LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 31 d. Nr. A1-173

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą:

1.1. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, asmeniui dalyvaujant NDNT, kai:“.

1.2. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis;“.

2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atvykus asmeniui, per Taisyklių 31 punkte nurodytą laikotarpį įgyvendina profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalį – atlieka asmens profesinių gebėjimų įvertinimą. Jei po atlikto įvertinimo profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga nustato, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlikto įvertinimo ji raštu teritorinei darbo biržai pateikia Lietuvos darbo diržos direktoriaus patvirtintos formos išvadą apie atliktą įvertinimą, kurioje nurodo, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Tokiu atveju teritorinė darbo birža priima sprendimą nutraukti profesinės reabilitacijos programą.

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga asmeniui, kuris dalyvaus profesinės reabilitacijos programoje, sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuris dalyvaus profesinės reabilitacijos programoje, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis bei kiekvienos dalies trukmę.“

2.2. Papildau 25.4.3 papunkčiu:

25.4.3. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą;“. 

2.3. Pakeičiu 26.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1.5. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus šią informaciją;“.

2.4. Papildau 28.9 papunkčiu:

28.9. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktoje išvadoje apie asmens profesinių gebėjimų įvertinimą nurodyta, kad asmeniui toliau dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga.“

2.5. Papildau 29.5 papunkčiu:

29.5. kai asmeniui buvo išduota Taisyklių 20 punkte nurodyta išvada, kad jam dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, bet pasikeitė asmens darbingumo lygis.“

2.6. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro sutartis su šių Taisyklių 12 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, išskyrus asmenis, kuriems Taisyklių 20 punkte nurodytoje išvadoje nurodyta, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikiamos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, pagalbos įsidarbinant paslauga, kurių kiekvienos teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 darbo dienos, palaikymo darbo vietoje paslauga, kurios trukmė negali būti ilgesnė kaip 48 valandos per 6 mėnesių laikotarpį. Paslaugos – profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų ugdymas, išskyrus profesinį mokymą, – trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 darbo dienų.“

2.7. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir apmoka kitas išlaidas, išskyrus pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugas, kiekvieną mėnesį pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Už pagalbos įsidarbinant paslaugą atsiskaitoma, kai gaunama informacija apie asmens įsidarbinimą per 6 mėnesių laikotarpį po profesinės reabilitacijos programos baigimo. Už palaikymo darbo vietoje paslaugą atsiskaitoma, kai gaunama informacija, kad asmuo nepertraukiamai išdirbo ne mažiau kaip 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį po profesinės reabilitacijos programos baigimo. Atsiskaitymai atliekami per 20 darbo dienų po to, kai buvo pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Už asmens, kuriam, vadovaujantis Taisyklių 20 punkte nurodyta išvada, dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, profesinių gebėjimų įvertinimą teritorinė darbo birža atsiskaito su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė