:

363. Elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama, jei jis buvo įsigytas po šio Aprašo 362 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensacija eilės tvarka išmokama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš elektrinių varytuvų įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

12. Papildau 364 punktu:

364. Šio Aprašo 361 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Prašymai gauti elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensaciją, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

13. Papildau 441 punktu:

441. Asmuo turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kurios dydis – 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 800 eurų. Asmuo, prieš įsigydamas kojomis minamą triratį ar keturratį, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.“

14. Papildau 442 punktu:

442. Asmens prašymą gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs kojomis minamą triratį ar keturratį, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

15. Papildau 443 punktu:

443. Kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama, jei jis buvo įsigytas po šio Aprašo 442 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensacija eilės tvarka išmokama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

16. Papildau 444 punktu:

444. Šio Aprašo 441 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Prašymai gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

17. Pakeičiu 47.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.3. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;“.

18. Pakeičiu 47.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.4. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;“.

19. Papildau 47.8 papunkčiu:

47.8. mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų.“

20. Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą.

21. Pakeičiu 491 punktą ir jį išdėstau taip:

491. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Jei Centro teritorinis padalinys asmenį aprūpina rankomis arba automatiškai reguliuojama lova, sprendimas skirti šio Aprašo 47.1 papunktyje nurodytos judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją priimamas iš karto asmeniui pateiktus prašymą (sprendimą skirti kompensaciją priima prašymą priėmęs Centro teritorinio padalinio darbuotojas). Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

22. Pakeičiu 492 punktą ir jį išdėstau taip:

492. Šio Aprašo 47 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 491 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 47.1, 47.2 ir 47.6 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o šio Aprašo 47.3–47.5, 47.7 ir 47.8 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamos techninės pagalbos priemonių grupės išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

23. Papildau 71.4 papunkčiu:

71.4. išmanaus laikrodžio (apyrankės) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

24. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Centras judėjimo, regos, klausos ir komunikacijos techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 1, 2, 3 ir 4 prieduose, įsigyja bei judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterius, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis techninės pagalbos priemonėmis aprūpina asmenis, pateikusius socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą. Šio Aprašo 2 priedo 2.1.1, 3.1, 3.2, 3.21, 7.1 ir 9.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo pateikimo dieną, o šio Aprašo 2 priedo 4.2, 5.1.1–5.1.3, 10.1, 10.2 ir 11.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Šio Aprašo 1 priede nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo pateikimo dieną, nesant galimybės to padaryti, – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Jei asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti teikiama informacija apie reikalingos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus.“

25. Pakeičiu 1 priedą:

25.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.

palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai S

2.1.1.

asmenims iki 18 m.

4 metai

III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis“.

2.1.2.

asmenims nuo 18 m.

6 metai

 

25.2. Pakeičiu 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.1

universalaus tipo

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis“.

 

25.3. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3.

varytuvai

3.3.1.

mechaniniai Y

6 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

3.3.2.

elektriniai Y

8 metai

asmenims, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui

 

25.4. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

25.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.

Dviračiai

6.1.

kojomis minami triračiaiS

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu

6.2.

kojomis minami keturračiaiS

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu“.

 

25.6. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8.

Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės

8.1.

vaikščiojimo rėmai N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

8.2.

vaikštynės su ratukais N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

8.3.

vaikštynės su staliuku S

6 metai

būklės, nurodytos 8.2 papunktyje“.

8.4.

sėdimosios vaikštynės S

6 metai

 

25.7. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.1

naktipuodžio kėdutės (su ratukais ar be jų) S

6 metai

būklės, nurodytos 1 punkte ir 2.1 papunktyje; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; būklės, nurodytos 2.2 papunktyje; asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, kurie sunkiai paeina su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų“.

 

25.8. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.1.

lovos Y

14.1.1.

rankomis reguliuojamos lovos

15 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią“.

14.1.2.

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

 

25.9. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

14.2.1.

poroloniniai

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui“.

14.2.2.

pripučiami

3 metai

 

26. Papildau 3 priedą 1.3 papunkčiu:

„1.3.

išmanusis laikrodis (apyrankė) N

3 metai

Klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis