LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. V-338 „DĖL REIKALAVIMŲ TARPTAUTINIUS KOMERCINIUS VEŽIMUS VYKDANTIEMS VEŽĖJAMS“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 9  d. Nr. V-1633

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“:

1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. jei numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra ilgesnis nei 24 val., atvykstant / grįžtant į Lietuvos Respubliką turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau), jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.“

1.2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. informuoti, kad darbuotojai, liekantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip 24  val., turėtų dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui ir paskirtu laiku atliktų tyrimą Lietuvoje. Jei suėjus 24 val. toks darbuotojas liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau), privaloma užtikrinti, kad darbuotojas per 24 val. užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atliktų tyrimą.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 12 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys